Joshuwa 16:1-10

  • Ifa lesizukulwane sikaJosefa (1-4)

  • Ifa lika-Efrayimi (5-10)

16  Izwe elatholwa inzalo kaJosefa + ngenkatho *+ lalisuka eJordani eJeriko liye emanzini asempumalanga yeJeriko, linqamule ihlane elisuka eJeriko liye ezintabeni zaseBhethele. +  Lalisuka eBhethele laseLuze lidlulele emngceleni wama-Arikhi e-Atharoti,  bese lehla liya ngasentshonalanga emngceleni wamaJafileti lize liyofika emngceleni weBheti-horoni Elisezansi + naseGezeri, + liphelele olwandle.  Ngakho inzalo kaJosefa, + uManase no-Efrayimi, yalithatha izwe layo. +  Umngcele wenzalo ka-Efrayimi ngokwemindeni yayo kwakuyilo: Umngcele wefa layo osempumalanga kwakuyi-Atharoti-adari, + kuze kuyofika eBheti-horoni Elingenhla, +  lo mngcele wawuhamba uze uyofika olwandle. IMikimethati + lalisenyakatho, umngcele wawuzungeza ngasempumalanga yalo uye eThahanati-shilo bese udlulela eJanowa.  Wawehla usuka eJanowa uye e-Atharoti naseNahara uze ufike eJeriko + bese uphelela eJordani.  Ukusuka eTaphuwa + umngcele wawuqhubekela ngasentshonalanga uye eMhosheni WaseKana bese uphelela olwandle. + Leli yifa lesizwe sakwa-Efrayimi ngokwemindeni yaso;  lalihlanganisa nawo wonke amadolobha nemizi engaphansi kwawo inzalo ka-Efrayimi eyayinawo ngaphakathi kwefa labakwaManase. + 10  Kodwa abawaxoshanga amaKhanani ayehlala eGezeri, + amaKhanani asahlala phakathi kuka-Efrayimi kuze kube namuhla + futhi enziswa umsebenzi wobugqila. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “elabelwa inzalo kaJosefa.”