uJobe 31:1-40

 • UJobe uvikela ubuqotho bakhe (1-40)

  • “Isivumelwano namehlo ami” (1)

  • Ucela ukukalwa uNkulunkulu (6)

  • Akasona isiphingi (9-12)

  • Akayena umthandi wemali (24, 25)

  • Akazikhonzi izithombe (26-28)

31  “Ngenze isivumelwano namehlo ami. + Ngakho ngingayinaka kanjani ngokungafanele intombi? +   Siyoba yini-ke isabelo sami esivela kuNkulunkulu ophezulu,Liyoba yini ifa elivela kuMninimandla Onke ophezulu?   Inhlekelele ayilindele yini umenzi wokubiNeshwa alilindele yini labo abenza okulimazayo? +   Akaziboni yini izindlela zami +Abale zonke izinyathelo zami?   Ngake ngahamba yini endleleni engelona iqiniso?* Unyawo lwami lwake lwagijimela yini ekukhohliseni? +   UNkulunkulu makangikale ngesikali esinembile; +Khona-ke uyobubona ubuqotho bami. +   Uma izinyawo zami ziphambuka endleleni +Noma inhliziyo yami ilandele amehlo ami +Noma izandla zami zingcolisiwe,   Khona-ke mangihlwanyele imbewu kudle omunye, +Futhi engikutshalayo makusishulwe.*   Uma inhliziyo yami ihungwe owesifazane +Ngahoba + emnyango kamakhelwane, 10  Umkami makagayele enye indoda ukudla okusanhlamvu,Futhi amanye amadoda mawalale naye. *+ 11  Ngoba lokho bekuyoba ukuziphatha okuyihlazo,Isiphambeko esifanelwe ukujeziswa abahluleli. + 12  Bekuyoba umlilo obuyoqothula kwasani, +Udle* ngisho nezimpande zawo wonke umkhiqizo wami. 13  Uma ngingabanga nobulungisa ezincekwini zamiLapho zinesikhalo ngami, 14  Yini engingayenza lapho uNkulunkulu engibuza? Ngingamphendula ngithini lapho efuna kulandiswe? + 15  Owenza mina esibelethweni akabenzanga yini nabo? + Akuyena yini owasenza singakazalwa? *+ 16  Uma nganginqaba ukunika abampofu ababekufisa, +Noma ngibangela amehlo omfelokazi ukuba abe lusizi; *+ 17  Uma ngangikudla ngedwa ukudla kwamiNgingaziphi izintandane; + 18  (Ngoba kusukela ebusheni bami intandane yakhulela kimi njengokungathi nginguyise,Futhi kusukela ngiseyingane* ngangilokhu ngihola umfelokazi.) 19  Uma ngabona umuntu eshabalala ngenxa yokungabi nanguboNoma ompofu engenasembatho; + 20  Uma engazange* angibusise +Njengoba ayezifudumeza ngoboya bezimvu zami; 21  Uma ngasikaza intandane ngesibhakela +Lapho idinga usizo lwami esangweni ledolobha; *+ 22  Ingalo* yami mayihlukane nehlombe lami,Ingalo yami mayinqamuke endololwaneni. 23  Ngoba ngangiyesaba inhlekelele evela kuNkulunkulu,Futhi ngangingenakukwazi ukuba phambi kwenkazimulo yakhe. 24  Uma ngibeka ithemba lami egolideniNoma ngathi egolideni elingaxutshiwe, ‘Uyisiphephelo sami!’ + 25  Uma ngathola injabulo engcebweni yami eningi +Ngenxa yezinto eziningi engaziqongelela; + 26  Uma ngabona ilanga* likhanyaNoma inyanga inyakaza ebukhazikhazini bayo; + 27  Inhliziyo yami yahungeka ekusithekeni,Nomlomo wami waqabula isandla sami njengesenzo sokukukhulekela; + 28  Bekuyoba isiphambeko esifanelwe ukujeziswa abahluleli,Ngoba bengiyobe ngimphikile uNkulunkulu weqiniso ophezulu. 29  Ngake ngajabula yini ngokushabalala kwesitha sami +Noma ngagiya ngoba sehlelwe okubi? 30  Angikaze ngivumele umlomo wami ukuba woneNgokucela ukuphila kwaso ngesifungo. + 31  Abantu betende lami abashongo yini ukuthi,‘Ubani ongathola umuntu ongasuthiswanga ukudla* kwakhe?’ + 32  Akukho sihambi* okwakudingeka silale ngaphandle ebusuku; +Iminyango yami ngangiyivulela umuntu oyisihambi. 33  Ngake ngazama yini ukufihla izeqo zami njengabanye abantu, +Ngokufihla isiphambeko sami ekhukhwini lengubo yami? 34  Ngake ngesaba yini ukuthi iningi lizothini,Noma ngake ngesatshiswa yini ukwedelela kweminye imindeni,Kungenze ngithule, ngesabe nokuphumela ngaphandle? 35  Ukube nje othile ubengangilalela! + Bengiyobhala igama lami kwengikushilo. UMninimandla Onke makangiphendule! + Ukube nje ummangaleli wami ubewabhale encwadini amacala! 36  Bengiyoyitshatha ehlombe,Ngiyibeke ekhanda njengomqhele. 37  Bengiyomtshela ngazo zonke izinto engizenzile;Bengiyosondela kuye ngokuzethemba, njengenkosana. 38  Uma umhlaba wami ubungakhala ngamiNemisele yawo ikhale kanyekanye; 39  Uma ngizidle mahhala izithelo zawo, +Noma uma ngibangele usizi kubanikazi bawo; + 40  Khona-ke mangimilelwe ameva esikhundleni sikakolweniNokhula olunukayo esikhundleni sebhali.” Amazwi kaJobe aphela lapha.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “nabantu abangenalo iqiniso?”
Noma, “inzalo yami mayisishulwe.”
NgesiHebheru, “amanye amadoda bawaguqe phezu kwakhe.”
Noma, “Usiphule.”
NgesiHebheru, “esibelethweni.”
NgesiHebheru, “afiphale.”
NgesiHebheru, “ngisesesibelethweni sikamama.”
NgesiHebheru, “izinkalo zakhe zingazange.”
Noma kungaba, “Lapho ngibona ukuthi ngiyasekelwa esangweni ledolobha.”
Noma, “Isiphanga.”
NgesiHebheru, “ukukhanya.”
NgesiHebheru, “inyama.”
Noma, “sifiki.”