Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Joshuwa

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • UJehova ukhuthaza uJoshuwa (1-9)

   • Funda uMthetho ngezwi eliphansi (8)

  • Ukulungiselela ukuwela iJordani (10-18)

 • 2

  • UJoshuwa uthumela izinhloli ezimbili eJeriko (1-3)

  • URahabi ufihla izinhloli (4-7)

  • Isithembiso esiya kuRahabi (8-21a)

   • Intambo ebomvu ewuphawu (18)

  • Izinhloli zibuyela kuJoshuwa (21b-24)

 • 3

  • U-Israyeli uwela iJordani (1-17)

 • 4

  • Amatshe azoba yisikhumbuzo (1-24)

 • 5

  • Ukusokwa eGiligali (1-9)

  • Kugujwa iphasika; imana liyanqamuka (10-12)

  • Isikhulu sebutho likaJehova (13-15)

 • 6

  • Udonga lwaseJeriko luyawa (1-21)

  • URahabi nomndeni wakhe bayasinda (22-27)

 • 7

  • U-Israyeli uyanqotshwa e-Ayi (1-5)

  • Umthandazo kaJoshuwa (6-9)

  • Isono esibangele ukuba u-Israyeli anqotshwe (10-15)

  • U-Akhani uyadalulwa bese eshaywa ngamatshe (16-26)

 • 8

  • UJoshuwa ubeka abaqamekeli abazohlasela i-Ayi (1-13)

  • I-Ayi liyanqotshwa (14-29)

  • Kufundwa uMthetho eNtabeni i-Ebhali (30-35)

 • 9

  • AbaseGibheyoni abahlakaniphile bafuna ukuthula (1-15)

  • Ubuqili babaseGibheyoni buhlala obala (16-21)

  • AbaseGibheyoni bazotheza izinkuni bakhe namanzi (22-27)

 • 10

  • U-Israyeli uvikela abaseGibheyoni (1-7)

  • UJehova ulwela u-Israyeli (8-15)

   • Isichotho siwela ezitheni ezibalekayo (11)

   • Ilanga liyama (12-14)

  • Amakhosi amahlanu ahlaselayo ayabulawa (16-28)

  • Amadolobha aseningizimu ayanqotshwa (29-43)

 • 11

  • Amadolobha asenyakatho ayanqotshwa (1-15)

  • Ukufingqwa kokunqoba kukaJoshuwa (16-23)

 • 12

  • Amakhosi anqotshwa empumalanga yeJordani (1-6)

  • Amakhosi anqotshwa entshonalanga yeJordani (7-24)

 • 13

  • Izwe elingakanqotshwa (1-7)

  • Ukwabiwa kwezwe elisempumalanga yeJordani (8-14)

  • Ifa likaRubeni (15-23)

  • Ifa likaGadi (24-28)

  • Ifa likaManase empumalanga (29-32)

  • UJehova uyifa lamaLevi (33)

 • 14

  • Ukwabiwa kwezwe elisentshonalanga yeJordani (1-5)

  • UKalebi uthola iHebroni njengefa (6-15)

 • 15

  • Ifa likaJuda (1-12)

  • Indodakazi kaKalebi ithola indawo (13-19)

  • Amadolobha akwaJuda (20-63)

 • 16

  • Ifa lesizukulwane sikaJosefa (1-4)

  • Ifa lika-Efrayimi (5-10)

 • 17

  • Ifa likaManase elisentshonalanga (1-13)

  • Elinye izwe lesizukulwane sikaJosefa (14-18)

 • 18

  • Izwe elisele liyabiwa eShilo (1-10)

  • Ifa likaBhenjamini (11-28)

 • 19

  • Ifa likaSimeyoni (1-9)

  • Ifa likaZebhuloni (10-16)

  • Ifa lika-Isakare (17-23)

  • Ifa lika-Asheri (24-31)

  • Ifa likaNafetali (32-39)

  • Ifa likaDani (40-48)

  • Ifa likaJoshuwa (49-51)

 • 20

  • Amadolobha esiphephelo (1-9)

 • 21

  • Amadolobha amaLevi (1-42)

   • Awesizukulwane sika-Aroni (9-19)

   • Awawo wonke amaKohati (20-26)

   • AwabakwaGereshoni (27-33)

   • AwabakwaMerari (34-40)

  • Izithembiso zikaJehova zigcwalisekile (43-45)

 •  22

  • Izizwe ezisempumalanga zibuyela emizini yazo (1-8)

  • Kwakhiwa i-altare eJordani (9-12)

  • Kuyachazwa ukuthi elokwenzani i-altare (13-29)

  • Ingxabano iyaxazululwa (30-34)

 • 23

  • UJoshuwa uyavalelisa kubaholi bama-Israyeli (1-16)

   • Alikho nelilodwa izwi likaJehova elingagcwalisekanga (14)

 • 24

  • UJoshuwa ukhuluma ngomlando ka-Israyeli (1-13)

  • Bakhuthazwa ukuba bakhonze uJehova (14-24)

   • “Kepha mina nomndeni wami, sizokhonza uJehova” (15)

  • Isivumelwano sikaJoshuwa no-Israyeli (25-28)

  • UJoshuwa uyafa angcwatshwe (29-31)

  • Amathambo kaJosefa angcwatshwa eShekemi (32)

  • U-Eleyazare uyafa angcwatshwe (33)