NgokukaJohane 16:1-33

  • Abafundi bakaJesu bangase babulawe (1-4a)

  • Umsebenzi womoya ongcwele (4b-16)

  • Usizi lwabafundi luzophenduka injabulo (17-24)

  • UJesu unqoba izwe (25-33)

16  “Ngikhulume lezi zinto kini ukuze ningakhubeki.  Abantu bayonixosha esinagogeni. + Eqinisweni, ihora liyeza lapho wonke umuntu onibulalayo + eyocabanga ukuthi unikele inkonzo engcwele kuNkulunkulu.  Kodwa lezi zinto bayozenza ngoba abangazi mina noma uBaba. +  Noma kunjalo, nginitshele lezi zinto ukuze lapho ihora lokuba zenzeke lifika, nikhumbule ukuthi nganitshela zona. + “Anginitshelanga lezi zinto ekuqaleni, ngoba benginani.  Kodwa manje ngiya kuLowo ongithumile; + nokho akekho noyedwa kini ongibuzayo athi, ‘Uyaphi?’  Kodwa ngoba nginitshele lezi zinto, izinhliziyo zenu zigcwele usizi. +  Noma kunjalo, nginitshela iqiniso, ukuhamba kwami kuzozuzisa nina. Ngoba uma ngingahambi, umsizi + ngeke eze kini; kodwa uma ngihamba, ngiyomthumela kini.  Lapho yena efika uyonikeza izwe ubufakazi obukholisayo ngokuphathelene nesono nangokuphathelene nokulunga nangokuphathelene nokwahlulela:  okokuqala, ngokuphathelene nesono, + ngoba abanalo ukholo kimi; + 10  kube ngokuphathelene nokulunga, ngoba ngiya kuBaba futhi ngeke nisangibona; 11  bese kuba ngokuphathelene nokwahlulela, ngoba umbusi waleli zwe usahlulelwe. + 12  “Nginezinto eziningi okusamelwe nginitshele zona, kodwa anikwazi ukuzithwala njengamanje. 13  Nokho, lapho efika lowo,* umoya weqiniso, + uyonihola kulo lonke iqiniso, ngoba ngeke akhulume okuvela kuye, kodwa uyokhuluma lokho akuzwayo, futhi uyomemezela kini izinto ezisazofika. + 14  Yena uyongikhazimulisa, + ngoba uyokwamukela okuvela kimi akumemezele kini. + 15  Zonke izinto uBaba anazo zingezami. + Yingakho ngithe wamukela lokho okuvela kimi akumemezele kini. 16  Kuzoba yisikhashana ningabe nisangibona, + kuphinde kube yisikhashana ningibone.” 17  Lapho bezwa lokhu abanye kubafundi bakhe bathi omunye komunye: “Usho ukuthini uma ethi kithi, ‘Kuzoba yisikhashana nje ningabe nisangibona, kuphinde kube yisikhashana ningibone,’ nokuthi, ‘ngoba ngiya kuBaba’?” 18  Bathi: “Usho ukuthini uma ethi, ‘isikhashana’? Asazi ukuthi ukhuluma ngani.” 19  UJesu wayazi ukuthi babefuna ukumbuza, ngakho wathi kubo: “Ingabe nibuzana nodwa ngalokhu, ngoba ngithe: ‘Kuzoba yisikhashana ningabe nisangibona, kuphinde kube yisikhashana ningibone’? 20  Ngiqinisile impela ngithi kini, nizokhala nilile, kodwa izwe lizojabula; nizoba lusizi, kodwa usizi lwenu luzophendulwa injabulo. + 21  Lapho owesifazane ebeletha, uba nezinhlungu* ngoba ihora lakhe lisuke selifikile, kodwa lapho esembelethile umntwana, akabe esabukhumbula ubuhlungu ngenxa yenjabulo yokuthi kuzelwe umuntu ezweni. 22  Ngakho, nani manje nilusizi; kodwa ngizophinde nginibone futhi izinhliziyo zenu zizojabula, + akekho oyoniphuca injabulo yenu. 23  Ngalolo suku ngeke nhlobo ningibuze imibuzo. Ngiqinisile impela ngithi kini, uma nicela noma yini kuBaba, + uyoninika yona egameni lami. + 24  Kuze kube manje anikaceli ngisho nento eyodwa egameni lami. Celani nizothola, ukuze injabulo yenu iphelele. 25  “Ngikhulume lezi zinto kini ngemifanekiso. Liyeza ihora engingeke ngisakhuluma ngalo nani ngemifanekiso, kodwa ngiyonitshela ngokucacile ngoBaba. 26  Ngalolo suku niyocela kuBaba egameni lami; ngokusho lokhu, angiqondile ukuthi ngiyonicelela. 27  Ngoba uBaba ngokwakhe uyanithanda, ngoba niye nangithanda + futhi nakholwa ukuthi ngeza njengommeleli kaNkulunkulu. + 28  Ngeza njengommeleli kaBaba futhi ngize ezweni. Manje ngiyalishiya izwe ngiya kuBaba.” + 29  Abafundi bakhe bathi: “Bheka! Manje ukhuluma ngokucacile, awusasebenzisi imifanekiso. 30  Manje siyazi ukuthi wazi zonke izinto, awudingi muntu ukuba akubuze umbuzo ngoba uyakwazi akucabangayo. Ngalokhu siyakholwa ukuthi wavela kuNkulunkulu.” 31  UJesu wabaphendula wathi: “Ingabe manje seniyakholwa? 32  Bhekani! Ihora liyeza, impela selifikile, lapho nizohlakazwa khona, ngamunye aye endlini yakhe, ningishiye ngedwa. + Kodwa angingedwa, ngoba uBaba unami. + 33  Ngisho lezi zinto kini ukuze nibe nokuthula ngenxa yami. + Ezweni nizobhekana nosizi, kodwa yibani nesibindi! Mina ngilinqobile izwe.” +

Imibhalo yaphansi

Womabili amagama, elithi “lowo” nelithi “yena” emavesini 13 no-14 asho “umsizi” okukhulunywa ngaye evesini 7. UJesu wasebenzisa igama elithi “umsizi” (elinobulili besilisa ngesiGreki) njengesenzasamuntu somoya ongcwele, amandla angesiye umuntu, angenabo ubulili ngesiGreki.
NgesiGreki, “nosizi.”