Levitikusi 24:1-23

  • Amafutha ezibani zetabernakele (1-4)

  • Olofu bezinkwa zokubukwa (5-9)

  • Ohlambalaza igama likaNkulunkulu ushaywa ngamatshe (10-23)

24  UJehova waqhubeka wakhuluma noMose, wathi:  “Yala ama-Israyeli ukuba akulethele amafutha omnqumo ezibani ahlanzekile ukuze izibani zikhanye njalo. +  U-Aroni kufanele ahlele ukugcina izibani zikhanya njalo phambi kukaJehova ngaphandle kwekhethini lobuFakazi etendeni lokuhlangana kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni. Kuwumthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu.  Kufanele ahlele izibani njalo phambi kukaJehova phezu kothi lwesibani + lwegolide elihlanzekile.  “Uzothatha ufulawa ocolekile ubhake olofu bezinkwa abamise okwesongo abangu-12. Kulofu ngamunye kumelwe kusetshenziswe izingxenye ezimbili eshumini ze-efa.*  Uzozibeka ngamaqoqo amabili ezinkwa, esinye sibe phezu kwesinye, iqoqo ngalinye libe nezinkwa eziyisithupha, + phezu kwetafula legolide elihlanzekile phambi kukaJehova. +  Kufanele ubeke impepho ehlanzekile phezu kweqoqo ngalinye, lizoba isinkwa esimelela wonke umnikelo *+ oshiswa emlilweni onikelwa kuJehova.  Kufanele asihlele njalo phambi kukaJehova ngawo wonke amaSabatha. + Kuyisivumelwano saphakade nama-Israyeli.  Siyoba esika-Aroni namadodana akhe, + bayosidlela endaweni engcwele + ngoba siyinto engcwelengcwele kuye evela eminikelweni kaJehova eshiswa emlilweni, njengomthetho waphakade.” 10  Phakathi kwama-Israyeli kwakunendodana yowesifazane ongumIsrayeli nendoda yaseGibhithe, + kwaqubuka impi phakathi kwayo nendoda engumIsrayeli ekamu. 11  Le ndodana yowesifazane ongumIsrayeli yahlambalaza iGama* yaliqalekisa. + Ngakho bayiletha kuMose. + Igama likanina kwakunguShelomiti, indodakazi kaDibiri wesizwe sakwaDani. 12  Bayivalela kwaze kwaba yilapho becaciselwa isinqumo sikaJehova. + 13  UJehova wabe esekhuluma noMose, wathi: 14  “Mkhiphele ngaphandle kwekamu lowo oqalekisile, bonke labo abamzwile kumelwe babeke izandla zabo ekhanda lakhe futhi yonke inhlangano kumelwe imshaye ngamatshe. + 15  Kufanele utshele ama-Israyeli uthi, ‘Uma noma ubani eqalekisa uNkulunkulu wakhe, uyophendula ngenxa yesono sakhe. 16  Ngakho umhlambalazi wegama likaJehova kufanele abulawe nakanjani. + Yonke inhlangano kufanele nakanjani imshaye ngamatshe. Isifiki kufanele sibulawe njengoba nje kufanele kubulawe owokuzalwa ngokuhlambalaza kwakhe iGama. 17  “‘Uma umuntu ebulala omunye umuntu,* kufanele naye abulawe nakanjani. + 18  Noma ubani oshaya isilwane esifuywayo asibulale kufanele akhiphe isinxephezelo ngaso, ukuphila ngokuphila.* 19  Uma umuntu elimaza omunye umuntu, lokho akwenzile kufanele kwenziwe nakuye. + 20  Ukuphuka ngokuphuka, iso ngeso, izinyo ngezinyo, leyo ndlela alimaze ngayo omunye umuntu kufanele alinyazwe ngayo naye. + 21  Umuntu oshaya isilwane asibulale kufanele akhiphe isinxephezelo ngaso, + kodwa oshaya umuntu ambulale kufanele abulawe. + 22  “‘Kuzosebenza isinqumo esisodwa sokwahlulela kini, kungakhathaliseki ukuthi isifiki noma owokuzalwa, + ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu.’” 23  Ngemva kwalokho uMose wakhuluma nama-Israyeli, bamkhiphela ngaphandle kwekamu lowo owayeqalekisile, bamshaya ngamatshe. + Ngakho ama-Israyeli enza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.

Imibhalo yaphansi

Izingxenye ezimbili eshumini ze-efa zazilingana no-4,4 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “njengengxenye eyisikhumbuzo sawo.”
Okuwukuthi, igama elithi Jehova, njengoba kuboniswe emavesini 15 no-16.
Noma, “eshaya noma imuphi umphefumulo owumuntu ufe.”
Noma, “umphefumulo ngomphefumulo.”