UJeremiya 19:1-15

  • UJeremiya utshelwa ukuba aphahlaze isitsha sobumba (1-15)

    • Kunikelwa ngezingane kuBhali (5)

19  Yilokhu uJehova akushilo: “Hamba, uthenge isitsha sobumba kumbumbi, + uhambe nabathile emadodeni amadala kubantu nabathile emadodeni amadala kubapristi,  uye eSigodini Sendodana KaHinomu, + esisemnyango weSango Lombumbi. Ufike umemezele la mazwi engikutshela wona.  Uthi, ‘Yizwani izwi likaJehova nina makhosi akwaJuda nani zakhamuzi zaseJerusalema. Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo: “ ‘ “Ngizoletha inhlekelele kule ndawo, noma ubani oyozwa ngayo uyoshaqeka.  Ngoba bangishiyile + futhi benze le ndawo ngangabe ngisayiqaphela. + Benzela abanye onkulunkulu ababengabazi imihlatshelo kuyo, bona nokhokho babo namakhosi akwaJuda, bagcwalise le ndawo ngegazi labantu abangenacala. +  Bakhe izindawo eziphakeme zikaBhali ukuze bashise amadodana abo emlilweni njengeminikelo eshiswa ngokuphelele eya kuBhali, + into engingazange ngiyiyaleze noma ngikhulume ngayo, nengingakaze ngiyicabange nokuyicabanga.” ’ *+  “ ‘ “Ngakho lalelani, kuza izinsuku,” kusho uJehova, “lapho le ndawo ingeke isabizwa ngokuthi yiThofeti noma yiSigodi Sendodana KaHinomu, kodwa iyobizwa ngokuthi yiSigodi Sokubulala. +  Ngiyowabhuntshisa amacebo abantu bakwaJuda nabaseJerusalema kule ndawo, ngiyobanikela enkembeni yezitha zabo nakulabo abafuna ukubabulala. Izidumbu zabo ngiyozinika izinyoni zamazulu nezilwane zasendle ukuba zidle. +  Leli dolobha ngiyolenza into eshaqisayo nento yokushayelwa ikhwela. Wonke umuntu odlula ngakulo uyoligqolozela eshaqekile aze ashaye ikhwela ngenxa yakho konke okulehlele. +  Ngiyokwenza ukuba badle inyama yamadodana neyamadodakazi abo, futhi yilowo nalowo uyodla inyama yomuntu wakubo, ngenxa yokuvinjezelwa nokuswela lapho becindezelwe izitha zabo nalabo abafuna ukubabulala.” ’ + 10  “Uyobe ususiphihliza isitsha phambi kwamadoda ohamba nawo, 11  bese uthi kuwo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Ngizosiphihliza ngale ndlela lesi sizwe naleli dolobha, njengalapho umuntu ephihliza isitsha sombumbi singabe sisalungiseka; bayongcwaba abafile eThofeti kuze kuphele indawo yokungcwaba.” ’ + 12  “ ‘Yilokho engizokwenza kule ndawo,’ kusho uJehova, ‘nasezakhamuzini zayo, ukuze ngenze leli dolobha lifane neThofeti. 13  Izindlu zaseJerusalema nezindlu zamakhosi akwaJuda ziyongcola njengeThofeti, + zonke izindlu ababenza imihlatshelo ophahleni lwazo benzela zonke izinkanyezi zamazulu + futhi bethululela abanye onkulunkulu iminikelo ephuzwayo.’ ” + 14  Lapho uJeremiya ebuya eThofeti uJehova ayemthume kulo ukuba ayoprofetha, wafike wama egcekeni lendlu kaJehova wathi kubo bonke abantu: 15  “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushoyo, ‘Ngiletha kuleli dolobha nakuwo wonke amadolobhana angaphansi kwalo yonke inhlekelele engithe izolehlela, ngoba ngenkani abawalalelanga* amazwi ami.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nengazange ifike enhliziyweni yami.”
NgesiHebheru, “ngoba bayenza lukhuni intamo yabo ngokungawalaleli.”