Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UJeremiya

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • UJeremiya umiswa njengomprofethi (1-10)

  • Umbono wesihlahla som-alimondi (11, 12)

  • Umbono webhodwe lokupheka (13-16)

  • UJeremiya uqiniselwa umsebenzi awuthunyiwe (17-19)

 • 2

  • U-Israyeli ushiya uJehova akhonze abanye onkulunkulu (1-37)

   • U-Israyeli ufana namagilebhisi asendle (21)

   • Imiphetho yezingubo zakhe ichaphazelwe yigazi (34)

 • 3

  • Ukujula kokuhlubuka kuka-Israyeli (1-5)

  • U-Israyeli noJuda banecala lokuphinga (6-11)

  • Banxuswa ukuba baphenduke (12-25)

 • 4

  • Ukuphenduka kuletha izibusiso (1-4)

  • Inhlekelele izoza ivela enyakatho (5-18)

  • UJeremiya uzwa ubuhlungu ngenhlekelele ezayo (19-31)

 • 5

  • Abantu bayasenqaba isiyalo sikaJehova (1-13)

  • Ukubhujiswa kodwa hhayi ukuqothulwa ngokuphelele (14-19)

  • UJehova uyabajezisa abantu (20-31)

 •   6

  • Ukuvinjezelwa kweJerusalema kuseduze (1-9)

  • UJehova ulithukuthelele iJerusalema (10-21)

   • Bathi “Kukhona ukuthula!” kube kungekho ukuthula (14)

  • Ukuhlasela okunonya okuvela enyakatho (22-26)

  • UJeremiya uba umvivinyi wensimbi (27-30)

 • 7

  • Ukuzikhohlisa ngokuthembela ethempelini likaJehova (1-11)

  • Ithempeli lizoba njengeShilo (12-15)

  • Ukukhulekela kwamanga kuyalahlwa (16-34)

   • Kukhonzwa “iNdlovukazi Yezulu” (18)

   • Kwenziwa imihlatshelo ngezingane eHinomu (31)

 • 8

  • Abantu bakhetha ukuphila ngendlela ethandwayo (1-7)

  • Kunakuhlakanipha kuni ngaphandle kwezwi likaJehova? (8-17)

  • UJeremiya ulilela ukwaphuka kukaJuda (18-22)

   • “Alikho yini ibhalsamu eGileyadi?” (22)

 • 9

  • Ukudabuka okujulile kukaJeremiya (1-3a)

  • UJehova ujezisa uJuda (3b-16)

  • Ukulilela uJuda (17-22)

  • Ukuzigabisa ngokwazi uJehova (23-26)

 • 10

  • Onkulunkulu bezizwe baqhathaniswa noNkulunkulu ophilayo (1-16)

  • Ukubhujiswa nokudingiswa kuyeza (17, 18)

  • UJeremiya usosizini (19-22)

  • Umthandazo womprofethi (23-25)

   • Umuntu akakwazi ukuqondisa isinyathelo sakhe (23)

 • 11

  • UJuda wephula isivumelwano sakhe noNkulunkulu (1-17)

   • Onkulunkulu abaningi njengamadolobha (13)

  • UJeremiya ufaniswa newundlu elizohlatshwa (18-20)

  • Ukuphikiswa okuvela kubantu basedolobhaneni lakubo kaJeremiya (21-23)

 • 12

  • UJeremiya uyakhalaza (1-4)

  • Impendulo kaJehova (5-17)

 • 13

  • Ibhande lelineni eligugile (1-11)

  • Izimbiza zewayini ezizophahlazwa (12-14)

  • UJuda ongasalungiseki uzodingiswa (15-27)

   • “UmKushe angasishintsha yini isikhumba sakhe?” (23)

 • 14

  • Isomiso, indlala nenkemba (1-12)

  • Abaprofethi bamanga bayalahlwa (13-18)

  • UJeremiya uvuma isono sesizwe (19-22)

 • 15

  • UJehova ngeke asishintshe isahlulelo sakhe (1-9)

  • UJeremiya uyakhalaza (10)

  • Impendulo kaJehova (11-14)

  • Umthandazo kaJeremiya (15-18)

