UJeremiya 51:1-64

  • Isiprofetho esimelene neBhabhiloni (1-64)

    • AmaMede azolinqoba ngokuzumayo iBhabhiloni (8-12)

    • Incwadi iphonswa e-⁠Ewufrathe (59-64)

51  Yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka ngivusela iBhabhiloni +Nezakhamuzi zaseLebhi-khamayi* umoya ocekela phansi.   Ngiyothumela eBhabhiloni abantu ukuba balihlakaze njengalapho umoya uphephula izinhlanga,Bayolihlakaza benze izwe lakhona lingabi nalutho;Bayolihlasela bevela nhlangothi zonke ngosuku lwenhlekelele. +   Ocibishelayo makangawugobisi* umnsalo wakhe. Makungabikho muntu oma efake ijazi lakhe lensimbi. Ningabonisi bubele ezinsizweni zalo. + Bhubhisani lonke ibutho lalo.   Bayofa badindilize ezweni lamaKhaledi,Begwaziwe emigwaqweni yakhona. +   Ngoba u-Israyeli noJuda ababona abafelokazi abafelwe nguNkulunkulu wabo, uJehova wamabutho. + Kodwa izwe labo* linecala elibomvu phambi koNgcwele ka-Israyeli.   Balekani niphume phakathi kweBhabhiloni,Nisindise ukuphila kwenu. + Ningabulawa ngenxa yesiphambeko salo. Ngoba yisikhathi sempindiselo kaJehova. Uyaphindisela kulo ngenxa yalokho elikwenzile. +   IBhabhiloni beliyindebe yegolide esandleni sikaJehova;Lenze wonke umhlaba wadakwa. Izizwe ziphuze iwayini lalo; +Yingakho izizwe zihlanya. +   IBhabhiloni liwe kungazelelwe, liphukile. + Likhaleleni! + Litholeleni ibhalsamu ngenxa yezinhlungu zalo; mhlawumbe lingase lilulame.”   “Sazama ukulelapha iBhabhiloni, kodwa alelaphekanga. Lishiyeni, masihambeni yilowo nalowo aye ezweni lakubo. + Ngoba izenzo zalo ezifanelwe yisahlulelo zifinyelele emazulwini;Zinqwabelane zaze zafinyelela emafwini. + 10  UJehova usenzele ubulungisa. + Wozani masilandise eZiyoni umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu.” + 11  “Lolani imicibisholo; + thathani amahawu ayindilinga.* UJehova uvuse umoya wamakhosi amaMede, +Ngoba uhlose ukuchitha iBhabhiloni. Ngoba lena yimpindiselo kaJehova, uphindiselela ithempeli lakhe. 12  Phakamisani uphawu *+ ngokumelene nezindonga zaseBhabhiloni. Qinisani ezokuqapha, nimise abaqaphi. Hlelani abazocutha. Ngoba uJehova wakhe icebo,Uzokwenza lokho akuthembisile ngokumelene nezakhamuzi zaseBhabhiloni.” + 13  “O wena wesifazane ohlala emanzini amaningi, +Onengcebo eningi, +Ukuphela kwakho kufikile, lapho ukwenza kwakho inzuzo kuphelela khona. *+ 14  UJehova wamabutho uzifunge yena,‘Ngiyokugcwalisa ngamadoda amaningi njengezintethe,Ayohlabelela ngawe ingoma yokunqoba.’ + 15  Wenza umhlaba ngamandla akhe,Yena owamisa izwe elikhiqizayo ngokuhlakanipha kwakhe +Nowelula amazulu ngokuqonda kwakhe. + 16  Lapho kuzwakala izwi lakhe,Amanzi emazulwini ayahlokoma,Ubangela ukuba amafu* enyuke esuka emikhawulweni yomhlaba. Wenzela imvula umbani,*Akhiphe umoya ezinqolobaneni zakhe. + 17  Wonke umuntu wenza ngokungacabangi nangokungabi nalwazi. Wonke umuntu osebenza ngensimbi uyohlazeka ngenxa yesithombe esibaziwe; +Ngoba isithombe sakhe sensimbi* singamanga,Awukho umoya kuzo. *+ 18  Ziyinkohliso, *+ umsebenzi wokwenziwa inhlekisa. Lapho usuku lokubhujiswa kwazo lufika, ziyoshabalala. 