UJeremiya 32:1-44

  • UJeremiya uthenga insimu (1-15)

  • Umthandazo kaJeremiya (16-25)

  • Impendulo kaJehova (26-44)

32  Kwafika izwi kuJeremiya livela kuJehova ngonyaka weshumi kaZedekiya inkosi yakwaJuda, okungukuthi, ngonyaka ka-18 kaNebukhadinezari *+ inkosi yaseBhabhiloni.  Ngaleso sikhathi amabutho empi enkosi yaseBhabhiloni ayevimbezele iJerusalema, uJeremiya umprofethi wayeboshiwe eseGcekeni Labaqaphi + elisendlini yenkosi* yakwaJuda.  UZedekiya inkosi yakwaJuda wayembophile, + ethi kuye, “Kungani uprofetha lezi zinto? Uthi, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Ngizonikela leli dolobha enkosini yaseBhabhiloni, izolithumba, +  noZedekiya inkosi yakwaJuda ngeke aphunyuke kumaKhaledi, ngoba nakanjani uzonikelwa enkosini yaseBhabhiloni, futhi uyokhuluma nayo ubuso nobuso, babonane.” ’ +  ‘Izoyisa uZedekiya eBhabhiloni, uzohlala lapho ngize nginqume ukuthi ngizomenzani,’ kusho uJehova. ‘Nakuba nina niqhubeka nilwa namaKhaledi, ngeke niphumelele.’ ” +  UJeremiya wathi: “Izwi likaJehova lifikile kimi, lathi,  ‘UHanameli indodana kaShalumi umfowabo kayihlo uzoza kuwe, athi: “Zithengele insimu yami ese-Anathoti, + ngoba unelungelo lokuyihlenga.” ’ ” +  UHanameli indodana yomfowabo kababa wafika kimi eGcekeni Labaqaphi, njengoba nje uJehova ayeshilo, wathi: “Ngicela uthenge insimu yami ese-Anathoti, ezweni lakwaBhenjamini, ngoba unelungelo lokuyithatha uyihlenge. Zithengele yona.” Khona-ke ngaqonda ukuthi uJehova owayefuna kube kanjalo.  Ngakho ngayithenga insimu eyayise-Anathoti kuHanameli indodana yomfowabo kababa. Ngamkalela imali, + amashekeli* ayisikhombisa nezinhlamvu zesiliva eziyishumi. 10  Ngabe sengibhala itayitela + nganamathisela uphawu, ngabiza ofakazi + futhi ngakala imali esikalini. 11  Ngathatha itayitela lokuthenga, elalibekwe uphawu ngokuvumelana nomyalo nezidingo ezingokomthetho, kanye nalelo elalishiywe livulekile, 12  itayitela lokuthenga ngalinika uBharuki + indodana kaNeriya + indodana kaMaseya phambi kukaHanameli indodana yomfowabo kababa, phambi kofakazi abasayina etayiteleni lokuthenga naphambi kwawo wonke amaJuda ayehlezi eGcekeni Labaqaphi. + 13  Ngabe sengiyala uBharuki phambi kwabo, ngathi: 14  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo, ‘Thatha la matayitela, leli lokuthenga elibekwe uphawu naleli elishiywe livulekile, uwafake esitsheni sobumba, ukuze agcinwe isikhathi eside.’ 15  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo, ‘Kusazothengwa izindlu, izindawo namasimu amagilebhisi kuleli zwe.’ ” + 16  Ngemva kokunika uBharuki indodana kaNeriya itayitela lokuthenga ngathandaza kuJehova, ngathi: 17  “Maye Nkosi EnguMbusi Jehova! Wenze amazulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu + nangengalo yakho enamandla. Awuhlulwa lutho, 18  wena obonisa uthando oluqotho ezinkulungwaneni zabantu, kodwa ovumela amadodana ukuba abhekane nemiphumela yezono zoyise, + uNkulunkulu weqiniso, omkhulu, onamandla, onguJehova wamabutho igama lakhe. 19  Unezinhloso ezinkulu futhi unamandla okwenza izinto, + amehlo akho abona zonke izinto ezenziwa abantu, + ukuze ubuyisele umuntu ngokwezindlela zakhe nangokwezenzo zakhe. + 20  Wena owabeka izibonakaliso wenza nezimangaliso ezweni laseGibhithe, ezaziwayo kuze kube yilolu suku, ngakho uzakhele igama kwa-Israyeli naphakathi kwabantu, + njengoba kunjalo namuhla. 21  Wakhipha abantu bakho u-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngezibonakaliso, ngezimangaliso, ngesandla esinamandla, ngengalo enamandla nangezenzo ezithusayo. + 22  “Ngokuhamba kwesikhathi wabanika leli zwe owafunga kokhokho babo + ukubanika lona, izwe eligeleza ubisi noju. + 23  Bafika balithatha, kodwa abazange balilalele izwi lakho noma bahambe ngomthetho wakho. Zonke izinto owabayala ukuba bazenze abazenzanga, waze wabangela ukuba behlelwe yiyo yonke le nhlekelele. + 24  Bheka! Amadoda afikile akha udonga lokuvimbezela idolobha ukuze alithumbe, + ngokuqinisekile leli dolobha lizowela ezandleni zamaKhaledi alwa nalo, ngenxa yenkemba, + indlala nesifo esiwumshayabhuqe; + konke okushilo kwenzekile, njengoba ubona. 