Levitikusi 15:1-33

  • Ukungcola okuphuma ezithweni zangasese (1-33)

15  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose no-Aroni, wathi:  “Khulumani nama-Israyeli, nithi kuwo, ‘Uma owesilisa ephuma ukungcola esithweni sangasese, lokho kungcola kumenza angcole. +  Ungcolile ngenxa yokungcola okuphuma kuye, kungakhathaliseki ukuthi ukungcola okuphuma esithweni sangasese kuyaqhubeka noma kuvimbekile, usangcolile.  “‘Noma yimuphi umbhede umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese alala kuwo uzoba ongcolile, noma yini ahlala kuyo izoba engcolile.  Umuntu othinta umbhede wakhe kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe. +  Noma ubani ohlala phezu kwento umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese abehlezi kuyo kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe.  Noma ubani othinta inyama yomuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe.  Uma lowo ophuma ukungcola esithweni sangasese ekhafulela ohlanzekile, lowo ohlanzekile kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe.  Noma yisiphi isihlalo sehhashi umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese ahlezi kuso sizoba esingcolile. 10  Noma ubani othinta noma yini ebingaphansi kwakhe uzoba ongcolile kuze kuhlwe, noma ubani othwala lezo zinto uzowasha izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 11  Uma lowo ophuma ukungcola esithweni sangasese + ethinta umuntu engazigezile izandla zakhe ngamanzi, lowo muntu kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 12  Isitsha sobumba esithintwa umuntu ophuma ukungcola esithweni sangasese kufanele siphihlizwe, noma yisiphi isitsha sokhuni kufanele sigezwe ngamanzi. + 13  “‘Lapho ukungcola okuphuma esithweni sangasese kunqamuka, lowo muntu eba ohlanzekile, uyobe esebala izinsuku eziyisikhombisa zokuhlanzwa kwakhe futhi kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi agelezayo, abe ohlanzekile. + 14  Ngosuku luka-8 kufanele athathe amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, + eze phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana awanike umpristi. 15  Umpristi uzowanikela, elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo oshiswayo, umpristi uzomenzela isihlawulelo phambi kukaJehova ngokuphathelene nokungcola okuphuma esithweni sangasese. 16  “‘Uma kuphuma isidoda endodeni, kufanele igeze wonke umzimba wayo ngamanzi ibe engcolile kuze kuhlwe. + 17  Kumelwe ihlanze ngamanzi noma iyiphi ingubo nanoma isiphi isikhumba okuphumele kuso isidoda, kuzoba okungcolile kuze kuhlwe. 18  “‘Lapho indoda ilala nowesifazane bese kuphuma isidoda, kufanele bageze ngamanzi babe abangcolile kuze kuhlwe. + 19  “‘Uma owesifazane ephuma ukungcola okuyigazi esithweni sangasese, uzoqhubeka izinsuku eziyisikhombisa esekungcoleni kwakhe kokuya esikhathini. + Noma ubani omthintayo uzoba ongcolile kuze kuhlwe. + 20  Noma yini alala kuyo esekungcoleni kwakhe lapho esesikhathini izoba engcolile, yonke into ahlala kuyo izoba engcolile. + 21  Noma ubani othinta umbhede wakhe kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 22  Noma ubani othinta noma iyiphi into abehlezi kuyo kufanele awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. 23  Uma ebehlezi embhedeni noma kwenye into, ukuyithinta kwakhe kuzomenza angcole kuze kuhlwe. + 24  Uma indoda ilala nowesifazane futhi ingcoliswa yigazi lakhe lokuya esikhathini, + izoba engcolile izinsuku eziyisikhombisa, nanoma yimuphi umbhede elala kuwo uzoba ongcolile. 25  “‘Lapho ukungcola okuyigazi okuphuma esithweni sangasese sowesifazane kuphuma izinsuku eziningi + kungesona isikhathi sakhe esivamile sokuya esikhathini, + noma uma kwenzeka opha isikhathi eside kunesikhathi avame ukusithatha lapho eya esikhathini, zonke izinsuku aphuma ngazo ukungcola esithweni sangasese uzoba ongcolile, njengasezinsukwini zokungcola kwakhe lapho esesikhathini. 26  Noma yimuphi umbhede alala kuwo ngezinsuku aphuma ngazo ukungcola esithweni sangasese + uzoba njengombhede wokungcola kwakhe lapho esesikhathini, nanoma iyiphi into ahlala kuyo izoba engcolile njengokungcola kwakhe lapho esesikhathini. 27  Noma ubani oyithintayo uzoba ongcolile futhi kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe. + 28  “‘Nokho, lapho esehlanzekile ekungcoleni kwakhe okuphuma esithweni sangasese, uzozibalela izinsuku eziyisikhombisa, kamuva abe ohlanzekile. + 29  Ngosuku luka-8 kufanele athathe amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, + awalethe kumpristi emnyango wetende lokuhlangana. + 30  Umpristi uzokwenza elinye libe umnikelo wesono elinye libe umnikelo oshiswayo, umpristi amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova ngokuphathelene nokungcola kwakhe okuphuma esithweni sangasese. + 31  “‘Ngakho kumelwe nigcine ama-Israyeli ehlanzekile ukuze angafi ngenxa yokungcola kwawo, ngokungcolisa itabernakele lami eliphakathi kwawo. + 32  “‘Lona umthetho ophathelene nendoda ephuma ukungcola esithweni sayo sangasese, indoda engcolile ngenxa yokuphuma kwesidoda, + 33  owesifazane phakathi nokungcola kwakhe lapho esesikhathini, + nanoma imuphi owesilisa noma owesifazane ophuma ukungcola esithweni sangasese, + nendoda elala nowesifazane ongcolile.’”

Imibhalo yaphansi