UJeremiya 22:1-30

  • Izimemezelo zokwahlulelwa kwamakhosi amabi (1-30)

    • Ngokuphathelene noShalumi (10-12)

    • Ngokuphathelene noJehoyakimi (13-23)

    • Ngokuphathelene noKhoniya (24-30)

22  Yilokhu uJehova akushoyo: “Hambisa lo myalezo esigodlweni* senkosi yakwaJuda.  Ufike uthi, ‘Yizwa izwi likaJehova nkosi yakwaJuda ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, wena nezinceku zakho nabantu bakho, labo abangena ngala masango.  Yilokhu uJehova akushoyo: “Yahlulelani ngobulungisa nangokulunga. Nisize othathelwa izinto zakhe ngokungafanele yisigebengu. Ningasihlukumezi isifiki, ningayilimazi intandane noma umfelokazi. + Ningachithi gazi elingenacala kule ndawo. +  Ngoba uma niwagcina ngokucophelela la mazwi, amakhosi ahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide + ayongena ngamasango alesi sigodlo, egibele izinqola namahhashi, wona nezinceku zawo nabantu bawo.” ’ +  “ ‘Kodwa uma ningeke niwalalele la mazwi, ngegama lami ngiyafunga,’ kusho uJehova, ‘ukuthi lesi sigodlo siyocekelwa phansi.’ +  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo ngokuphathelene nesigodlo senkosi yakwaJuda,‘Kimi unjengeGileyadi,Njengesiqongo sentaba yaseLebhanoni. Kodwa ngiyokwenza ube yihlane;Alikho nelilodwa idolobha lakho okuyohlala abantu kulo. +   Ngizomisa* ababhubhisi,Ngamunye ephethe izikhali zakhe; +Bayogawula imisedari yakho yekhetheloBayiphonse emlilweni. +  “ ‘Izizwe eziningi ziyodlula ngakuleli dolobha zithi esinye kwesinye: “Kungani uJehova enza kanje kuleli dolobha elikhulu?” +  Ziyophendulana zithi: “Kungenxa yokuthi basiphula isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wabo, bakhothamela abanye onkulunkulu babakhonza.” ’ + 10  Ningamkhaleli ofile,Ningazwelani naye. Kunalokho, khalelani kakhulu lowo oya ekudingisweni,Ngoba ngeke esabuya ezobona izwe azalelwa kulo. 11  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo ngoShalumi *+ indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda obusa esikhundleni sikaJosiya + uyise, owadingiswa kule ndawo: ‘Ngeke esabuya. 12  Ngoba uyofela endaweni abamdingisele kuyo, ngeke aphinde alibone leli zwe.’ + 13  Maye kulowo owakha indlu yakhe ngokungathembekiNamakamelo akhe aphezulu ngokungenabulungisa,Osebenzisa umuntu angamniki lutho,Owenqaba ukumholela; + 14  Lowo othi, ‘Ngizozakhela indlu enkuluEnamakamelo aphezulu avulekile. Ngizoyifaka amafasitela,Ngiyishayelele ngamapulangwe omsedari bese ngiyipenda ngopende obomvu.’ 15  Uzoqhubeka yini ubusa ngenxa yokuthi ungcono kunabanye ngokusebenzisa umsedari? Uyihlo wadla waphuza,Kodwa wayebubonisa ubulungisa nokulunga, +Ngenxa yalokho kwamhambela kahle. 16  Wamela ohluphekile nompofu ekwahlulelweni,Ukuze aphumelele. ‘Lokho akusho yini ukungazi mina?’ kusho uJehova. 17  ‘Kodwa amehlo akho nenhliziyo yakho asekutholeni inzuzo ngokungathembeki kuphela,Ekuchitheni igazi elingenacala,Ekukhwabaniseni nasekuthatheni izinto zabanye ngenkohlakalo.’ 18  “Ngakho yilokhu uJehova akushoyo ngoJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda,‘Akukho muntu ozokhala komunye, athi: “Maye, mfowethu! Maye, dadewethu!” Akukho muntu ozokhala athi ngaye: “Maye nkosi! Maye, isithunzi sakhe siphelile!” 19  Uyongcwatshwa njengembongolo, +Isidumbu sakhe siyohudulwa silahlwe kude,Ngaphandle kwamasango eJerusalema.’ + 20  Hamba uye eLebhanoni ufike umemeze,Memeza useBhashani,Memeza use-Abharimi, +Ngoba bonke abantu abakuthanda kakhulu babulewe. + 21  Ngakhuluma nawe ngesikhathi uzizwa uphephile. Kodwa wathi, ‘Ngeke ngilalele.’ + Ubulokhu wenza ngale ndlela kusukela ebusheni bakho,Ngoba awulilalelanga izwi lami. + 22  Umoya uyobelusa bonke abelusi bakho, +Labo abakuthanda kakhulu bayothunjwa. Uyoba namahloni futhi uyohlazeka ngenxa yenhlekelele ezokwehlela. 23  O wena ohlala eLebhanoni, +Onethezekile phakathi kwemisedari, +Uyoquma lapho usezinhlungwini,Njengalapho owesifazane ebeletha!” *+ 24  “ ‘Ngiyafunga,’ kusho uJehova, ‘ngisho noma uKhoniya *+ indodana kaJehoyakimi, + inkosi yakwaJuda, ubeyindandatho yophawu esandleni sami sokudla, bengiyomhluthula ngimsuse lapho! 25  Ngiyokunikela kulabo abafuna ukukubulala, kulabo obesabayo, kuNebukhadinezari* inkosi yaseBhabhiloni nakumaKhaledi. + 26  Wena nonyoko owakuzala ngiyonijikijela kwelinye izwe eningazalelwanga kulo, futhi niyofela khona. 27  Ngeke nibuyele ezweni enilangazelela ukuya kulo. + 28  Ingabe lo muntu uKhoniya uyinto edelelekile, isitsha esiphahlaziwe,Isitsha esingafunwa muntu? Kungani yena nenzalo yakhe belahliweBelahlelwe ezweni abangalazi?’ + 29  O mhlaba, mhlaba, mhlaba, yizwa izwi likaJehova. 30  Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Lo muntu akabe njengongenangane,Indoda engeke ize iphumelele ekuphileni,* Ngoba akekho enzalweni yakhe oyophumelela,Oyohlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide, aphinde abuse kwaJuda.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “endlini.”
NgesiHebheru, “Ngizongcwelisa.”
Obizwa nangokuthi uJehowahazi.
NgesiHebheru, “efikelwa imihelo.”
Obizwa nangokuthi uJehoyakini noma uJekoniya.
NgesiHebheru, “kuNebukhadirezari,” enye indlela yokulibhala.
NgesiHebheru, “ezinsukwini zayo.”