UJeremiya 36:1-32

  • UJeremiya ubizela uBharuki lokho okufanele akubhale emqulwini (1-7)

  • UBharuki ufunda ngokuzwakalayo emqulwini (8-19)

  • UJehoyakimi ushisa umqulu (20-26)

  • Umyalezo ubhalwa kabusha komunye umqulu (27-32)

36  Ngonyaka wesine wokubusa kukaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, kwafika leli zwi kuJeremiya livela kuJehova, lathi:  “Thatha umqulu* ubhale kuwo wonke amazwi engikutshele wona ngokumelene no-Israyeli noJuda + nazo zonke izizwe, + kusukela ngosuku lokuqala engakhuluma ngalo kuwe, ezinsukwini zikaJosiya, kuze kube namuhla. +  Mhlawumbe lapho abendlu kaJuda bezwa ngayo yonke inhlekelele engihlose ukubalethela yona, bangase bazishiye izindlela zabo ezimbi, bese ngithethelela isiphambeko sabo nesono sabo.” +  UJeremiya wabe esebiza uBharuki + indodana kaNeriya, uJeremiya wamtshela wonke amazwi uJehova ayewakhulume kuye, uBharuki wawabhala emqulwini. *+  Khona-ke uJeremiya wayala uBharuki, wathi: “Ngiboshiwe, angikwazi ukungena endlini kaJehova.  Ngakho nguwe okufanele ungene, ufunde ngokuzwakalayo emqulwini amazwi kaJehova engikutshele ukuba uwabhale. Wafundele abantu endlini kaJehova ngosuku lokuzila ukudla; ngaleyo ndlela uzowafundela bonke abantu bakwaJuda abeza bevela emadolobheni abo.  Mhlawumbe uJehova uyosizwa isicelo sabo sokuboniswa umusa futhi bashiye izindlela zabo ezimbi, ngoba uJehova usithukuthelele kakhulu lesi sizwe.”  Ngakho uBharuki indodana kaNeriya wenza konke uJeremiya umprofethi ayemyale ngakho; wafunda emqulwini* ngokuzwakalayo amazwi kaJehova endlini kaJehova. +  Ngonyaka wesihlanu kaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda, ngenyanga ka-9, bonke abantu eJerusalema nabo bonke abantu ababeza eJerusalema bevela emadolobheni akwaJuda baqala ukuzila ukudla phambi kukaJehova. + 10  UBharuki wabe esefundela bonke abantu ngokuzwakalayo amazwi kaJeremiya ayesemqulwini* endlini kaJehova, ekamelweni lokudlela* likaGemariya + indodana kaShafani + umkopishi,* egcekeni elingenhla, emnyango wesango elisha lendlu kaJehova. + 11  Lapho uMikhaya indodana kaGemariya indodana kaShafani ezwa wonke amazwi kaJehova ayesemqulwini,* 12  waya endlini yenkosi,* ehhovisi likanobhala. Zonke izikhulu* zazihlezi lapho: u-Elishama + unobhala, uDelaya indodana kaShemaya, u-Elinathani + indodana ka-Akhibori, + uGemariya indodana kaShafani, uZedekiya indodana kaHananiya nazo zonke ezinye izikhulu. 13  UMikhaya wazitshela wonke amazwi ayewazwile lapho uBharuki efundela abantu umqulu.* 14  Khona-ke zonke izikhulu zathumela uJehudi indodana kaNethaniya indodana kaShelemiya indodana kaKushi kuBharuki, zathi: “Woza, uphathe umqulu obuwufundela abantu.” UBharuki indodana kaNeriya wathatha umqulu waya kuzo. 15  Zathi kuye: “Sicela uhlale phansi, usifundele wona ngokuzwakalayo.” Ngakho uBharuki wazifundela wona. 16  Ngokushesha nje lapho zizwa wonke la mazwi, zabhekana zithukile, zathi kuBharuki: “Nakanjani kumelwe sitshele inkosi wonke la mazwi.” 17  Zabuza uBharuki, zathi: “Sicela usitshele ukuthi uwabhale kanjani wonke la mazwi. Uwatshelwe nguJeremiya?” 