IzEnzo ZabaPhostoli 27:1-44

  • UPawulu uhamba ngomkhumbi uya eRoma (1-12)

  • Umkhumbi uhlaselwa isiphepho (13-38)

  • Ukuphukelwa umkhumbi (39-44)

27  Njengoba kwakunqunywe ukuba sihambe ngomkhumbi siye e-Italiya, + banikela uPawulu nezinye iziboshwa esikhulwini sebutho esigama laso linguJuliyu, seviyo lika-Awugustu.  Sagibela umkhumbi owawusuka e-Adramitiyu uzoya emathekwini agudle ugu lwesifundazwe sase-Asiya, saqala uhambo ngomkhumbi; kwakukhona no-Aristarku + umMakedoniya waseThesalonika.  Ngakusasa safika eSidoni, uJuliyu waphatha uPawulu ngomusa, wamvumela ukuba aye kubangane bakhe ajabulele ukunakekelwa yibo.  Sihamba ngomkhumbi sisuka lapho, sasondela eKhupro lapho sasivikeleke khona emoyeni owawuphambana nathi.  Ngemva kwalokho, sahamba ngomkhumbi olwandle sigudla iKhilikhiya nePhamfiliya sama ethekwini laseMira eLikhiya.  Kuleyo ndawo isikhulu sebutho sathola umkhumbi owawuvela e-Aleksandriya uya e-Italiya, sasigibelisa kuwo.  Ngemva kokuhamba kancane ngomkhumbi izinsuku eziningana impela, safika kanzima eKinidu. Ngenxa yokuthi umoya awusivumelanga ukuba siqhubekele phambili, sasondela eKrethe eSalimone lapho sasivikeleke khona emoyeni.  Sahamba kanzima ngomkhumbi sigudla ugu, safika endaweni okuthiwa amaTheku Amahle, eyayiseduze kwedolobha laseLaseya.  Kwadlula isikhathi eside futhi kwase kuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngenxa yokuthi ngisho nokuzila ukudla koSuku Lokuhlawulelwa + kwase kudlulile kakade, ngakho uPawulu wasikisela 10  wathi kubo: “Madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo lomkhumbi luzoba yingozi futhi sizolahlekelwa kakhulu, hhayi nje umthwalo nomkhumbi kuphela, kodwa nawukuphila kwethu.” 11  Nokho, isikhulu sebutho salalela umshayeli nomnikazi womkhumbi kunalokhu okwakushiwo uPawulu. 12  Njengoba kwakungekuhle ukuba kuhlalwe ethekwini ebusika, iningi lasikisela ukuba kuhanjwe ngomkhumbi kusukwe lapho, ukuze babone ukuthi ngandlela-thile babengakwazi yini ukuhlala eFeniksi ebusika, okuyitheku laseKrethe elivulekela ngasenyakatho-mpumalanga nangaseningizimu-mpumalanga. 13  Lapho kuheleza umoya waseningizimu, bacabanga ukuthi base beyifinyelele injongo yabo, baphakamisa ihange baqala ukugudla ugu ngaseKrethe. 14  Nokho, ngemva kwesikhashana isiphepho okuthiwa i-Ewurakiloni* savunguza phezu kwawo. 15  Njengoba umkhumbi wawubanjwe umoya omkhulu, wawungasakwazi ukuya phambili uphambane nomoya, kungekho esingakwenza, sayeka futhi saqhutshwa umoya. 16  Ngemva kwalokho sakhosela ngaphansi kwesiqhingi esincane okuthiwa iKhawuda, nokho kwakunzima ukuqondisa isikejana* esasingemuva emkhunjini. 17  Kodwa ngemva kokusiphakamisela emkhunjini, bawubopha bawuqinisa umkhumbi, futhi besaba ukuthi bazobhajwa esihlabathini eSirti,* behlisa izinto zokubamba oseyili, base beqhutshwa umoya. 18  Ngenxa yokuthi isiphepho sasisiphephula ngamandla, ngosuku olulandelayo baqala ukuwenza lula umkhumbi. 19  Ngosuku lwesithathu, bona ngokwabo balahla izindophi zomkhumbi. 20  Lapho lingabonakali ilanga noma izinkanyezi izinsuku eziningi, sihlaselwe yisiphepho esinamandla, wonke amathemba okuthi siyosinda agcina eshabalele. 