IzEnzo ZabaPhostoli 3:1-26

  • UPetru welapha isinxibi esilunyonga (1-10)

  • Inkulumo kaPetru eMphemeni KaSolomoni (11-26)

    • ‘Ukwenziwa kabusha kwazo zonke izinto’ (21)

    • Umprofethi onjengoMose (22)

3  UPetru noJohane babekhuphukela ethempelini ngehora lokuthandaza, ihora lika-9,*  ngaleso sikhathi kwakuthwelwe indoda eyazalwa ilunyonga. Nsuku zonke babeyibeka eduze komnyango wethempeli owawubizwa ngokuthi oMuhle, ukuze icele izipho zesihe kulabo abangena ethempelini.  Lapho ibona uPetru noJohane sebezongena ethempelini, yacela izipho zesihe.  Kodwa uPetru noJohane bayibuka ngqo, bathi kuyo: “Sibheke.”  Ngakho yababukisisa, ilindele ukuthola okuthile kubo.  Nokho, uPetru wathi: “Anginalo isiliva negolide, kodwa lokho enginakho yilokho engikunika kona. Egameni likaJesu Kristu umNazaretha, hamba!” +  Wabe eseyibamba ngesandla sokudla wayiphakamisa. + Ngaso leso sikhathi izinyawo namaqakala ayo kwaqina; +  igxumagxuma ngezinyawo zayo, + yaqala ukuhamba, yangena nabo ethempelini, ihamba futhi igxumagxuma idumisa uNkulunkulu.  Bonke abantu bayibona ihamba idumisa uNkulunkulu. 10  Babona ukuthi yile ndoda eyayivame ukuhlala eSangweni Elihle lethempeli icele izipho zesihe, + bamangala kakhulu futhi bagcwala injabulo ngalokho okwakwenzeke kuyo. 11  Ngesikhathi le ndoda isabambe uPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo kulokho okwakubizwa ngokuthi uMpheme KaSolomoni, + bemangele kakhulu. 12  Lapho uPetru ebona lokhu, wathi kulabo bantu: “Madoda akwa-Israyeli, kungani kunimangaza kangaka lokhu, futhi kungani nisigqolozele njengokungathi siyenze yahamba ngamandla ethu noma ngokuzinikela kwethu kuNkulunkulu? 13  UNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe, + uNkulunkulu wokhokho bethu, uyikhazimulisile iNceku yakhe, + uJesu, + leyo nina enayinikela + futhi nayiphika phambi kukaPilatu, ngisho noma ayesenqume ukuyikhulula. 14  Yebo, namphika lowo ongcwele nolungile, nacela ukuba nikhululelwe umuntu owayengumbulali, + 15  nabulala uMmeli Oyinhloko wokuphila. + Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafile, okuyiqiniso esingofakazi balo. + 16  Ngenxa yegama lakhe nangenxa yokholo lwethu egameni lakhe, le ndoda eniyibonayo neniyaziyo yenziwe yaqina. Ukholo esinalo ngenxa yakhe lwenze le ndoda yaphila qingqo phambi kwenu nonke. 17  Manje bafowethu, ngiyazi ukuthi nenze ngokungazi, + njengoba nje nababusi benu benzile. + 18  Kodwa ngale ndlela uNkulunkulu ugcwalise izinto azimemezela kusengaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofethi, ukuthi uKristu wakhe wayeyohlupheka. + 19  “Ngakho phendukani + futhi niguquke + ukuze kusulwe izono zenu, + ukuze izinkathi zokuqabuleka zifike zivela kuJehova uqobo* 20  futhi anithumelele uKristu enamiselwa yena, uJesu. 21  Kodwa uJesu kumelwe ahlale ezulwini kuze kufike izikhathi lapho zonke izinto sezenziwe zaba zintsha, lezo uNkulunkulu azikhuluma ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele basendulo. 22  Eqinisweni uMose wathi: ‘UJehova* uNkulunkulu wenu uyonivusela umprofethi onjengami phakathi kwabafowenu. + Kumelwe nilalele noma yini anitshela yona. + 23  Ngempela noma ubani ongamlaleli lowo mProfethi uyobhujiswa ngokuphelele phakathi kwabantu.’ + 24  Bonke abaprofethi, kusukela kuSamuweli nalabo abalandela yena, bonke labo abaprofetha, nabo bazimemezele ngokucacile lezi zinsuku. + 25  Ningamadodana abaprofethi nawesivumelwano uNkulunkulu asenza nokhokho benu, + ethi ku-Abrahama: ‘Yonke imindeni yomhlaba iyobusiswa ngenzalo* yakho.’ + 26  Ngemva kokuvusa iNceku yakhe, uNkulunkulu wayithumela kini kuqala + ukuba inibusise ngokwenza ukuba yilowo nalowo afulathele izenzo zakhe ezimbi.”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ngabo-3:00 ntambama.
NgesiGreki, “zivela ebusweni bukaJehova.” Bheka iSithasiselo A5.
NgesiGreki, “ngembewu.”