   • Ukuthokoziswa ukudla amazwi kaNkulunkulu (16)

  • UJeremiya uqiniswa nguJehova (19-21)

 • 16

  • UJeremiya akufanele ashade, alile noma aye emadilini (1-9)

  • Ukujeziswa nokubuyiselwa (10-21)

 • 17

  • Isono sikaJuda siqoshiwe (1-4)

  • Izibusiso zokwethembela kuJehova (5-8)

  • Inhliziyo ekhohlisayo (9-11)

  • UJehova, ithemba lika-Israyeli (12, 13)

  • Umthandazo kaJeremiya (14-18)

  • Ukugcina iSabatha lingcwele (19-27)

 • 18

  • Ubumba ezandleni zombumbi (1-12)

  • UJehova ufulathela u-⁠Israyeli (13-17)

  • UJeremiya wakhelwa uzungu; ukuncenga kwakhe (18-23)

 • 19

  • UJeremiya utshelwa ukuba aphahlaze isitsha sobumba (1-15)

   • Kunikelwa ngezingane kuBhali (5)

 • 20

  • UPhashuri ushaya uJeremiya (1-6)

  • UJeremiya akanakuyeka ukushumayela (7-13)

   • Umyalezo ovela kuNkulunkulu unjengomlilo ovuthayo (9)

   • UJehova unjengeqhawe elesabisayo (11)

  • UJeremiya uyakhalaza (14-18)

 • 21

  • UJehova wenqaba isicelo sikaZedekiya (1-7)

  • Abantu kufanele bakhethe ukuphila noma ukufa (8-14)

 • 22

  • Izimemezelo zokwahlulelwa kwamakhosi amabi (1-30)

   • Ngokuphathelene noShalumi (10-12)

   • Ngokuphathelene noJehoyakimi (13-23)

   • Ngokuphathelene noKhoniya (24-30)

 •  23

  • Abelusi abahlenababi (1-4)

  • Ukulondeka ngaphansi ‘kwendlalifa elungile’ (5-8)

  • Abaprofethi bamanga bayalahlwa (9-32)

  • ‘Umthwalo’ kaJehova (33-40)

 • 24

  • Amakhiwane amahle namakhiwane amabi (1-10)

 • 25

  • UJehova umelene nezizwe (1-38)

   • Izizwe zizokhonza iBhabhiloni iminyaka engu-70 (11)

   • Indebe yewayini yolaka lukaNkulunkulu (15)

   • Inhlekelele isuka kwesinye isizwe iya kwesinye (32)

   • Ababulawe nguJehova (33)

 • 26

  • UJeremiya wesatshiswa ngokuthi uzobulawa (1-15)

  • UJeremiya usinda ekufeni (16-19)

   • Kucashunwa isiprofetho sikaMika (18)

  • Umprofethi u-⁠Urija (20-24)

 • 27

  • Ijoka laseBhabhiloni (1-11)

  • UZedekiya utshelwa ukuba azinikele eBhabhiloni (12-22)

 • 28

  • UJeremiya uphikisana nomprofethi wamanga uHananiya (1-17)

 • 29

  • Incwadi kaJeremiya eya kwabadingiselwe eBhabhiloni (1-23)

   • U-Israyeli uyobuya ngemva kweminyaka engu-70 (10)

  • Umyalezo oya kuShemaya (24-32)

 • 30

  • Izithembiso zokubuyiselwa nokwelashwa (1-24)

 • 31

  • Abasindile bakwa-Israyeli bazophinde bahlale ezweni (1-30)

   • URaheli ukhalela izingane zakhe (15)

  • Isivumelwano esisha (31-40)

 • 32

  • UJeremiya uthenga insimu (1-15)

  • Umthandazo kaJeremiya (16-25)

  • Impendulo kaJehova (26-44)

 • 33

  • Isithembiso sokubuyiselwa (1-13)

  • Ukulondeka ngaphansi ‘kwendlalifa elungile’ (14-16)

  • Isivumelwano noDavide nabapristi (17-26)

   • Isivumelwano ngokuqondene nemini nobusuku (20)

 • 34

  • Umyalezo wesahlulelo oya kuZedekiya (1-7)

