Joshuwa 10:1-43

  • U-Israyeli uvikela abaseGibheyoni (1-7)

  • UJehova ulwela u-Israyeli (8-15)

    • Isichotho siwela ezitheni ezibalekayo (11)

    • Ilanga liyama (12-14)

  • Amakhosi amahlanu ahlaselayo ayabulawa (16-28)

  • Amadolobha aseningizimu ayanqotshwa (29-43)

10  Lapho nje u-Adoni-zedeki inkosi yaseJerusalema ezwa ukuthi uJoshuwa ulithathile i-Ayi wayeselibhubhisa, ukuthi i-Ayi nenkosi yalo + ulenze lokho akwenza eJeriko nasenkosini yalo, + nokuthi abantu baseGibheyoni benze ukuthula no-Israyeli + futhi bazihlanganise naye,  wesaba kakhulu, + ngoba iGibheyoni laliyidolobha elikhulu, linjengedolobha lasebukhosini. Lalilikhulu kune-Ayi, + futhi wonke amadoda akhona ayengamaqhawe.  Ngakho u-Adoni-zedeki inkosi yaseJerusalema wathumela umyalezo kuHohamu inkosi yaseHebroni, + uPhiramu inkosi yaseJarimuthi, uJafiya inkosi yaseLakishi nakuDebhiri inkosi yase-Egiloni, + othi:  “Wozani nizongisiza sihlasele iGibheyoni ngoba lenze ukuthula noJoshuwa nama-Israyeli.” +  Ngenxa yalokho, amakhosi amahlanu ama-Amori +—inkosi yaseJerusalema, inkosi yaseHebroni, inkosi yaseJarimuthi, inkosi yaseLakishi nenkosi yase-Egiloni⁠—ahlangana ekanye namabutho awo, ahamba ayovimbezela iGibheyoni ukuze alwe nalo.  Amadoda aseGibheyoni athumela umyalezo kuJoshuwa ekamu eGiligali, + othi: “Ungazilahli* izigqila zakho. + Phuthuma! Sisindise, usisize. Wonke amakhosi ama-Amori akhe ezintabeni ahlangene ukuze alwe nathi.”  Ngakho uJoshuwa wakhuphuka esuka eGiligali, ekanye nalo lonke ibutho lempi namaqhawe anamandla. +  UJehova wathi kuJoshuwa: “Ungabesabi, + ngoba ngibanikele esandleni sakho. + Akekho noyedwa kubo ozokwazi ukumelana nawe.” +  UJoshuwa wabathelekela bengalindele ngemva kokuhamba ubusuku bonke esuka eGiligali. 10  UJehova wabaphithizelisa phambi kwama-Israyeli, + abulala inqwaba eGibheyoni, abajaha emqanseni waseBheti-horoni futhi ababulala aze ayofika e-Azeka naseMakheda. 11  Njengoba babebalekela ama-Israyeli futhi sebesendaweni eyehlelayo eseBheti-horoni, uJehova wabehlisela isichotho esikhulu sivela esibhakabhakeni kwaze kwaba se-Azeka, bafa. Empeleni, baningi ababulawa yisichotho kunalabo ababulawa ama-Israyeli ngenkemba. 12  Kungaleso sikhathi lapho uJoshuwa akhuluma khona noJehova phambi kuka-Israyeli, ngosuku uJehova anqoba ngalo ama-Amori phambi kwama-Israyeli, wathi: “Langa, yima + phezu kweGibheyoni, +Nawe nyanga, phezu kweSigodi* Sase-Ajaloni!” 13  Ngakho ilanga lama langanyakaza nenyanga yama, kwaze kwaba yilapho isizwe sesiziphindiselele ezitheni zaso. Lokhu kulotshiwe encwadini kaJashari. + Ilanga lama phakathi nesibhakabhaka futhi alizange linyakaze cishe isikhathi esingangosuku lonke. 14  Alukaze lube khona usuku olunjengalolo, ngaphambi kwalo noma ngemva kwalo, lapho uJehova alalela khona izwi lomuntu, + ngoba uJehova wayelwela u-Israyeli. + 15  Ngemva kwalokho uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli babuyela ekamu eGiligali. + 16  Phakathi nempi, amakhosi amahlanu abaleka ayocasha emhumeni eMakheda. + 17  Kwathunyelwa umbiko kuJoshuwa, othi: “Amakhosi amahlanu atholakale ecashe emhumeni eMakheda.” + 18  Ngakho uJoshuwa wathi: “Gingqelani amatshe amakhulu emlonyeni womhume bese nikhetha amadoda azowagada. 19  Kodwa nonke nina abanye akufanele nime. Jahani izitha zenu, nizibulale. + Ningazivumeli ukuba zingene emadolobheni azo, ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele ezandleni zenu.” 20  Ngemva kokuba uJoshuwa nama-Israyeli sebebulale inqwaba yabantu, baze bacishe babaqothula, ngaphandle kwalabo ababaleka bangena emadolobheni abiyelwe ngezindonga eziqinile, 21  wonke ama-Israyeli abuyela kuJoshuwa ngokuphepha ekamu, eMakheda. Akekho noyedwa umuntu owaba nesibindi sokusho noma yini emelene* nama-Israyeli. 