18  UBharuki wathi kuzo: “Uyena ongitshele wonke la mazwi, mina ngawabhala kulo mqulu* ngoyinki.” 19  Izikhulu zathi kuBharuki: “Hambani niyocasha, wena noJeremiya, kungabikho muntu owaziyo ukuthi nikuphi.” + 20  Ngemva kwalokho zaya enkosini, egcekeni, zabeka umqulu ehhovisi lika-Elishama unobhala, zase zitshela inkosi konke ezazikuzwile. 21  Ngakho inkosi yathuma uJehudi + ukuba awulande umqulu, wawulanda ehhovisi lika-Elishama unobhala. UJehudi waqala ukuwufundela inkosi nazo zonke izikhulu ezazimi ngasenkosini. 22  Inkosi yayihlezi endlini yasebusika, ngenyanga ka-9,* kukhona imbawula evuthayo phambi kwayo. 23  Lapho uJehudi esefunde izingxenye ezintathu noma ezine, inkosi yayiyidabula ngommese kanobhala leyo ngxenye, iyiphonse emlilweni owawusembawuleni, kwaze kwaba yilapho wonke umqulu usuphelele emlilweni owawusembawuleni. 24  Abazange besabe; inkosi nazo zonke izinceku zayo ezezwa wonke la mazwi, abazange baziklebhule izingubo zabo. 25  Nakuba u-Elinathani, + uDelaya + noGemariya + bayincenga inkosi ukuba ingawushisi umqulu, ayizange ibalalele. 26  Ngaphezu kwalokho, inkosi yayala uJeramiyeli indodana yenkosi, uSeraya indodana ka-Aziriyeli noShelemiya indodana ka-Abhideyeli ukuba babambe uBharuki unobhala noJeremiya umprofethi, kodwa uJehova wabafihla. + 27  Izwi likaJehova laphinde lafika kuJeremiya ngemva kokuba inkosi iwushisile umqulu owawunamazwi uBharuki ayewabhale ewatshelwa nguJeremiya, + lathi: 28  “Thatha omunye umqulu ubhale kuwo wonke amazwi abesemqulwini wokuqala oshiswe uJehoyakimi inkosi yakwaJuda. + 29  Kufanele uthi ngoJehoyakimi inkosi yakwaJuda, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Uwushisile lo mqulu, wathi, ‘Ubhaleleni kuwo ukuthi inkosi yaseBhabhiloni iyoza nakanjani ilichithe leli zwe, ingashiyi muntu nasilwane kulo?’ + 30  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo ngokumelene noJehoyakimi inkosi yakwaJuda, ‘Ngeke abe namuntu ozohlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide, + futhi isidumbu sakhe siyodindiliza elangeni emini nasesithwathweni ebusuku. + 31  Ngiyomjezisa yena, inzalo* yakhe nezinceku zakhe ngenxa yesono sabo, ngiyobalethela yonke le nhlekelele engangithe ngizoyiletha kubo, ezakhamuzini zaseJerusalema nakubantu bakwaJuda, + kodwa abazange balalele.’ ” ’ ” + 32  UJeremiya wabe esethatha omunye umqulu wawunika uBharuki indodana kaNeriya, unobhala, + etshelwa uJeremiya wabhala wonke amazwi ayesemqulwini* owashiswa uJehoyakimi inkosi yakwaJuda emlilweni. + Kwanezelwa namanye amazwi amaningi anjengalawo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “umqulu wencwadi.”
NgesiHebheru, “emqulwini wencwadi.”
Noma, “encwadini.”
Noma, “ayesencwadini.”
Noma, “egumbini.”
Noma, “umbhali.”
Noma, “ayesencwadini.”
Noma, “esigodlweni.”
Noma, “izikhulu zegceke.”
Noma, “incwadi.”
Noma, “kule ncwadi.”
Ingxenye yokugcina kaNovemba nengxenye yokuqala kaDisemba. Bheka iSithasiselo B15.
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “ayesencwadini.”