UJeremiya 9:1-26

  • Ukudabuka okujulile kukaJeremiya (1-3a)

  • UJehova ujezisa uJuda (3b-16)

  • Ukulilela uJuda (17-22)

  • Ukuzigabisa ngokwazi uJehova (23-26)

9  O ukube ikhanda lami belingamanzi,Amehlo ami engumthombo wezinyembezi! + Khona-ke bengiyokhala imini nobusukuNgenxa yababulewe kubantu bakithi.   O ukube benginendawo yokuhlala ehlane! Bengiyobashiya abantu bakithi ngisuke kubo,Ngoba bonke bayiziphingi, +Iqembu labakhohlisi.   Bagobisa ulimi lwabo njengomnsalo;Ezweni kugcwele amanga, ukwethembeka akukho. + “Ngoba basuka kokubi baye kokubi,Abanginaki nokunginaka,” + kusho uJehova.   “Yilowo nalowo makaqaphe umakhelwane wakhe,Ungamethembi ngisho nomfowenu. Ngoba bonke abafowenu abathembekile, +Futhi bonke omakhelwane bakho bangabanyundeli. +   Yilowo nalowo ukhohlisa umakhelwane wakhe,Akekho okhuluma iqiniso. Bafundise ulimi lwabo ukukhuluma amanga. + Bazikhathaza ngokwenza okubi.   Wena uphila phakathi kwabantu abakhohlisayo. Ngenkohliso yabo benqabile ukungazi,” kusho uJehova.   Ngakho yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Ngizobancibilikisa futhi ngibahlole, +Ngoba yini enye engingayenza ngalaba bantu?   Ulimi lwabo luwumcibisholo obulalayo, luyakhohlisa. Ngomlomo wakhe, umuntu ukhuluma kahle nomakhelwane wakhe,Kodwa enhliziyweni yakhe umakhela uzungu.”   “Akufanele yini ngibahlulele ngenxa yalezi zinto?” kusho uJehova. “Akufanele yini ngiziphindiselele esizweni esinjengalesi? + 10  Ngiyokhala ngilile ngenxa yezintaba,Ngihlabelele ingoma yokulila ngenxa yamadlelo asehlane,Ngoba ashisiwe ukuze kungadluli muntu,Akukho msindo wemfuyo ozwakalayo. Izinyoni zezulu nezilwane kubalekile; kuhambile. + 11  Ngizokwenza iJerusalema libe yinqwaba yamatshe, + indawo okuhlala kuyo izimpungushe, +Ngizokwenza amadolobha akwaJuda abe amanxiwa, kungahlali muntu. + 12  Ubani ohlakaniphile ukuba akuqonde lokhu? Ubani uJehova amtshele ngalokhu ukuze akumemezele kwabanye? Kungani izwe lishabalele? Kungani lishisiwe njengehlane,Ukuze kungabi namuntu odabula kulo?” 13  UJehova wathi: “Ngenxa yokuthi bawushiyile umthetho* wami engabanika wona, nangenxa yokuthi abazange bawulandele futhi abalilalelanga izwi lami, 14  kodwa ngenkani balandele izinhliziyo zabo + nemifanekiso yoBhali, njengoba babefundiswe oyise. + 15  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo, ‘Ngenza ukuba laba bantu badle umhlonyane, ngizobenza baphuze amanzi anoshevu. + 16  Ngizobahlakazela ezizweni abangazange bazazi bona nokhokho babo, + futhi ngizothumela inkemba emva kwabo kuze kube yilapho sengibaqothulile.’ + 17  Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo,‘Yibani nokuqonda. Bizani abesifazane abahlabelela izingoma zokulila, +Nibize abesifazane abanekhono, 18  Ukuze basheshe bahlabelele ingoma yokulila,Ukuze amehlo ethu ageleze izinyembeziNezinkophe zethu ziconse amanzi. + 19  Ngoba kuzwakale umsindo wesililo eZiyoni: + “Yeka indlela esishaqeke ngayo! Sinamahloni! Ngoba silishiyile izwe futhi bayibhidlizile imizi yethu.” + 20  Nina besifazane, yizwani izwi likaJehova. Kwangathi indlebe yenu ingalamukela izwi lakhe. Fundisani amadodakazi enu lesi sililo,Nifundisane ingoma yokulila. + 21  Ngoba ukufa kungene ngamafasitela ethu;Kungene emibhoshongweni yethu enezivikeloUkuze kubulale abantwana emigwaqweni,Nezinsizwa ezigcawini.’ + 22  Yithi, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Izidumbu zabantu ziyoba njengomquba emhlabathini,Njengezixha zokudla okusanhlamvu ezisanda kusikwa umvuni,Kungekho muntu ozibuthayo.” ’ ” + 23  Yilokhu uJehova akushoyo: “Umuntu ohlakaniphile makangazigabisi ngokuhlakanipha kwakhe; +Indoda enamandla mayingazigabisi ngamandla ayo;Umuntu ocebile makangazigabisi ngengcebo yakhe.” + 24  “Kodwa ozigabisayo makazigabise ngenxa yalokhu: Ukuthi unokuqonda futhi uyangazi, +Ukuthi nginguJehova, Lowo obonisa uthando oluqotho, ubulungisa, nokulunga emhlabeni, +Ngoba lezi zinto ziyangijabulisa,” + kusho uJehova. 25  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engiyojezisa ngazo wonke umuntu osokile kodwa ebe engasokile ngempela, + 26  eGibhithe, + kwaJuda, + kwa-Edomi, + kwa-Amoni + nakwaMowabi + nabo bonke abashefe amahwanqa abahlala ehlane; + ngoba zonke izizwe azisokile, nayo yonke indlu ka-Israyeli ayisokile enhliziyweni.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isiqondiso.”