Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Levitikusi

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Umnikelo oshiswayo (1-17)

 • 2

  • Umnikelo wokudla okusanhlamvu (1-16)

 • 3

  • Umnikelo ohlanganyelwayo (1-17)

   • Ningawadli amanoni noma igazi (17)

 • 4

  • Umnikelo wesono (1-35)

 • 5

  • Izono ezithile neminikelo edingekayo (1-6)

   • Ukubika izono zabanye (1)

  • Eminye iminikelo enganikelwa abahluphekayo (7-13)

  • Umnikelo wecala wezono ezingahlosiwe (14-19)

 • 6

  • Okwengeziwe ngomnikelo wecala (1-7)

  • Iziyalezo ngeminikelo (8-30)

   • Umnikelo oshiswayo (8-13)

   • Umnikelo wokudla okusanhlamvu (14-23)

   • Umnikelo wesono (24-30)

 • 7

  • Iziyalezo ngeminikelo (1-21)

   • Umnikelo wecala (1-10)

   • Umnikelo ohlanganyelwayo (11-21)

  • Ukudla amanoni noma igazi kwenqatshelwe (22-27)

  • Umnikelo wabapristi (28-36)

  • Isiphetho ngeminikelo (37, 38)

 • 8

  • Ukumiswa kwabapristi bozalo luka-Aroni (1-36)

 • 9

  • U-Aroni wenza iminikelo (1-24)

 • 10

  • Umlilo ovela kuJehova ubulala uNadabi no-Abhihu (1-7)

  • Iziqondiso zabapristi ezimayelana nokudla nokuphuza (8-20)

 • 11

  • Izilwane ezihlanzekile nezingcolile (1-47)

 • 12

  • Ukuhlanzwa ngemva kokuzala ingane (1-8)

 • 13

  • Iziqondiso ezimayelana nochoko (1-46)

  • Uchoko ezingutsheni (47-59)

 • 14

  • Ukuhlanzwa ochokweni (1-32)

  • Ukuhlanzwa kwezindlu ezinochoko (33-57)

 • 15

  • Ukungcola okuphuma ezithweni zangasese (1-33)

 • 16

  • USuku Lwesihlawulelo (1-34)

 • 17

  • Itabernakele, indawo yemihlatshelo (1-9)

  • Ukudla igazi kwenqatshelwe (10-14)

  • Iziqondiso ngezilwane ezitholakale zifile (15, 16)

 • 18

  • Ukuya ocansini okungemthetho (1-30)

   • Ningabalingisi abaseKhanani (3)

   • Ukulala nezihlobo (6-18)

   • Phakathi nokuya esikhathini (19)

   • Izenzo zobutabane 22)

   •  Ukulala nesilwane (23)

   • ‘Ningazingcolisi, kungenjalo izwe lizonihlanza’ (24-30)

 • 19

  • Imithetho ehlukahlukene ngobungcwele (1-37)

   • Indlela efanele yokuvuna (9, 10)

   • Ukucabangela abayizithulu nabayizimpumputhe (14)

   • Ukunyundela (16)

   • Ungalibambi igqubu (18)

   • Ukwenza imilingo nokusebenzelana nabanemimoya kwenqatshelwe (26, 31)

   • Ukudweba umzimba kwenqatshelwe (28)

   • Ukuhlonipha abantu abadala (32)

   • Indlela yokuphatha izifiki (33, 34)

 • 20

  • Ukukhonza uMoleki; ukusebenzelana nabanemimoya (1-6)

  • Yibani ngcwele, nihloniphe abazali (7-9)

  • Ukubulawa kwabenza izono zocansi (10-21)

  • Yibani ngcwele ukuze nihlale ezweni (22-26)

  • Abanemimoya kumelwe babulawe (27)

 • 21

  • Abapristi kumelwe babe ngcwele bangazingcolisi (1-9)

  • Umpristi ophakeme akufanele azingcolise (10-15)

  • Abapristi akufanele babe nezici emzimbeni (16-24)

 • 22

  • Ukuhlanzeka kwabapristi nokudliwa kwezinto ezingcwele (1-16)

  • Kwamukelwa iminikelo ephile kahle kuphela (17-33)

 • 23

  • Izinsuku ezingcwele nemikhosi (1-44)

   • ISabatha (3)

   • IPhasika (4, 5)

   • UMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo (6-8)

   • Ukunikela ngezithelo zokuqala (9-14)

   • UMkhosi Wamasonto (15-21)

   • Indlela efanele yokuvuna (22)

   • UMkhosi Wokukhala Kwecilongo (23-25)

   • USuku Lwesihlawulelo (26-32)

   • UMkhosi Wamadokodo (33-43)

 • 24

  • Amafutha ezibani zetabernakele (1-4)

  • Olofu bezinkwa zokubukwa (5-9)

  • Ohlambalaza igama likaNkulunkulu ushaywa ngamatshe (10-23)

 • 25

  • Unyaka weSabatha (1-7)

  • Unyaka weJubili (8-22)

  • Ukubuyiswa kwezwe (23-34)

  • Indlela yokuphatha ompofu (35-38)

  • Imithetho ephathelene nobugqila (39-55)

 • 26

  • Dedani ekukhonzeni izithixo (1, 2)

  • Izibusiso zokulalela (3-13)

  • Isijeziso sokungalaleli (14-46)

 • 27

  • Ukuhlengwa kwezinto ezifungelwe (1-27)

  • Izinto ezinikelwe kuJehova ngaphandle kombandela (28, 29)

  • Ukubuyisa okweshumi (30-34)