Levitikusi 23:1-44

 • Izinsuku ezingcwele nemikhosi (1-44)

  • ISabatha (3)

  • IPhasika (4, 5)

  • UMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (6-8)

  • Ukunikela ngezithelo zokuqala (9-14)

  • UMkhosi Wamasonto (15-21)

  • Indlela efanele yokuvuna (22)

  • UMkhosi Wokukhala Kwecilongo (23-25)

  • USuku Lwesihlawulelo (26-32)

  • UMkhosi Wamadokodo (33-43)

23  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Khuluma nama-Israyeli uthi kuwo, ‘Imikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka + okufanele niyimemezele + iyimihlangano engcwele. Nansi imikhosi yami yezinkathi ezithile zonyaka:  “‘Ningasebenza izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa yisabatha lokuphumula ngokuphelele, + umhlangano ongcwele. Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo eningawenza. Kufanele lube yisabatha kuJehova nomaphi lapho nihlala khona. +  “‘Nansi imikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka, imihlangano engcwele okufanele niyimemezele ngezikhathi zayo ezimisiwe:  Ngenyanga yokuqala, ngosuku luka-14 lwenyanga, + lapho sekuhwalele* yiPhasika + kuJehova.  “‘Ngosuku luka-15 lwale nyanga uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo kuJehova. + Kufanele nidle isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. +  Ngosuku lokuqala niyoba nomhlangano ongcwele. + Akufanele nenze noma yimuphi umsebenzi okhandlayo.  Kodwa izinsuku eziyisikhombisa kufanele nilethe kuJehova umnikelo oshiswa emlilweni. Ngosuku lwesikhombisa kuyoba nomhlangano ongcwele. Akufanele nenze noma yimuphi umsebenzi okhandlayo.’”  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 10  “Khuluma nama-Israyeli, uthi kuwo, ‘Lapho ekugcineni nifika ezweni engininika lona futhi senivune isivuno salo, kumelwe nilethe isithungo sesithelo sokuqala + sesivuno senu kumpristi. + 11  Uzozulisa isithungo phambi kukaJehova ukuze anitholele ukwamukelwa. Umpristi kufanele asizulise ngosuku olungemva kweSabatha. 12  Ngosuku okuzuliswa ngalo isithungo, kumelwe ninikele iwundlu leduna eliphile kahle elingakawuqedi unyaka, libe umnikelo oshiswayo kuJehova. 13  Umnikelo wokudla okusanhlamvu uzoba izingxenye ezimbili eshumini ze-efa* likafulawa ocolekile oxutshwe namafutha, kube umnikelo kuJehova oshiswa emlilweni, iphunga elimnandi.* Umnikelo ophuzwayo uzoba okwesine kwehini* lewayini. 14  Akumelwe nidle noma yisiphi isinkwa, ukudla okusanhlamvu okugazingiwe noma ukudla okusanhlamvu okusha kuze kube yilolu suku, nize nilethe umnikelo kaNkulunkulu wenu. Kuwumthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu nomaphi lapho nihlala khona. 15  “‘Kufanele nibale amasabatha ayisikhombisa kusukela osukwini olungemva kweSabatha, kusukela osukwini eniletha ngalo isithungo somnikelo ozuliswayo. + Kufanele kube amasonto aphelele. 16  Nizobala izinsuku ezingu-50 + kuze kube sosukwini olungemva kweSabatha lesikhombisa, bese niletha kuJehova umnikelo omusha wokudla okusanhlamvu. + 17  Kufanele nilethe olofu ababili bezinkwa ezivela ezindaweni enihlala kuzo zibe umnikelo ozuliswayo. Kufanele zenziwe ngezingxenye ezimbili eshumini ze-efa* likafulawa ocolekile. Kufanele zibhakwe zifakwe imvubelo, + zibe izithelo zokuqala ezivuthiwe eziya kuJehova. + 18  Kufanele nilethe kanye nalezi zinkwa amawundlu angamaduna ayisikhombisa aphile kahle, ngalinye libe nonyaka ubudala, nethole eliyiduna elilodwa nezinqama ezimbili. + Zizoba umnikelo oshiswayo onikelwa kuJehova kanye nomnikelo wokudla okusanhlamvu nomnikelo ophuzwayo ehambisana nawo, kube umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elimnandi* kuJehova. 19  Kumelwe ninikele izinyane elilodwa lembuzi libe umnikelo wesono + namawundlu amabili angamaduna, ngalinye libe nonyaka ubudala, abe umhlatshelo ohlanganyelwayo. + 20  Umpristi uzokuzulisa kanye nolofu bezinkwa zezithelo zokuqala ezivuthiwe, kube umnikelo ozuliswayo phambi kukaJehova, kanye namawundlu amabili angamaduna. Kufanele kube yinto yompristi engcwele kuJehova. + 21  Ngalolu suku niyokwenza isimemezelo + somhlangano wenu ongcwele. Akufanele nenze noma yimuphi umsebenzi okhandlayo. Kuwumthetho waphakade kuzo zonke izindawo enihlala kuzo, kuzo zonke izizukulwane zenu. 22  “‘Lapho nivuna isivuno sezwe lenu, akumelwe nivune ngokuphelele emngceleni wensimu yenu, futhi akufanele nikhothoze ensimini yenu. + Kufanele nishiyele ohluphekayo *+ noyisifiki. + NginguJehova uNkulunkulu wenu.’” 23  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 24  “Yithi kuma-Israyeli, ‘Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lokuqala lwenyanga, kufanele niphumule ngokuphelele, kube isikhumbuzo esimenyezelwa ngokukhala kwecilongo, + umhlangano ongcwele. 