UJeremiya 31:1-40

  • Abasindile bakwa-Israyeli bazophinde bahlale ezweni (1-30)

    • URaheli ukhalela izingane zakhe (15)

  • Isivumelwano esisha (31-40)

31  “Ngaleso sikhathi,” kusho uJehova, “ngiyoba nguNkulunkulu kuyo yonke imindeni yakwa-Israyeli, yona iyoba ngabantu bami.” +   Yilokhu uJehova akushoyo: “Isizwe esasinda enkembeni sathola umusa kaNkulunkulu ehlaneU-Israyeli wayeya lapho ayezophumula khona.”   UJehova wabonakala kimi ekude, wathi: “Ngikuthande ngothando olungapheli. Yingakho ngikudonse ngothando oluqotho. *+   Ngizophinde ngikwakhe, uyokwakhiwa kabusha. + O ntombi yakwa-Israyeli, uzophinde uthathe amathamborini akhoUphume udansa ngenjabulo. *+   Uzophinde utshale amasimu amagilebhisi ezintabeni zaseSamariya; +Abawatshalayo bayotshala bese bedla izithelo zawo. +   Ngoba kuyofika usuku lapho abaqaphi ezintabeni zakwa-Efrayimi beyomemeza bathi: ‘Sukumani, masikhuphukele eZiyoni kuJehova uNkulunkulu wethu.’ ” +   Ngoba yilokhu uJehova akushoyo: “Memezani uJakobe ngokujabula. Memezani ngenjabulo ngoba uyinhloko yezizwe. + Kumemezeleni; dumisani nithi,‘Jehova, sindisa abantu bakho, abasele bakwa-Israyeli.’ +   Ngiyababuyisa bevela ezweni lasenyakatho. + Ngiyobaqoqela ndawonye bevela emajukujukwini omhlaba. + Phakathi kwabo kuyobe kukhona izimpumputhe nezinyonga, +Owesifazane okhulelwe nobelethayo, bonke ndawonye. Bayobuyela lapha beyisixuku esikhulu. +   Bayofika bekhala. + Ngiyobahola njengoba becela ukuboniswa umusa. Ngiyobaholela emifudlaneni yamanzi, *+Endleleni eqondile abangeke bakhubeke kuyo. Ngoba nginguBaba ku-Israyeli, u-Efrayimi uyizibulo lami.” + 10  Yizwani izwi likaJehova, nina zizwe,Nilimemezele eziqhingini ezikude, + nithi: “Lowo owahlakaza u-Israyeli uyomqoqa. Uyomqapha njengomalusi oqaphe umhlambi wakhe. + 11  Ngoba uJehova uyomkhulula uJakobe +Amsindise* kulowo onamandla kunaye. + 12  Bayoza bafike bamemeze ngenjabulo endaweni ephakeme yaseZiyoni +Bayojabula ngenxa yobuhle* bukaJehova,Ngenxa yokudla okusanhlamvu newayini elisha + namafutha,Nangenxa yamazinyane ezimvu nezimbuzi namankonyane ezinkomo. + Bayoba njengensimu eniselwa kahle, +Ngeke baphinde babe ntekenteke.” + 13  “Ngaleso sikhathi intombi iyodansa ngenjabulo,Nezinsizwa namakhehla bonke ndawonye. + Ngiyoshintsha ukukhala kwabo kube yinjabulo. + Ngiyobaduduza ngibenze bajabule bangabe besaba nosizi. + 14  Ngiyonika abapristi inala yokudla,Abantu bami bayokwaneliseka ngezinto ezinhle engiyobanika zona,” + kusho uJehova. 15  “Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Kuzwakala izwi eRama, + isililo nokukhala kalusizi: URaheli ukhalela amadodana akhe. *+ Wenqabile ukududuzwa ngenxa yamadodana akhe,Ngoba awasekho.’ ” + 16  Yilokhu uJehova akushoyo: “ ‘Zibambe ungakhali, amehlo akho angachiphizi izinyembezi,Ngoba uzothola umvuzo ngomsebenzi wakho,’ kusho uJehova. ‘Amadodana akho azobuya ezweni lesitha.’ + 17  ‘Kukhona ithemba ngekusasa lakho,’ + kusho uJehova. ‘Amadodana akho azobuyela endaweni yawo.’ ” + 18  “Impela ngimzwile u-Efrayimi ekhala,‘Ungiqondisile ngaqonda,Njengethole elingaqeqeshiwe. Ngibuyise, ngizobuya ngokushesha,Ngoba unguJehova uNkulunkulu wami. 19  Lapho sengiphendukile ngazisola; +Ngemva kokuba sengiqonda, ngadabuka.* Ngaba namahloni ngahlazeka, +Ngenxa yezinto engazenza ebusheni bami.’ ” 20  “U-Efrayimi akayona yini indodana eyigugu kimi, umntwana engimthandayo? + Ngoba izinga engikhuluma ngalo ngokumelene naye, ngiphinde ngimkhumbule ngalo. Yingakho inhliziyo yami imkhalela. + Nakanjani ngiyomzwela,” kusho uJehova. + 21  “Zibekele izimpawu zomgwaqo,Misa izigxobo zezimpawu. + Unake indlela okumelwe uhambe ngayo, umgwaqo omkhulu. + Buya, O ntombi yakwa-Israyeli, buyela kula madolobha akho. 22  Kuyoze kube nini ungabaza, ndodakazi engathembekile? Ngoba uJehova udale into entsha emhlabeni: Umfazi uyofuna indoda.” 