19  OyiSabelo SikaJakobe akafani nalezi zinto,Ngoba nguYe owadala zonke izinto,Ngisho nengxenye eyigugu kakhulu yefa lakhe. + NguJehova wamabutho igama lakhe.” + 20  “Wena ungumshiza wami, isikhali sempi,Ngawe ngiyophahlaza izizwe. Ngawe ngiyochitha imibuso. 21  Ngawe ngiyophahlaza ihhashi nomgibeli walo. Ngawe ngiyophahlaza inqola yempi nomgibeli wayo. 22  Ngawe ngiyophahlaza indoda nowesifazane. Ngawe ngiyophahlaza ixhegu nomfana. Ngawe ngiyophahlaza insizwa nentombi. 23  Ngawe ngiyophahlaza umalusi nomhlambi wakhe. Ngawe ngiyophahlaza umlimi nezilwane zakhe alima ngazo. Ngawe ngiyophahlaza ababusi nababusi abangamasekela. 24  Ngiyophindisela eBhabhiloni nakuzo zonke izakhamuzi zaseKhalideyaNgenxa yabo bonke ububi ababenzile eZiyoni phambi kwamehlo enu,” + kusho uJehova. 25  “Bheka ngimelene nawe, + ntaba echithayo,” kusho uJehova,“Wena ochithe umhlaba wonke. + Ngizokwelulela isandla sami kuwe ngikugingqe usuke emadwaleniNgikwenze ube yintaba eshile.” 26  “Abantu ngeke bathathe kuwe itshe legumbi noma itshe lesisekelo,Ngoba uyoba yincithakalo kuze kube phakade,” + kusho uJehova. 27  “Phakamisani uphawu* ezweni. + Shayani uphondo phakathi kwezizwe. Khethani* izizwe zizolwa nalo. Libizeleni umbuso wase-Ararati, + owaseMini nowase-Ashikenaze + ukuba izolwa nalo. Thumani isikhulu esiqoqa abazolwa empini ukuba sizolwa nalo. Khuphulani amahhashi njengokungathi isikhonyane sezintethe. 28  Khethani* izizwe zizolwa nalo,Amakhosi aseMediya, + izinduna zakhona nabo bonke ababusi abangamasekelaNawo wonke amazwe abawabusayo. 29  Umhlaba uyozamazama undindizele,Ngoba imicabango kaJehova ngokumelene neBhabhiloni iyofezekaUkuba enze izwe laseBhabhiloni libe yinto eshaqisayo, lingabi namuntu ohlala khona. + 30  Amaqhawe aseBhabhiloni ayekile ukulwa. Ahlezi ezinqabeni zawo. Aphelelwe amandla. + Asefana nabesifazane. + Imizi yalo ishiswe ngomlilo. Imigoqo yalo iphukile. + 31  Isithunywa siyagijima siyohlangabeza esinye isithunywa,Umbiki uyohlangabeza omunye umbiki,Ukuze kubikelwe inkosi yaseBhabhiloni ukuthi idolobha layo lithunjwe nhlangothi zonke, + 32  Ukuthi amazibuko avinjiwe, +Izikebhe zomhlanga zishiswe ngomlilo,Nokuthi amasosha ayesaba.” 33  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “Indodakazi yaseBhabhiloni injengesibuya. Yisikhathi sokuyinyathela ngokuphelele. Maduzane isikhathi sokuvuna sizoyifikela.” 