Joshuwa 5:1-15

  • Ukusokwa eGiligali (1-9)

  • Kugujwa iphasika; imana liyanqamuka (10-12)

  • Isikhulu sebutho likaJehova (13-15)

5  Kwathi nje lapho wonke amakhosi ama-Amori + ayesohlangothini olusentshonalanga yeJordani* nawo wonke amakhosi amaKhanani + ayengasolwandle, ezwa ukuthi uJehova wayomise amanzi eJordani phambi kwama-Israyeli aze aqeda ukuwela, aphela amandla *+ futhi esaba kakhulu* ngenxa yama-Israyeli. +  Ngaleso sikhathi uJehova wathi kuJoshuwa: “Zenzele imimese ngetshe eliqinile* uphinde usoke + ama-Israyeli.”  Ngakho uJoshuwa wenza imimese ngetshe eliqinile* wasoka amadoda akwa-Israyeli eGibeyati-haraloti. *+  Yilesi isizathu esenza ukuba uJoshuwa abasoke: Bonke abesilisa kubantu ababephume eGibhithe babefele ehlane lapho besohambweni olusuka eGibhithe, + okungukuthi wonke amadoda ayesebuthweni lempi.*  Bonke abantu ababephume eGibhithe babesokile, kodwa bonke abantu ababezalelwe ehlane ohambweni olusuka eGibhithe babengasokile.  Ama-Israyeli ayehambe iminyaka engu-40 + ehlane kwaze kwaba yilapho sonke isizwe sesifile, okungukuthi amadoda ayesebuthweni lempi ayephume eGibhithe, amadoda angalilalelanga izwi likaJehova. + UJehova wayefungile kuwo ukuthi wayengeke alokothe awavumele ukuba alibone izwe + uJehova ayefunge kokhokho bawo ukuthi uzolinika abantu bakhe, *+ izwe eligeleza ubisi noju. +  Ngakho amadodana awo angena esikhundleni sawo. + UJoshuwa wawasoka; ayengasokile ngenxa yokuthi babengawasokanga endleleni.  Lapho sebeqedile ukusoka sonke isizwe, baqhubeka behlezi endaweni ababekuyo ekamu baze balulama.  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuJoshuwa: “Namuhla ngisisusile* kini isihlamba saseGibhithe.” Ngakho igama laleyo ndawo kwathiwa iGiligali *+ kuze kube namuhla. 10  Ama-Israyeli aqhubeka emise amatende eGiligali futhi agcina iPhasika ngosuku luka-14 lwenyanga, + kusihlwa, emathafeni awugwadule aseJeriko. 11  Aqala ukudla izithelo zezwe ngosuku olungemva kwePhasika, isinkwa esingenamvubelo + nokusanhlamvu okugazingiwe, ngalo kanye lolo suku. 12  Imana labe selinqamuka ngosuku olulandela lolo ababedle ngalo eminye yemikhiqizo yezwe; ama-Israyeli awabange esalithola imana, + kunalokho aqala ukudla imikhiqizo yezwe laseKhanani ngalowo nyaka. + 13  Lapho uJoshuwa esesondele eJeriko, waphakamisa amehlo wabona indoda + imi phambi kwakhe iphethe inkemba yayo ngesandla. + UJoshuwa waya kuyo wathi: “Ungasohlangothini lwethu noma ungasezitheni zethu?” 14  Yathi: “Angikona lokho okucabangayo, kodwa ngilapha njengesikhulu sebutho* likaJehova.” + Lapho ezwa lokho, uJoshuwa wawa ngobuso phansi wakhothama wathi kuyo: “Ithini inkosi yami encekwini yayo?” 15  Isikhulu sebutho likaJehova sathi kuJoshuwa: “Khumula izimbadada zakho ezinyaweni zakho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.” UJoshuwa wenza kanjalo ngaso leso sikhathi. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ayesohlangothini lweJordani olungasolwandle.”
NgesiHebheru, “izinhliziyo zawo zancibilika.”
NgesiHebheru, “futhi akubange kusaba namoya kuwo.”
Noma, “lensengetshe.”
Noma, “lensengetshe.”
Incazelo: “IGquma Lamajwabu.”
Noma, “zonke izinsizwa ezazisebuthweni.”
NgesiHebheru, “uzosinika lona.”
NgesiHebheru, “ngisigingqile ngasisusa.”
Incazelo: “Ukugingqa; Ukugingqa Ususe.”
Noma, “njengenduna yebutho.”