Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IzEnzo ZabaPhostoli

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Incwadi eya kuTheyofilu (1-5)

  • Ofakazi nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba (6-8)

  • UJesu unyukela ezulwini (9-11)

  • Abafundi bahlangana ngobunye (12-14)

  • Kukhethwa uMathiya ukuba angene esikhundleni sikaJuda (15-26)

 • 2

  • Kuthululwa umoya ongcwele ngePhentekoste (1-13)

  • Inkulumo kaPetru (14-36)

  • Izixuku ziyasabela enkulumweni kaPetru (37-41)

   • Kubhapathizwa abangu-3 000 (41)

  • Ukuhlangana ndawonye kwamaKristu (42-47)

 • 3

  • UPetru welapha isinxibi esilunyonga (1-10)

  • Inkulumo kaPetru eMphemeni KaSolomoni (11-26)

   •  ‘Ukwenziwa kabusha kwazo zonke izinto’ (21)

   • Umprofethi onjengoMose (22)

 • 4

  • UPetru noJohane bayaboshwa (1-4)

   • Asengu-5 000 amadoda angamakholwa (4)

  • Kuqulwa icala phambi kweSanhedrini (5-22)

   • “Ngeke siyeke ukukhuluma” (20)

  • Bathandazela ukuba nesibindi (23-31)

  • Abafundi babelana izinto (32-37)

 • 5

  • U-Ananiya noSafira (1-11)

  • Abaphostoli benza izibonakaliso eziningi (12-16)

  • Bababopha base bebadedela (17-21a)

  • Balethwa phambi kweSanhedrini futhi (21b-32)

   • ‘Kumelwe silalele uNkulunkulu kunabantu’ (29)

  • Iseluleko sikaGamaliyeli (33-40)

  • Ukushumayela endlini ngendlu (41, 42)

 • 6

  • Kukhethwa amadoda ayisikhombisa ukuba abe yizikhonzi (1-7)

  • UStefanu usolwa ngokuhlambalaza (8-15)

 • 7

  • Inkulumo kaStefanu phambi kweSanhedrini (1-53)

   • Inkathi yezinzalamizi (2-16)

   • Ubuholi bukaMose; ukukhonza izithixo kuka-Israyeli (17-43)

   • UNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla (44-50)

  • Ukushaywa kukaStefanu ngamatshe (54-60)

 • 8

  • USawulu umshushisi (1-3)

  • Inkonzo kaFiliphu ethelayo eSamariya (4-13)

  • UPetru noJohane bathunyelwa eSamariya (14-17)

  • USimoni uzama ukuthenga umoya ongcwele (18-25)

  • Umthenwa ongumTopiya (26-40)

 • 9

  • USawulu uya eDamaseku (1-9)

  • U-Ananiya uthunywa ukuba ayosiza uSawulu (10-19a)

  • USawulu ushumayela ngoJesu eDamaseku (19b-25)

  • USawulu uvakashela eJerusalema (26-31)

  • UPetru uphulukisa u-Eneya (32-35)

  • UDorka ophanayo uyavuswa (36-43)

 • 10

  • Umbono kaKorneliyu (1-8)

  • Umbono kaPetru wezilwane ezihlanziwe (9-16)

  • UPetru uvakashela uKorneliyu (17-33)

  • UPetru umemezela izindaba ezinhle kwabeZizwe (34-43)

   • “UNkulunkulu akakhethi” (34, 35)

  • Abantu bezizwe bamukela umoya ongcwele futhi bayabhapathizwa (44-48)

 • 11

  • UPetru ubikela abaphostoli (1-18)

  • UBarnaba noSawulu base-Antiyokiya yaseSiriya (19-26)

   • Abafundi baqala ukubizwa ngokuthi amaKristu (26)

  • U-Agabu ubikezela indlala (27-30)

 • 12

  • UJakobe uyabulawa; uPetru uyaboshwa (1-5)

  • UPetru ukhululwa ngokuyisimangaliso (6-19)

  • UHerode ushaywa ingelosi (20-25)

 • 13

  • UBarnaba noSawulu bathunywa ukuyokwenza umsebenzi wokuba izithunywa zevangeli (1-3)

  • Inkonzo eKhupro (4-12)

  • Inkulumo kaPawulu e-Antiyokiya yasePhisidiya (13-41)

  • Umyalo oyisiprofetho wokuba kuphendukelwe ezizweni (42-52)

 • 14

  • Ukwanda nokuphikiswa e-Ikoniyu (1-7)