34  “UNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni ungishwabadele; *+Ungiphithizelisile. Ungibeke phansi njengesitsha esingenalutho. Ungigwinyile njengenyoka enkulu; +Ugcwalise isisu sakhe ngezinto zami ezinhle. Ungiyakazile. 35  ‘Kwangathi isihluku esenziwe kimi nasemzimbeni wami singaba phezu kweBhabhiloni!’ kusho ohlala eZiyoni. + ‘Igazi lami malibe phezu kwezakhamuzi zaseKhalideya!’ kusho iJerusalema.” 36  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka, ngisingatha icala lakho lomthetho, +Ngiyokuphindiselela. + Ngiyokomisa ulwandle lwalo, ngomise nemithombo yalo. + 37  IBhabhiloni liyoba yinqwaba yamatshe, +Indawo ehlala izimpungushe, +Into eshaqisayo nento yokushayelwa ikhwela,Engahlali muntu. + 38  Bonke ngothi lwabo bayobhonga njengamabhubesi.* Bayogwavuma njengamawundlu ebhubesi.” 39  “Lapho izifiso zabo sezinamandla, ngiyobenzela idili ngibadakise,Ukuze bethabe; +Ngemva kwalokho bayolala ubuthongo obungenasiphelo,Abangeke baphaphame kubo,” + kusho uJehova. 40  “Ngiyobehlisa njengamawundlu ayohlatshwa,Njengezinqama kanye nezimbuzi.” 41  “O yeka indlela iSheshaki* elinqotshwe ngayo, +Yeka indlela abalithathe ngayo idolobha elalidunyiswa abantu bonke! + Yeka indlela iBhabhiloni elibe ngayo yinto eshaqisayo phakathi kwezizwe! 42  Ulwandle lukhuphukele ngaphezu kweBhabhiloni. Amagagasi alo amaningi alimbozile. 43  Amadolobha alo abe yinto eshaqisayo, izwe elingenamanzi neliwugwadule. Izwe okungeke kuhlale muntu kulo, nokungeke kudlule muntu kulo. + 44  Ngiyomjezisa uBheli + eBhabhiloni,Ngiyokukhipha emlonyeni wakhe lokho akugwinyile. + Izizwe ngeke zisathutheleka kuye,Udonga lwaseBhabhiloni luyowa. + 45  Phumani kulo, bantu bami! + Sindisani ukuphila kwenu + olakeni lukaJehova! + 46  Ningashaywa uvalo noma nesabe ngenxa yombiko ozozwakala ezweni. Umbiko uzofika ngomunye unyaka,Ngonyaka olandelayo kufike omunye umbikoWodlame ezweni nowombusi olwa nomunye umbusi. 47  Ngakho kuza izinsukuLapho ngiyojezisa khona izithombe ezibaziwe zaseBhabhiloni. Lonke izwe lakhona liyohlazeka,Nabo bonke ababulewe balo bayodindiliza phakathi kwalo. + 48  Amazulu nomhlaba nakho konke okukukhoKuyomemeza ngenjabulo ngokuwa kweBhabhiloni, +Ngoba abazolibhubhisa bayofika bevela enyakatho,” + kusho uJehova. 49  “IBhabhiloni aligcinanga nje ngokubulala abakwa-Israyeli, +Kodwa eBhabhiloni kwabulawa nabantu abavela kuwo wonke umhlaba. 50  Nina eniphunyuke enkembeni, qhubekani nihamba, ningami! +Khumbulani uJehova nikude, Kwangathi ningacabanga ngeJerusalema.” + 51  “Sihlazekile, ngoba sizwe ukuklolodela. Ubuso bethu bumbozwe amahloni,Ngoba abezinye izizwe* bahlasele izindawo ezingcwele zendlu kaJehova.” + 52  “Ngakho kuza izinsuku,” kusho uJehova,“Lapho ngiyojezisa khona izithombe zalo ezibaziwe,Kulo lonke izwe lakhona abalimele bayobe bequma.” + 53  “Ngisho noma iBhabhiloni lingenyukela emazulwini, +Ngisho noma lingaqinisa izinqaba zalo eziphakeme, Ngiyolithumelela abazolibhubhisa,” + kusho uJehova. 