Joshuwa 9:1-27

  • AbaseGibheyoni abahlakaniphile bafuna ukuthula (1-15)

  • Ubuqili babaseGibheyoni buhlala obala (16-21)

  • AbaseGibheyoni bazotheza izinkuni bakhe namanzi (22-27)

9  Lapho wonke amakhosi ayesohlangothini olusentshonalanga yeJordani + ezwa ngalokho okwakwenzekile, lawo ayesezintabeni, ayeseShefela, ayekulo lonke ugu loLwandle Olukhulu *+ nayephambi kweLebhanoni—amaHeti, ama-Amori, amaKhanani, amaPherizi, amaHivi namaJebusi +  abumbana ukuze alwe noJoshuwa no-Israyeli. +  AbaseGibheyoni + nabo bezwa ngalokho uJoshuwa ayekwenze eJeriko + nase-Ayi. +  Ngakho benza ngokuhlakanipha, bafaka imiphako emasakeni agugile bayithwesa izimbongolo, kanye nezigubhu zewayini ezenziwe ngesikhumba ezigugile, ezidabukile zabe sezithungwa;  babefake nezimbadada ezigugile zase zichitshiyelwa, begqoke izingubo ezigugile. Sonke isinkwa somphako wabo sasomile, sivuthuka.  Baya kuJoshuwa ekamu eGiligali + bathi kuye nasemadodeni akwa-Israyeli: “Sivela ezweni elikude. Manje yenzani isivumelwano nathi.”  Kodwa amadoda akwa-Israyeli athi kula maHivi: + “Mhlawumbe nakhelene nathi. Pho singasenza kanjani isivumelwano nani?” +  Baphendula bathi kuJoshuwa: “Siyizinceku* zakho.” UJoshuwa wabe esethi kubo: “Ningobani, nivelaphi?”  Bathi kuye: “Izinceku zakho zivela ezweni elikude kakhulu + ngenxa yegama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba sizwile ngodumo lwakhe nangakho konke akwenza eGibhithe + 10  nangakho konke akwenza emakhosini amabili ama-Amori ayengaphesheya* kweJordani, iNkosi uSihoni + yaseHeshibhoni neNkosi u-Ogi + yaseBhashani, eyayise-Ashitaroti. 11  Ngakho amadoda akithi amadala nabo bonke abakhileyo ezweni lakithi bathe kithi, ‘Thathani umphako wendlela nihambe niyobahlangabeza. Nifike nithi kubo: “Sizoba yizinceku zenu; + manje yenzani isivumelwano nathi.”’ + 12  Lesi sinkwa somphako sasishisa lapho sisithatha ezindlini zethu ngosuku esaphuma ngalo siza lapha kini. Kodwa manje niyazibonela ukuthi sesomile futhi siyavuthuka. + 13  Lezi zigubhu zewayini zazizintsha lapho sizigcwalisa, kodwa manje sezidabukile. + Izingubo nezimbadada zethu sekugugile ngenxa yohambo olude.” 14  Lapho ezwa lokho, amadoda akwa-Israyeli athatha omunye umphako wabo ukuze awuhlole, kodwa awazange abuze kuJehova. + 15  Ngakho uJoshuwa wenza ukuthula nabo, + wenza nesivumelwano nabo sokuthi ngeke bababulale, futhi yilokho izikhulu zenhlangano ezakufunga kubo. + 16  Ekupheleni kwezinsuku ezintathu, ngemva kokuba benze isivumelwano nabo, bezwa ukuthi bahlala endaweni eseduze nabo, bangomakhelwane. 17  Ama-Israyeli asuka aya emadolobheni abo, afika khona ngosuku lwesithathu; amadolobha abo kwakuyiGibheyoni, + iKhefira, iBheroti neKiriyati-jeyarimi. + 18  Kodwa ama-Israyeli awabahlaselanga abaseGibheyoni ngoba izikhulu zenhlangano zazifunge uJehova + uNkulunkulu ka-Israyeli kubo. Ngakho yonke inhlangano yakhononda ngezikhulu. 19  Zonke izikhulu zathi kuyo yonke inhlangano: “Ngenxa yokuthi sifunge kubo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, asivunyelwe ukubalimaza. 20  Nakhu esizokwenza: Ngeke sibabulale, ukuze uNkulunkulu angasithukutheleli ngenxa yesifungo esisenze kubo.” + 21  Izikhulu zaqhubeka zathi kubo: “Mabangabulawa, kodwa mabanikwe umsebenzi wokutheza izinkuni nowokukhelela yonke inhlangano amanzi.” Yilokhu izikhulu ezabathembisa kona. 22  UJoshuwa wababiza wakhuluma nabo, wathi: “Nisikhohliseleni nathi, ‘Sivela endaweni ekude kakhulu,’ kuyilapho nihlala khona lapha phakathi kwethu? + 23  Kusukela manje niqalekisiwe + futhi niyohlale nenza umsebenzi wobugqila, nizotheza izinkuni nikhe namanzi endlu kaNkulunkulu wami.” 24  Bamphendula uJoshuwa bathi: “Kungenxa yokuthi izinceku zakho zatshelwa ngokucacile ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wayala uMose inceku yakhe ukuba aninike lonke leli zwe futhi aziqothule zonke izakhamuzi zalo zisuke phambi kwenu. + Ngakho besesaba ukuthi ukuphila* kwethu kusengozini ngenxa yenu, + yingakho senze lokhu. + 25  Manje sisesandleni sakho. Yenza noma yini oyibona iyinhle futhi ilungile.” 26  Yilokho kanye akwenza kubo; wabasindisa esandleni sama-Israyeli, awazange ababulale. 27  Kodwa ngalolo suku uJoshuwa wabanika umsebenzi wokutheza izinkuni nowokukha amanzi enhlangano + nawe-altare likaJehova endaweni uNkulunkulu ayezoyikhetha, + futhi kusenjalo kuze kube namuhla. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, iMedithera.
Noma, “Siyizigqila.”
Okuwukuthi, ohlangothini olungasempumalanga.
Noma, “imiphefumulo.”