21  Ngemva kokuhamba isikhathi eside bengadli, uPawulu wasukuma phakathi kwabo wathi: “Madoda, ngokuqinisekile bekufanele nisamukele iseluleko sami ningaluthathi lolu hambo olusuka eKrethe ukuze ningehlelwa yilo monakalo futhi nilahlekelwe. + 22  Noma kunjalo, ngicela nibe nesibindi, ngoba akukho noyedwa* kini ozofa, kuzophahlazeka umkhumbi kuphela. 23  Kulobu busuku, eduze kwami kume ingelosi + kaNkulunkulu engingowakhe nenginikela kuye inkonzo engcwele, 24  yathi: ‘Ungesabi Pawulu. Kumelwe ume phambi kukaKhesari, + futhi bheka! uNkulunkulu ukunike bonke labo abahamba nawe.’ 25  Ngakho yibani nesibindi madoda, ngoba ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu uzozenza njengoba zinjalo izinto engitshelwe zona. 26  Nokho, kumelwe siphonseke ogwini esiqhingini esithile.” + 27  Lapho kufika ubusuku buka-14 futhi sijikijeleka ngapha nangapha oLwandle Lwase-Adriya, phakathi kwamabili amatilosi aqala ukusola ukuthi ayesondela ezweni. 28  Ezwa ukujula, akuthola kungamafathomu angu-20,* ngakho aqhubeka ibanga elifushane aphinda ezwa ukujula, akuthola kungamafathomu angu-15.* 29  Esaba ukuthi sasingaphonseka endaweni ethile emadwaleni, aphonsa amahange amane angemuva emkhunjini afisa sengathi ngabe sekusile. 30  Kodwa lapho amatilosi ezama ukubaleka emkhunjini, ehlisela isikejana olwandle enza sengathi ahlose ukwehlisa amahange angaphambili, 31  uPawulu wathi esikhulwini sebutho nasemasosheni: “Ngaphandle kokuba la madoda ahlale emkhunjini, aninakusinda.” + 32  Amasosha abe esenqamula izindophi zesikejana asiyeka sawa. 33  Lapho sekusa, uPawulu wabakhuthaza bonke ukuba badle, wathi: “Namuhla usuku luka-14 nilindile nimagange, anikaze nidle lutho nhlobo. 34  Ngakho nginikhuthaza ukuba nidle; lokhu kungenjongo yokuba niphephe, ngoba akukho nolulodwa unwele lwekhanda lomunye wenu oluzobhubha.” 35  Ngemva kokuba esho lokhu, wathatha isinkwa, wabonga kuNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula, wadla. 36  Ngakho bonke baba nesibindi nabo badla. 37  Sesisonke, sasingabantu abangu-276 emkhunjini. 38  Lapho sebedle basutha, bawenza waba lula umkhumbi ngokuphonsa ukolweni olwandle. + 39  Lapho sekusile, babengalazi izwe ababelibona, + kodwa babona itheku elalinogu, babezimisele ukumisa umkhumbi lapho uma bengase bakwazi. 40  Ngakho banqamula amahange, bawayeka awela olwandle, ngesikhathi esifanayo beqaqa izindophi zezigwedlo; ngemva kokukhuphulela useyili wangaphambili emoyeni, baya ogwini. 41  Lapho bezithela endundumeni yesihlabathi esigugulwe ulwandle, umkhumbi wabhajwa esihlabathini futhi ingaphambili labambeka langabe lisanyakaza, kodwa amagagasi aphahlaza ingemuva lomkhumbi laba yizicucu. + 42  Amasosha anquma ukubulala iziboshwa ukuze kungabikho muntu obhukudayo abaleke. 43  Kodwa isikhulu sebutho sasizimisele ukusindisa uPawulu, sawavimba angakwenza ayekuhlosile. Sayala labo ababekwazi ukubhukuda ukuba baziphonse olwandle baye ezweni kuqala, 44  abanye babezolandela, abanye besebenzisa amapulangwe abanye besebenzisa izingcezu zomkhumbi. Ngakho bonke bafika ezweni ngokuphepha. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, umoya wasenyakatho-mpumalanga.
Isikebhe esincane esingasindisa ukuphila.
Noma, “mphefumulo.”
Cishe ngu-36 m. Bheka iSithasiselo B14.
Cishe ngu-27 m. Bheka iSithasiselo B14.