25  Kodwa wena, Nkosi EnguMbusi Jehova, uthe kimi, ‘Zithengele insimu ngemali, ubize ofakazi,’ nakuba leli dolobha ngokuqinisekile lizonikelwa esandleni samaKhaledi.” 26  Kulokho izwi likaJehova lafika kuJeremiya, lathi: 27  “Bheka, nginguJehova, uNkulunkulu wabo bonke abantu. Ikhona yini into engangehlula? 28  Ngakho yilokhu uJehova akushoyo, ‘Nginikela leli dolobha kumaKhaledi nasesandleni sikaNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni futhi uzolithumba. + 29  AmaKhaledi alwa naleli dolobha azongena alokhele ngomlilo alishise + kanye nezindlu ezinophahla abantu ababenikela kuzo imihlatshelo eya kuBhali, bethululela nabanye onkulunkulu iminikelo ephuzwayo ukuze bangicasule.’ + 30  “ ‘Ngoba abantu bakwa-Israyeli nabakwaJuda benze okubi kuphela emehlweni ami, kusukela ebusheni babo kuqhubeke; + abantu bakwa-Israyeli balokhu bengicasula ngezenzo zabo,’ kusho uJehova. 31  ‘Ngoba leli dolobha selokhu lakhiwa, kuze kube namuhla, belilokhu lingicasula lingithukuthelisa + ukuze ngilisuse phambi kwami, + 32  ngenxa yabo bonke ububi obenziwe abantu bakwa-Israyeli nabakwaJuda ukuze bangicasule—bona namakhosi abo, + izikhulu zabo, + abapristi babo nabaprofethi babo, + abantu bakwaJuda nezakhamuzi zaseJerusalema. 33  Babelokhu bengifulathela; + nakuba ngazama ukubafundisa ngokuphindaphindiwe,* akekho kubo owayelalela futhi amukele isiyalo. + 34  Babeka izithixo ezinyanyisayo endlini ebizwa ngegama lami ukuze bayingcolise. + 35  Ngaphezu kwalokho, bakhe izindawo eziphakeme zikaBhali eSigodini Sendodana KaHinomu, *+ ukuze bashise amadodana namadodakazi abo emlilweni njengemihlatshelo eya kuMoleki, + into engingazange ngibayale ukuba bayenze + nengingakaze ngiyicabange nokuyicabanga* ukuba ngithi abenze le nto enyanyekayo, bonise uJuda.’ 36  “Ngakho-ke, yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo ngaleli dolobha enithi liyonikelwa enkosini yaseBhabhiloni ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe, 37  ‘Ngiyobaqoqa baphume kuwo wonke amazwe engabahlakazela kuwo ngenxa yentukuthelo yami nangolaka lwami nangokucasuka okukhulu + futhi ngiyobabuyisela kule ndawo ngibenze bahlale ngokulondeka. + 38  Bayoba ngabantu bami, mina ngiyoba nguNkulunkulu wabo. + 39  Ngiyobanika inhliziyo eyodwa + ngibenze bazi indlela eyodwa ukuze bangesabe ngaso sonke isikhathi, ukuze kuzuze bona nabantwana babo. + 40  Ngiyokwenza nabo isivumelwano saphakade, + sokuthi ngeke ngiyeke ukubenzela okuhle; + ngiyokwenza izinhliziyo zabo zingesabe ukuze bangangishiyi. + 41  Ngiyojabula ngabo futhi ngiyobenzela okuhle, + ngiyobatshala kuleli zwe + ngayo yonke inhliziyo yami nangawo wonke amandla ami.’ ” 42  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo, ‘Njengoba nje ngilethele lesi sizwe yonke le nhlekelele enkulu, kanjalo ngiyosilethela bonke lobu buhle* engisithembisa bona. + 43  Kuyophinde kuthengwe amasimu kuleli zwe, + nakuba nithi ngalo: “Lingamanxiwa, akuhlali muntu nasilwane. Linikelwe kumaKhaledi.” ’ 44  “ ‘Amasimu ayothengwa ngemali, kubhalwe etayiteleni kubekwe uphawu, kubizwe ofakazi ezweni lakwaBhenjamini, + emadolobheni azungeze iJerusalema, emadolobheni akwaJuda, + emadolobheni asezintabeni, emadolobheni asethafeni + nasemadolobheni aseningizimu, ngoba ngiyobuyisa izithunjwa zabo,’ + kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “kaNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
Noma, “elisesigodlweni.”
Ishekeli lalilingana no-11.4 g. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “sikaNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “ngangivuka ekuseni ngibafundisa.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “iGehena.”
Noma, “nengazange ifike enhliziyweni yami.”
Noma, “izinto ezinhle.”