  • Kucatshangwa ukuthi bangonkulunkulu eListra (8-18)

  • UPawulu ushaywa ngamatshe kodwa akafi (19, 20)

  • Kuqiniswa amabandla (21-23)

  • Babuyela e-Antiyokiya yaseSiriya (24-28)

 • 15

  • Kuphikiswana ngendaba yokusoka e-Antiyokiya (1, 2)

  • Le ndaba iyiswa eJerusalema (3-5)

  • Amadoda amadala nabaphostoli bayahlangana (6-21)

  • Incwadi evela endikimbeni ebusayo (22-29)

  • Amabandla akhuthazwa yincwadi (30-35)

  • UPawulu noBarnaba bayahlukana (36-41)

 • 16

  • UPawulu ukhetha uThimothewu (1-5)

  • Umbono wendoda yaseMakedoniya (6-10)

  • Ukuphenduka kukaLidiya eFilipi (11-15)

  •  UPawulu noSila bayaboshwa (16-24)

  • Unogada wasejele nomndeni wakhe bayabhapathizwa (25-34)

  • UPawulu uthi mabaxolise obala (35-40)

 • 17

  • UPawulu noSila eThesalonika (1-9)

  • UPawulu noSila eBhereya (10-15)

  • UPawulu e-Athene (16-22a)

  • Inkulumo kaPawulu e-Areyophagu (22b-34)

 • 18

  • Inkonzo kaPawulu eKorinte (1-17)

  • Ubuyela e-Antiyokiya yaseSiriya (18-22)

  • UPawulu uya eGalathiya naseFrigiya (23)

  • U-Apholo oqephuzayo uthola usizo (24-28)

 • 19

  • UPawulu e-Efesu; abanye baphinde bayabhapathizwa (1-7)

  • Ukufundisa kukaPawulu (8-10)

  • Bayaphumelela yize kunabantu abasebenzisa amademoni (11-20)

  • Isiyaluyalu e-Efesu (21-41)

 • 20

  • UPawulu eMakedoniya naseGrisi (1-6)

  • Kuvuswa u-Evitiku eTrowa (7-12)

  • Kusukwa eTrowa kuyiwa eMilethu (13-16)

  • UPawulu uhlangana namadoda amadala ase-Efesu (17-38)

   • Ukufundisa endlini ngendlu (20)

   • “Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni” (35)

 • 21

  • Kuyiwa eJerusalema (1-14)

  • Kufikwa eJerusalema (15-19)

  • UPawulu ulandela iseluleko samadoda amadala (20-26)

  • Kusuka isiyaluyalu ethempelini; uPawulu uyaboshwa (27-36)

  • UPawulu uyavunyelwa ukuba akhulume nesixuku (37-40)

 • 22

  • UPawulu uyaziphendulela phambi kwesixuku (1-21)

  • UPawulu usebenzisa ilungelo lakhe lokuba isakhamuzi saseRoma (22-29)

  • ISanhedrini iyahlangana (30)

 • 23

  • UPawulu ukhuluma phambi kweSanhedrini (1-10)

  • INkosi iqinisa uPawulu (11)

  • Uzungu lokubulala uPawulu (12-22)

  • UPawulu uyiswa eKhesariya (23-35)

 • 24

  • UPawulu uyamangalelwa (1-9)

  • UPawulu uziphendulela phambi kukaFeliksi (10-21)

  • Icala likaPawulu limiswa iminyaka emibili (22-27)

 • 25

  • Kuqulwa icala likaPawulu phambi kukaFestu (1-12)

   • “Ngidlulisela icala kuKhesari!” (11)

  • UFestu uxoxa neNkosi u-Agripha (13-22)

  • UPawulu uphambi kuka-Agripha (23-27)

 • 26

  • UPawulu uzivikela phambi kuka-Agripha (1-11)

  • UPawulu uchaza ngokuphenduka kwakhe (12-23)

  • Impendulo kaFestu neka-Agripha (24-32)

 • 27

  • UPawulu uhamba ngomkhumbi uya eRoma (1-12)

  • Umkhumbi uhlaselwa isiphepho (13-38)

  • Ukuphukelwa umkhumbi (39-44)

 • 28

  • Ogwini lwaseMelitha (1-6)

  • Ubaba kaPhubhiliyu uyaphulukiswa (7-10)

  • Sekuyiwa eRoma (11-16)

  • UPawulu ukhuluma namaJuda eRoma (17-29)

  • UPawulu ushumayela ngesibindi iminyaka emibili (30, 31)