UJeremiya 50:1-46

  • Isiprofetho esimelene neBhabhiloni (1-46)

    • Balekani niphume eBhabhiloni (8)

    • U-Israyeli uzobuyiselwa ezweni lakhe (17-19)

    • Amanzi aseBhabhiloni azokoma (38)

    • EBhabhiloni ngeke kusahlala muntu (39, 40)

50  Leli yizwi uJehova alikhuluma ngokuphathelene neBhabhiloni, + ngokuphathelene nezwe lamaKhaledi, ngoJeremiya umprofethi:   “Kushoni phakathi kwezizwe nikumemezele. Misani isigxobo njengophawu nikumemezele. Ningafihli lutho! Thanini, ‘IBhabhiloni linqotshiwe. + UBheli uhlazekile. + UMerodaki wesabe kakhulu. Imifanekiso yalo ihlazekile. Izithixo zalo ezinyanyekayo* zesabe kakhulu.’   Ngoba isizwe size ukuzomelana nalo sivela enyakatho. + Senza izwe lalo libe yinto eshaqisayo;Akuhlali muntu kulo. Umuntu nesilwane kubalekile;Kuhambile.”  “Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” kusho uJehova, “abantu bakwa-Israyeli nabantu bakwaJuda bayoqoqana ndawonye. + Bayohamba bekhala, + ndawonye bayofuna uJehova uNkulunkulu wabo. +  Bayobuza indlela eya eZiyoni, ubuso babo bubheke ngakhona, + bethi, ‘Wozani sizihlanganise noJehova esivumelwaneni esimi kuze kube phakade esingeke silitshalwe.’ +  Abantu bami babe ngumhlambi wezimvu ezilahlekile. + Abelusi babo bababangele ukuba bahlakazeke. + Babaholele ezintabeni, babenza bazulazula ezintabeni. Bayikhohliwe indawo yabo yokuphumula.  Bonke ababatholayo babashwabadelile, + nezitha zabo zithe, ‘Asinacala, ngoba bonile kuJehova, bone indawo yokuhlala yokulunga nethemba lokhokho babo, uJehova.’ ”   “Balekani niphume phakathi kweBhabhiloni,Phumani ezweni lamaKhaledi, +Nibe njengezilwane eziholayo phambi komhlambi.   Ngoba bheka ngivusa futhi ngiletha ngokumelene neBhabhiloniIsixuku sezizwe ezinkulu ezivela ezweni lasenyakatho. + Sizoza sizolwa nalo;Liyonqotshwa lapho. Imicibisholo yaso injengeyamaqhaweYenza ukuba abazali balahlekelwe izingane zabo; +Ayibuyi ingafezanga lutho. 10  IKhalideya liyophangwa. + Bonke abaliphangayo bayokwaneliseka ngokugcwele,” + kusho uJehova. 11  “Ngoba nanilokhu nijabula, + nilokhu nihalalisaLapho niphanga ifa lami. + Ngoba nanilokhu nitshakadula njengesithole otshanini,Niyiyiza njengezinkunzi zamahhashi. 12  Unyoko ube namahloni. + Yena owanizala udumazekile. Bheka! Uyisizwe esincane ezizweni,Ihlane elingenamanzi nogwadule. + 13  Ngenxa yentukuthelo kaJehova ngeke kuhlale muntu kulo; +Liyoba yincithakalo ngokuphelele. + Noma ubani odlula ngaseBhabhiloni, uyoligqolozela eshaqekileAshaye ikhwela ngenxa yazo zonke izinhlupho zalo. + 14  Lihlaseleni iBhabhiloni niqhamuke nhlangothi zonke,Nonke nina enigoba* umnsalo. Licibisheleni, ningashiyi mcibisholo, +Ngoba lone kuJehova. + 15  Memezani njengoba kumenyezwa empini ngokumelene nalo nhlangothi zonke. Lizinikele.