25  Akufanele nenze umsebenzi okhandlayo futhi nizoletha umnikelo kuJehova oshiswa emlilweni.’” 26  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 27  “Nokho, ngolweshumi lwale nyanga yesikhombisa uSuku Lokuhlawulelwa. + Kufanele nibe nomhlangano ongcwele futhi kumelwe nidabuke, *+ nilethe kuJehova umnikelo oshiswa emlilweni. 28  Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo okufanele niwenze ngalolu suku ngoba luwusuku lokuhlawulelwa lokunenzela isihlawulelo + phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu. 29  Noma ubani ongeke adabuke* ngalolu suku uyobulawa. *+ 30  Ngiyoqothula bonke abantu abenza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi ngalolu suku. 31  Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo okumelwe niwenze. Kuwumthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu nomaphi lapho nihlala khona. 32  Yisabatha lokuphumula kwenu ngokuphelele futhi niyodabuka + ngosuku luka-9 lwenyanga kusihlwa. Kufanele nigcine isabatha lenu kusukela kokunye ukuhlwa kuya kokunye.” 33  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 34  “Yithi kuma-Israyeli, ‘Ngosuku luka-15 lwale nyanga yesikhombisa nguMkhosi Wamadokodo* izinsuku eziyisikhombisa kuJehova. + 35  Ngosuku lokuqala kuyoba nomhlangano ongcwele, akufanele nenze noma yimuphi umsebenzi okhandlayo. 36  Kumelwe nilethe kuJehova umnikelo oshiswa emlilweni izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku luka-⁠8 kufanele nibe nomhlangano ongcwele, + nilethe kuJehova umnikelo oshiswa emlilweni. Kuwumhlangano ongcwele. Akufanele nenze noma yimuphi umsebenzi okhandlayo. 37  “‘Lena yimikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka + okufanele niyimemezele njengemihlangano engcwele + yokunikela iminikelo eya kuJehova eshiswa emlilweni: umnikelo oshiswayo + nomnikelo wokudla okusanhlamvu + womhlatshelo neminikelo ephuzwayo + ngokwesimiso sansuku zonke. 38  Lokhu kwenezela ezintweni ezinikelwa ngamasabatha kaJehova, + izipho zenu, + iminikelo yenu yesifungo + neminikelo yenu yokuzithandela, + okufanele niyinikele kuJehova. 39  Nokho, ngosuku luka-15 lwenyanga yesikhombisa, lapho senibuthe umkhiqizo wezwe, kufanele nigubhe umkhosi wokuhlonipha uJehova izinsuku eziyisikhombisa. + Usuku lokuqala olokuphumula ngokuphelele nosuku luka-⁠8 olokuphumula ngokuphelele. + 40  Ngosuku lokuqala, nizothatha izithelo zezihlahla ezinhle, amaqabunga ezihlahla zesundu, + amagatsha ezihlahla ezinamaqabunga amaningi nobhabhulini besigodi,* nijabule + phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu izinsuku eziyisikhombisa. + 41  Nizowugubha njengomkhosi wokuhlonipha uJehova izinsuku eziyisikhombisa ngonyaka. + Kufanele niwugubhe ngenyanga yesikhombisa, kube umthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu. 42  Kufanele nihlale emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa. + Bonke abokuzalwa kwa-Israyeli kufanele bahlale emadokodweni, 43  ukuze izizukulwane zenu ezizayo zazi + ukuthi ngawahlalisa emadokodweni ama-Israyeli lapho ngiwakhipha ezweni laseGibhithe. + NginguJehova uNkulunkulu wenu.’” 44  Ngakho uMose wakhuluma nama-Israyeli ngemikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
Izingxenye ezimbili eshumini ze-efa zazilingana no-4,4 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Ihini lalilingana no-3,67 L. Bheka iSithasiselo B14.
Izingxenye ezimbili eshumini ze-efa zazilingana no-4,4 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Noma, “ompofu.”
Noma, “kumelwe imiphefumulo yenu idabuke.” “Ukudabuka” kuvame ukuqondwa njengokusho izinhlobo ezihlukahlukene zokuzincisha, kuhlanganise nokuzila ukudla.
Noma kungaba, “ongeke azile ukudla.”
Noma, “uzonqunywa kubantu bakubo.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”
Noma, “bomhosha.”