23  Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “Bayophinde basho la mazwi ezweni lakwaJuda nasemadolobheni akhona lapho ngiqoqa abathunjiwe babo: ‘Kwangathi uJehova angakubusisa, ndawo yokuhlala elungile, + ntaba engcwele.’ + 24  KwaJuda nakuwo wonke amadolobha akhona kuyohlala abantu, ngisho nabalimi nabelusi bayohlala khona. + 25  Ngoba ngiyokwanelisa umuntu okhathele, nabo bonke abaphelelwe amandla ngiyobaqinisa.” + 26  Khona-ke ngaphaphama ngavula amehlo, ubuthongo bami babumnandi. 27  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engizokwandisa ngazo indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. Ngizokwandisa nemfuyo yabo.” + 28  “Njengoba ngangihlale ngibaqaphile ukuze ngisiphule, ngibhidlize, ngidilize, ngicekele phansi futhi ngilimaze, + kanjalo ngiyohlale ngibaqaphile ukuze ngakhe futhi ngitshale,” + kusho uJehova. 29  “Ngalezo zinsuku ngeke besathi, ‘Oyise badle amagilebhisi amuncu, kodwa yimilomo yabantwana emuncu.’ + 30  Kodwa umuntu uyofela isono sakhe. Noma ubani odla amagilebhisi amuncu, owakhe umlomo oyoba muncu.” 31  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engiyokwenza ngazo isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. + 32  Ngeke sifane nesivumelwano engasenza nokhokho babo ngosuku engababamba ngalo ngesandla ngabakhipha eGibhithe, + ‘isivumelwano sami abasephula, + nakuba ngangiyinkosi yabo yeqiniso,’* kusho uJehova.” 33  “Ngoba yilesi isivumelwano engiyosenza nendlu ka-Israyeli ngemva kwalezo zinsuku,” kusho uJehova. “Ngiyofaka umthetho wami ngaphakathi kubo, + ngiwulobe nasezinhliziyweni zabo. + Ngiyoba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami.” + 34  “Yilowo nalowo ngeke esafundisa umakhelwane wakhe noma umfowabo, athi, ‘Yazi uJehova!’ + ngoba bonke bayongazi, kusukela komncane kunabo bonke kuye komkhulu kunabo bonke,” + kusho uJehova. “Ngoba ngiyosithethelela isiphambeko sabo, nesono sabo ngeke ngisasikhumbula.” + 35  Yilokhu uJehova akushoyo,Owenza ilanga ukuba likhanyise emini,Owamisa imithetho yenyanga nezinkanyezi ukuba zikhanyise ebusuku,Onyakazisa ulwandle enze amagagasi alo ahlokome,OnguJehova wamabutho igama lakhe, + uthi: 36  “ ‘Njengoba le mithetho ingasoze yayeka ukusebenza,’ kusho uJehova,‘Nenzalo ka-Israyeli iyohlale iyisizwe phambi kwami.’ ” + 37  Yilokhu uJehova akushoyo: “ ‘Uma amazulu phezulu engase akalwe, izisekelo zomhlaba phansi zihlolwe, ngingase ngiyilahle yonke inzalo ka-Israyeli ngenxa yakho konke ekwenzile,’ kusho uJehova.” + 38  “Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho uJehova eyokwakhelwa idolobha + kusukela eMbhoshongweni KaHananeli + kuya eSangweni Elisekhoneni. + 39  Intambo yokukala + iyohamba iqonde egqumeni laseGarebi, iyophendukela ngaseGowa. 40  Sonke isigodi* sezidumbu zezilwane nomlotha,* nazo zonke izindawo ezimise okwezitebhisi kuze kufike eSigodini SaseKidroni, + kuze kufike eSangweni Lehhashi + ngasempumalanga, kuyoba ngcwele kuJehova. + Ngeke liphinde lidilizwe noma licekelwe phansi.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngaqhubeka ngikubonisa uthando oluqotho.”
Noma, “ngomdanso walabo abahlekayo.”
Noma, “emihosheni.”
Noma, “Amophule.”
Noma, “ngenxa yezinto ezinhle ezivela.”
Noma, “izingane zakhe.”
NgesiHebheru, “ngazishaya ithanga ngidabukile.”
Noma kungaba, “ngangingumyeni wabo.”
Noma, “ithafa.”
Noma, “nomlotha onamafutha,” okuwukuthi, umlotha onamafutha emihlatshelo.