* Izinsika zalo ziwile, izindonga zalo zidiliziwe, +Ngoba yimpindiselo kaJehova. + Ziphindiseleleni kulo. Yenzani kulo njengoba nje nalo lenzile. + 16  Bulalani ohlwanyela imbewu eBhabhiloni,Nophatha isikela ngesikhathi sokuvuna. + Ngenxa yenkemba enonya, yilowo nalowo uyobuyela kubantu bakubo,Yilowo nalowo uyobalekela ezweni lakubo. + 17  “Abantu bakwa-Israyeli bayizimvu ezihlakazekile. + Amabhubesi abahlakazile. + Okokuqala inkosi yase-Asiriya ibashwabadelile; + ngemva kwalokho uNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni uququde amathambo abo. + 18  Ngakho-ke yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: ‘Ngizoyijezisa inkosi yaseBhabhiloni nezwe layo ngendlela engajezisa ngayo inkosi yase-Asiriya. + 19  Ngiyombuyisela edlelweni lakhe u-Israyeli, + uyoklaba eKarmeli naseBhashani, + uyokwaneliseka ezintabeni zakwa-Efrayimi + nezaseGileyadi.’ ” + 20  “Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi,” kusho uJehova,“Icala lika-Israyeli liyofunwa,Kodwa ngeke litholakale,Nezono zikaJuda ngeke zitholakale,Ngoba ngiyobathethelela labo engibavumela ukuba basale.” + 21  “Khuphuka umelane nezwe laseMeratayimi kanye nezakhamuzi zasePhekodi. + Mababulawe bonke babhujiswe ngokuphelele,” kusho uJehova. “Yenza konke engikuyale ngakho. 22  Kuzwakala umsindo wempi ezweni,Inhlekelele enkulu. 23  Yeka indlela isando esiphihliza izizwe zomhlaba wonke esiye sanqunywa ngayo nesiphuke ngayo! + Maye indlela iBhabhiloni elibe yinto eshaqisa ngayo phakathi kwezizwe! + 24  O Bhabhiloni, ngikubekele ugibe* wabanjwa,Wena ubungazi. Utholakele wabanjwa, +Ngoba waphikisa uJehova. 25  UJehova uvule inqolobane yakhe,Ukhipha izikhali zentukuthelo yakhe. + Ngoba iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, inomsebenzi ezowenzaEzweni lamaKhaledi. 26  Lihlaseleni nivela kude. + Vulani izinqolobane zalo. + Linqwabelaniseni njengenqwaba yokudla okusanhlamvu. Libhubhiseni ngokuphelele. + Makungasali muntu kulo. 27  Bulalani zonke izinkunzi zalo; +Mazihlatshwe. Maye kuzo, ngoba usuku lwazo lufikile,Isikhathi sokujeziswa kwazo! 28  Kuzwakala umsindo wababalekayo,Labo abaphunyuka ezweni laseBhabhiloni,Ukuze bamemezele eZiyoni impindiselo kaJehova uNkulunkulu wethu,Impindiselo ngenxa yethempeli lakhe. + 29  Bizani abacibisheli bahlasele iBhabhiloni,Bonke abagoba* umnsalo. + Kanisani nxazonke zalo; ningavumeli muntu aphunyuke. Libuyiseleni ngokwezenzo zalo. + Yenzani kulo njengoba nje lenzile. + Ngoba lizikhukhumezile phambi kukaJehova,Phambi koNgcwele ka-Israyeli. + 30  Ngakho izinsizwa zalo ziyofela ezigcawini zalo, +Nawo wonke amasosha alo ayoshabalala* ngalolo suku,” kusho uJehova. 31  “Bheka! Ngizokujezisa, + wena ozikhukhumezayo,” + kusho iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho,“Ngoba usuku lwakho luzofika, isikhathi engizokujezisa ngaso. 32  Wena ozikhukhumezayo uyokhubeka uwe,Akukho muntu ozokuvusa. + Amadolobha akho ngizowashisa ngomlilo,Umlilo uzoshisa yonke into ekuzungezile.” 