22  UJoshuwa wabe esethi: “Vulani umlomo womhume nikhiphe lawo makhosi amahlanu emhumeni niwalethe kimi.” 23  Ngakho bawakhipha emhumeni lawo makhosi amahlanu bawaletha kuye: inkosi yaseJerusalema, inkosi yaseHebroni, inkosi yaseJarimuthi, inkosi yaseLakishi nenkosi yase-Egiloni. + 24  Lapho befika nala makhosi kuJoshuwa, wabiza wonke amadoda akwa-Israyeli, wathi kubakhuzi bamabutho ababehambe naye: “Sondelani lapha. Bekani izinyawo zenu ezintanyeni* zala makhosi.” Ngakho basondela babeka izinyawo zabo ezintanyeni* zawo. + 25  UJoshuwa wayesethi kubo: “Ningesabi noma nethuke. + Yibani nesibindi niqine, ngoba yilokhu uJehova azokwenza kuzo zonke izitha zenu enilwa nazo.” + 26  Ngemva kwalokho uJoshuwa wawabulala wabe esewalengisa ezigxotsheni* ezinhlanu, aqhubeka elenga ezigxotsheni kwaze kwaba ntambama. 27  Ekushoneni kwelanga uJoshuwa wayala ukuba ehliswe ezigxotsheni + aphonswe emhumeni ayecashe kuwo. Ngemva kwalokho kwabekwa amatshe amakhulu emlonyeni womhume, asekhona kuze kube namuhla. 28  UJoshuwa wahlasela iMakheda + ngalolo suku walibhubhisa ngenkemba. Wabulala inkosi yakhona nawo wonke umuntu* owayekulo, kwangasinda ngisho noyedwa. + Wenza enkosini yaseMakheda + njengoba nje ayenzile enkosini yaseJeriko. 29  Ngemva kwalokho uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli basuka eMakheda baya eLibhina balwa neLibhina. + 30  UJehova nalo walinikela kanye nenkosi yalo + esandleni sika-Israyeli, balibhubhisa ngenkemba kanye nawo wonke umuntu* owayekulo, kwangasinda ngisho noyedwa. Ngakho benza enkosini yalo njengoba nje babenzile enkosini yaseJeriko. + 31  Ngemva kwalokho, uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli basuka eLibhina baya eLakishi + bafike balivimbezela balwa nalo. 32  UJehova wanikela iLakishi esandleni sama-Israyeli, alithatha ngosuku lwesibili. Alibhubhisa ngenkemba, abulala wonke umuntu* owayekulo, + njengoba nje ayenzile eLibhina. 33  UHoramu inkosi yaseGezeri + wakhuphuka eyosiza iLakishi, kodwa uJoshuwa wambulala uHoramu nabantu bakhe kwangasinda ngisho noyedwa. 34  Ngemva kwalokho uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli basuka eLakishi baya e-Egiloni + bafike balivimbezela balwa nalo. 35  Balithatha ngalolo suku balibhubhisa ngenkemba. Babulala wonke umuntu owayekulo* ngalo lolo suku, njengoba nje babenzile eLakishi. + 36  Ngemva kwalokho uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli bakhuphuka besuka e-Egiloni baya eHebroni + balwa nalo. 37  Balithatha balibhubhisa ngenkemba, lona kanye nenkosi yalo, amadolobhana angaphansi kwalo nawo wonke umuntu owayekulo,* akusindanga ngisho noyedwa. Njengoba nje ayenzile e-Egiloni, walibhubhisa kanye nawo wonke umuntu owayekulo. 38  Ekugcineni uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli baphenduka balibangisa eDebhiri + bafike balwa nalo. 39  Walithatha kanye nenkosi yalo nawo wonke amadolobhana angaphansi kwalo, bababulala ngenkemba, baqothula wonke umuntu owayekulo, + kwangasinda ngisho noyedwa. + Njengoba nje ayenzile eHebroni naseLibhina nasenkosini yakhona, wenza okufanayo eDebhiri nasenkosini yakhona. 40  UJoshuwa walinqoba lonke izwe elisezintabeni, iNegebhi, iShefela + nezindawo ezigudle izintaba kanye nawo wonke amakhosi akhona, akusindanga ngisho noyedwa; wababhuqa bonke abantu, *+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ayeyalile. + 41  UJoshuwa wabanqoba kusukela eKadeshi-barineya + kuze kuyofika eGaza + nalo lonke izwe laseGosheni + kukhuphuke kuze kufike eGibheyoni. + 42  UJoshuwa wawanqoba wonke la makhosi nezindawo ayezibusa, wonke ngasikhathi sinye, ngoba nguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owayelwela u-Israyeli. + 43  Ngemva kwalokho uJoshuwa nawo wonke u-Israyeli babuyela ekamu eGiligali. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ungasivumeli isandla sakho siyethe ekusizeni.”
Noma, “kweThafa Eliphansi.”
NgesiHebheru, “owacijisa ulimi lwakhe ngokumelene.”
Okuwukuthi, ezijungujungwini noma engxenyeni engemuva yentamo.
Okuwukuthi, ezijungujungwini noma engxenyeni engemuva yentamo.
Noma, “ezihlahleni.”
Noma, “nayo yonke imiphefumulo.”
Noma, “nayo yonke imiphefumulo.”
Noma, “nayo yonke imiphefumulo.”
Noma, “yonke imiphefumulo eyayikulo.”
Noma, “nayo yonke imiphefumulo eyayikulo.”
NgesiHebheru, “yonke into ephefumulayo.”