  • Isivumelwano sokunikeza izigqila inkululeko siyephulwa (8-22)

 • 35

  • AmaRekabi abeka isibonelo esihle sokulalela (1-19)

 • 36

  • UJeremiya ubizela uBharuki lokho okufanele akubhale emqulwini (1-7)

  • UBharuki ufunda ngokuzwakalayo emqulwini (8-19)

  • UJehoyakimi ushisa umqulu (20-26)

  • Umyalezo ubhalwa kabusha komunye umqulu (27-32)

 • 37

  • Ukuhoxa kwamaKhaledi kungokwesikhashana (1-10)

  • UJeremiya uyaboshwa (11-16)

  • UZedekiya ubonana noJeremiya (17-21)

   • UJeremiya unikezwa isinkwa (21)

 • 38

  • UJeremiya uphonswa emthonjeni (1-6)

  • U-Ebhedi-meleki utakula uJeremiya (7-13)

  • UJeremiya uncenga uZedekiya ukuba azinikele (14-28)

 • 39

  • Ukunqotshwa kweJerusalema (1-10)

   • UZedekiya uyabaleka kodwa abanjwe (4-7)

  • UJeremiya uzovikelwa (11-14)

  • Ukuphila kuka-Ebhedi-meleki kuzosindiswa (15-18)

 • 40

  • UNebuzaradani ukhulula uJeremiya (1-6)

  • UGedaliya umiswa phezu kwezwe (7-12)

  • UGedaliya wakhelwa uzungu (13-16)

 • 41

  • UGedaliya ubulawa u-⁠Ishmayeli (1-10)

  • U-Ishmayeli ubalekela uJohanani (11-18)

 • 42

  • Abantu bacela uJeremiya ukuba abathandazele acele isiqondiso (1-6)

  • UJehova uyaphendula: “Ningayi eGibhithe” (7-22)

 • 43

  • Abantu abalaleli bayahamba baya eGibhithe (1-7)

  • Kufika izwi likaJehova kuJeremiya eGibhithe (8-13)

 • 44

  • Ukubikezelwa kwenhlekelele ezokwehlela amaJuda aseGibhithe (1-14)

  • Abantu abasilaleli isixwayiso esivela kuNkulunkulu (15-30)

   • Kukhonzwa “iNdlovukazi Yezulu” (17-19)

 • 45

  • Umyalezo kaJehova oya kuBharuki (1-5)

 • 46

  • Isiprofetho esimelene neGibhithe (1-26)

   • IGibhithe lizonqotshwa nguNebukhadinezari (13, 26)

  •  Izithembiso ku-Israyeli (27, 28)

 • 47

  • Isiprofetho esimelene namaFilisti (1-7)

 • 48

  • Isiprofetho esimelene noMowabi (1-47)

 • 49

  • Isiprofetho esimelene no-Amoni (1-6)

  • Isiprofetho esimelene no-Edomi (7-22)

   • Isizwe sakwa-Edomi siyoshabalala (17, 18)

  • Isiprofetho esimelene neDamaseku (23-27)

  • Isiprofetho esimelene neKhedari neHazori (28-33)

  • Isiprofetho esimelene ne-Elamu (34-39)

 • 50

  • Isiprofetho esimelene neBhabhiloni (1-46)

   • Balekani niphume eBhabhiloni (8)

   • U-Israyeli uzobuyiselwa ezweni lakhe (17-19)

   • Amanzi aseBhabhiloni azokoma (38)

   • EBhabhiloni ngeke kusahlala muntu (39, 40)

 • 51

  • Isiprofetho esimelene neBhabhiloni (1-64)

   • AmaMede azolinqoba ngokuzumayo iBhabhiloni (8-12)

   • Incwadi iphonswa e-⁠Ewufrathe (59-64)

 • 52

  • UZedekiya uvukela iBhabhiloni (1-3)

  • UNebukhadinezari uvimbezela iJerusalema (4-11)

  • Ukubhujiswa kwedolobha nethempeli (12-23)

  • Abantu badingiselwa eBhabhiloni (24-30)

  • UJehoyakini uyakhululwa ejele (31-34)