33  Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Abantu bakwa-Israyeli nabakwaJuda bacindezelwe,Bonke labo ababathumbile bababambile. + Benqabile ukubadedela. + 34  Kodwa uMhlengi wabo unamandla. + NguJehova wamabutho igama lakhe. + Uyolisingatha icala labo lomthetho, +Ukuze enze izwe libe nokuthula +Nokuba aphithizelise izakhamuzi zaseBhabhiloni.” + 35  “Inkemba izowaqothula amaKhaledi,” kusho uJehova,“Izoqothula izakhamuzi zaseBhabhiloni nezikhulu zakhona nabahlakaniphile bakhona. + 36  Inkemba izoqothula abaprofethi bamanga,* ngeke bazi ukuthi benzeni. Inkemba izoqothula amaqhawe alo, ayokwesaba kakhulu. + 37  Inkemba izoqothula amahhashi alo nezinqola zalo zempi,Iqothule nazo zonke izinhlanga zabantu ezihlala khona,Ziyoba njengabesifazane. + Inkemba izoqothula ingcebo yalo, liyophangwa. + 38  Kukhona umonakalo ozokwehlela amanzi alo, azokoma. + Ngoba liyizwe lezithombe ezibaziwe, +Ngenxa yemibono yabo ethusayo baqhubeka beziphathisa okwabantu abasangene. 39  Ngakho-ke, izilwane zasogwadule ziyohlala kanye nezilwane ezihewulayo,Izintshe ziyohlala kulo. + Akukho muntu oyophinde ahlale kulo,Ngeke kuhlale muntu kuzo zonke izizukulwane.” + 40  “Njengoba nje uNkulunkulu agumbuqela iSodoma neGomora + namadolobhana akhelene nawo,” + kusho uJehova, “akukho muntu oyohlala khona, akukho muntu oyokwakha khona. + 41  Bheka! Kuza isizwe sivela enyakatho;Isizwe esikhulu namakhosi amakhulu + ayovuswaEvela ezindaweni ezikude kakhulu zomhlaba. + 42  Sihlome ngomnsalo nomkhonto. + Sinesihluku futhi ngeke sibonise isihe. + Umsindo waso unjengomsindo wolwandle oluhlokomayo, +Njengoba sigibele amahhashi. Size ukuzokuhlasela sibumbene, ndodakazi yaseBhabhiloni. + 43  Inkosi yaseBhabhiloni iwuzwile umbiko ngaso, +Iphele amandla. + Usizi luyibambile,Izinhlungu ezinjengezowesifazane obelethayo. 44  “Bheka! Othile uyokhuphuka njengebhubesi liphuma ehlathini eligudle iJordani, ahlasele amadlelo aseBhabhiloni, kodwa ngomzuzwana ngiyobenza* babaleke basuke kulo. Ngiyomisa okhethiwe phezu kwalo. + Ngoba ngubani onjengami, ngubani ongangibekela inselele? Yimuphi umalusi ongama phambi kwami? + 45  Ngakho-ke yizwani madoda, isinqumo* uJehova asenzile ngokumelene neBhabhiloni, + nalokho akucabangile ngokumelene nezwe lamaKhaledi. Nakanjani amawundlu omhlambi ayohudulwa. Uyokwenza indawo yawo yokuhlala ibe yincithakalo ngenxa yabo. + 46  Lapho kuzwakala umsindo wokunqotshwa kweBhabhiloni, umhlaba uyozamazama,Kuyozwakala isililo phakathi kwezizwe.” +

Imibhalo yaphansi

Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
NgesiHebheru, “eninyathela.”
NgesiHebheru, “Lilethe isandla salo.”
NgesiHebheru, “uNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Noma, “isicupho.”
NgesiHebheru, “abanyathela.”
NgesiHebheru, “ayothuliswa.”
Noma, “abantu abakhuluma into engekho.”
Kubonakala sengathi kushiwo abaseBhabhiloni.
Noma, “iseluleko.”