UJeremiya 7:1-34

  • Ukuzikhohlisa ngokuthembela ethempelini likaJehova (1-11)

  • Ithempeli lizoba njengeShilo (12-15)

  • Ukukhulekela kwamanga kuyalahlwa (16-34)

    • Kukhonzwa “iNdlovukazi Yezulu” (18)

    • Kwenziwa imihlatshelo ngezingane eHinomu (31)

7  Leli yizwi elafika kuJeremiya livela kuJehova, lithi:  “Yima esangweni lendlu kaJehova umemezele lo myalezo lapho, uthi, ‘Yizwani izwi likaJehova, nonke nina bantu bakwaJuda, eningena ngala masango ukuzokhothamela uJehova.  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “Shintshani izindlela zenu nezenzo zenu, ngizonivumela niqhubeke nihlala kule ndawo. +  Ningabeki ithemba lenu emazwini ayinkohliso, nithi, ‘Leli* yithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova, ithempeli likaJehova!’ +  Ngoba uma ngempela nizishintsha izindlela nezenzo zenu; uma ngempela nahlulela ngobulungisa phakathi komuntu nomakhelwane wakhe; +  uma ningabacindezeli abantu bokufika, izintandane* nabafelokazi; + uma ningachithi igazi elingenacala kule ndawo; uma ningalandeli abanye onkulunkulu nizilethele inhlekelele; +  nami-ke ngiyonivumela ukuba niqhubeke nihlala kule ndawo, ezweni engalinika okhokho benu ukuba libe ngelabo phakade.” ’ ”*  “Kodwa nibeka ithemba lenu emazwini ayinkohliso +—lokho ngeke neze kunizuzise.  Ingabe ningeba, + nibulale, niphinge, nifunge amanga, + nenzele uBhali + imihlatshelo* nilandele nabanye onkulunkulu enaningabazi, 10  bese niza nizoma phambi kwami kule ndlu ebizwa ngegama lami, nithi, ‘Sizosindiswa,’ naphezu kokwenza zonke lezi zinto ezinengekayo? 11  Ingabe le ndlu ebizwa ngegama lami isibe umhume wabaphangi emehlweni enu? + Ngikubonile lokhu enikwenzayo,” kusho uJehova. 12  “ ‘Nokho, manje hambani niye endaweni yami eShilo, + lapho ngabeka khona igama lami ekuqaleni, + nibone engakwenza kuyo ngenxa yobubi babantu bami u-Israyeli. + 13  Kodwa naqhubeka nenza zonke lezi zinto,’ kusho uJehova, ‘ngisho nakuba ngangikhuluma nani ngokuphindaphindiwe,* anizange nilalele. + Ngangilokhu nginibiza, kodwa anizange nisabele. + 14  Ngakho lokho engakwenza eShilo, ngizokwenza nakule ndlu ebizwa ngegama lami, + enithembela kuyo, + nakule ndawo engayinika nina nokhokho benu. + 15  Ngizonisusa phambi kwami, njengoba nje ngabasusa bonke abafowenu, yonke inzalo ka-Efrayimi.’ + 16  “Kepha wena, ungasithandazeli lesi sizwe. Ungasikhaleli noma usithandazele noma usincengele kimi, + ngoba ngeke ngikulalele. + 17  Awukuboni yini lokho abakwenzayo emadolobheni akwaJuda nasemigwaqweni yaseJerusalema? 18  Amadodana atheza izinkuni, oyise babasa umlilo, abafazi baxova inhlama kafulawa ukuze benzele iNdlovukazi Yezulu *+ amakhekhe omhlatshelo; futhi bathululela abanye onkulunkulu iminikelo ephuzwayo ukuze bangicasule. + 19  ‘Kodwa ingabe bazwisa mina ubuhlungu?’* kusho uJehova. ‘Akubona yini abazozwa ubuhlungu, kube yihlazo kubo?’ + 20  Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo, ‘Intukuthelo yami nolaka lwami kuzothululelwa kule ndawo, + phezu kwabantu nezilwane, ezihlahleni zasendle nasezintweni ezimila emhlabathini; kuzosha futhi ngeke kucishwe.’ + 21  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo, ‘Qhubekani ninezele kweminye imihlatshelo yenu iminikelo yenu eshiswa ngokuphelele, niyidle nina leyo nyama. + 22  Ngoba ngosuku engakhipha ngalo okhokho benu ezweni laseGibhithe, angizange ngikhulume nabo noma ngibayale ngokuphathelene neminikelo eshiswa ngokuphelele kanye nemihlatshelo. + 23  Kodwa nawu umyalo engabanika wona: “Lalelani izwi lami, ngizoba nguNkulunkulu wenu, nina nizoba ngabantu bami. + Kumelwe nihambe ngayo yonke indlela enginiyala ngayo, ukuze kunihambele kahle.” ’ + 24  Kodwa abazange balalele noma banake; *+ kunalokho bahamba ngamacebo abo,* belandela izinhliziyo zabo ngenkani, + futhi bahlehlela emuva abazange baye phambili, 25  kusukela osukwini okhokho benu abaphuma ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla. + Ngakho ngaqhubeka ngithumela kini zonke izinceku zami abaprofethi, ngizithuma usuku nosuku ngokuphindaphindiwe. *+ 26  Kodwa benqaba ukungilalela, abazange banake. + Kunalokho baba nenkani,* benza okubi kakhulu kunokhokho babo! 27  “Uzobatshela wonke la mazwi, + kodwa ngeke bakulalele; uzobabiza, kodwa ngeke bakuphendule. 28  Uyothi kubo, ‘Lesi yisizwe esingazange sililalele izwi likaJehova uNkulunkulu waso, esingazange sisamukele isiyalo. Ukwethembeka kushabalele futhi akusakhulunywa nhlobo ngakho phakathi kwaso.’ *+ 29  “Gundani izinwele zenu ezingagundiwe* nizilahle, nihlabelele ingoma yokulila emagqumeni angenalutho, ngoba uJehova usalile futhi uzosilahla lesi sizukulwane esimcasulile. 30  ‘Ngoba abantu bakwaJuda benze okubi emehlweni ami,’ kusho uJehova. ‘Babeke izithixo zabo ezinengekayo endlini ebizwa ngegama lami, ukuze bayingcolise. + 31  Bakhe izindawo eziphakeme zaseThofeti, eSigodini Sendodana KaHinomu, *+ ukuze bashise amadodana abo namadodakazi abo emlilweni, + into engingazange ngiyiyaleze nengingakaze ngiyicabange nokuyicabanga.’ *+ 32  “ ‘Ngakho lalelani, kuza izinsuku,’ kusho uJehova, ‘lapho ingeke isabizwa ngokuthi yiThofeti noma yiSigodi Sendodana KaHinomu,* kodwa iyobizwa ngokuthi yiSigodi Sokubulala. Bayongcwaba eThofeti ize iphele indawo. + 33  Izidumbu zalesi sizwe ziyoba ukudla kwezinyoni zamazulu nokwezilwane zasemhlabeni, kungekho muntu ozozixosha. + 34  Ngiyowuqeda umsindo wokwethaba nomsindo wenjabulo, izwi lomkhwenyana nezwi likamakoti, + emadolobheni akwaJuda nasemigwaqweni yaseJerusalema, ngoba izwe liyoba amanxiwa.’ ” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Lezi,” kubhekisela kuzo zonke izakhiwo zethempeli.
Noma, “izingane ezingenababa.”
Noma, “kuze kube nini nanini.”
Noma, “intuthu yomhlatshelo.”
NgesiHebheru, “ngivuka ekuseni kakhulu ngikhuluma.”
Unkulunkulukazi owayekhonzwa ama-Israyeli ayizihlubuki; kungenzeka ukuthi unkulunkulukazi wenzalo.
Noma, “bayangicasula; bayangicunula.”
NgesiHebheru, “bathambekise indlebe yabo.”
Noma, “ngezeluleko zabo.”
NgesiHebheru, “ngivuka ekuseni ngizithuma.”
NgesiHebheru, “bayenza lukhuni intamo yabo.”
NgesiHebheru, “futhi kunqunyiwe emlonyeni waso.”
Noma, “ezinikelwe.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “iGehena.”
Noma, “nengazange ifike enhliziyweni yami.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “iGehena.”