54  “Lalela! Kukhona ukukhala okuvela eBhabhiloni, +Umsindo wenhlekelele enkulu ovela ezweni lamaKhaledi, + 55  Ngoba uJehova ubhubhisa iBhabhiloni,Uyothulisa izwi lalo elikhulu,Umsindo wezitha zalo uyoba njengowamagagasi olwandle. Umsindo wezwi lazo uyozwakala. 56  Ngoba ozolibhubhisa uyofika eBhabhiloni; +Amaqhawe alo ayothunjwa, +Imicibisholo yawo iyophulwa,Ngoba uJehova unguNkulunkulu wempindiselo. + Nakanjani uyophindisela. + 57  Ngiyodakisa izikhulu zalo namadoda alo ahlakaniphile, +Izinduna zalo nababusi balo abangamasekela namaqhawe alo,Bayolala ubuthongo obungenasiphelo,Abangeke baphaphame kubo,” + kusho iNkosi, enguJehova wamabutho igama layo. 58  Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Udonga lwaseBhabhiloni, nakuba lubanzi, luyobhidlizwa ngokuphelele, +Namasango alo, nakuba ephakeme, ayoshiswa ngomlilo. Abantu bayosebenzela ubala;Izizwe ziyofukuza ukuze nje zibase umlilo.” + 59  Leli yizwi uJeremiya umprofethi aliyala uSeraya indodana kaNeriya + indodana kaMaseya lapho ehamba noZedekiya inkosi yakwaJuda beya eBhabhiloni ngonyaka wesine wokubusa kwakhe; uSeraya wayengamele izinto zenkosi. 60  UJeremiya wabhala encwadini eyodwa ngayo yonke inhlekelele eyayiyokwehlela iBhabhiloni, wonke la mazwi abhaliwe ngokumelene neBhabhiloni. 61  Ngaphezu kwalokho, uJeremiya wathi kuSeraya: “Lapho ufika eBhabhiloni, kumelwe uwafunde ngokuzwakalayo wonke la mazwi. 62  Ngemva kwalokho uthi, ‘O Jehova, uthe le ndawo izobhujiswa kungabe kusaba namuntu ohlala kuyo, umuntu noma isilwane, wathi iyoba amanxiwa kuze kube phakade.’ + 63  Lapho usuqedile ukuyifunda le ncwadi, ubophele itshe kuyo bese uyiphonsa phakathi e-Ewufrathe. 64  Bese uthi, ‘Lena yindlela iBhabhiloni eliyocwila ngayo lingaphinde likhuphuke + ngenxa yenhlekelele engiyiletha kulo; bayokhathala.’ ” + Amazwi kaJeremiya aphelela lapha.

Imibhalo yaphansi

Leli kubonakala kuyigama leKhalideya elingaqondakali kalula. Lisho ukuthi “Inhliziyo Yalabo Abangivukelayo.”
NgesiHebheru, “makangawunyatheli.”
Okuwukuthi, izwe lamaKhaledi.
Noma kungaba, “gcwalisani izikhwama zemicibisholo.”
Noma, “isigxobo esiwuphawu.”
NgesiHebheru, “isilinganiso sokwenza kwakho inzuzo.”
Noma, “imihwamuko.”
Noma kungaba, “amasango.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma, “Aziphefumuli.”
Noma, “Ziyize.”
Noma, “isigxobo esiwuphawu.”
NgesiHebheru, “Ngcwelisani.”
NgesiHebheru, “Ngcwelisani.”
NgesiHebheru, “UNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Lapha uJeremiya ukhuluma njengokungathi umelele iJerusalema noJuda.
Noma, “njengamabhubesi anomhlwenga.”
Leli kubonakala kuyigama leBhabhele (iBhabhiloni).
Noma, “Ngoba izihambi.”