IzAga 19:1-29

  • Ukuqondisisa kuyaludambisa ulaka lomuntu (11)

  • Umfazi othanda ingxabano unjengophahla oluvuzayo (13)

  • Umfazi onokuqonda uvela kuJehova (14)

  • Yala ingane lisekhona ithemba (18)

  • Ukuhlakanipha kokulalela iseluleko (20)

19  Kungcono ukuba mpofu kodwa uhambe ngobuqotho +Kunokuba isiphukuphuku ukhulume amanga. +   Akukuhle ukuba umuntu angabi nalo ulwazi, +Nowenza ngamawala* uyona.   Ngubuwula bomuntu obuhlanekezela indlela yakhe,Nenhliziyo yakhe ifuthekela uJehova.   Umcebo uheha abangane abaningi,Kodwa ompofu uyolahlwa ngisho nangumngane wakhe. +   Ufakazi wamanga ngeke ayekwe angajeziswa, +Nophafuza amanga ngeke aphunyuke. +   Baningi abafuna umusa wesicukuthwane,*Futhi wonke umuntu ungumngane womuntu onikana izipho.   Umuntu ompofu uzondwa yibo bonke abafowabo; +Yeka ukuthi abangane bakhe abamfuni kangakanani! + Uyabalandela ebancenga, kodwa akekho osabelayo.   Noma ubani ozuza ukuhlakanipha* uzithanda yena. + Noma ubani owazisa ukuqonda uyophumelela. *+   Ufakazi wamanga ngeke ayekwe angajeziswa,Nophafuza amanga uyoshabalala. + 10  Ukunethezeka akumfaneli oyisiphukuphuku;Kakhulu kangakanani-ke ukuba inceku ibuse izikhulu! + 11  Ukuqondisisa komuntu nakanjani kuyaludambisa ulaka lwakhe, +Futhi kungubuhle kuye ukushalazelela ukoniwa. *+ 12  Ulaka lwenkosi lunjengokugwavuma kwebhubesi, *+Kodwa umusa wayo unjengamazolo ezintweni ezimilayo. 13  Indodana eyisiphukuphuku ilethela uyise ukuhlupheka, +Nomfazi othanda ingxabano* unjengophahla olulokhu luvuze njalo. + 14  Umuzi nomcebo kuyifa elivela kobaba,Kodwa umfazi onokuqonda uvela kuJehova. + 15  Ubuvila bubangela ubuthongo obujulile,Umuntu oyivila uyobulawa indlala. + 16  Ogcina umyalo ugcina ukuphila kwakhe; +Obudedengu ezindleleni zakhe uyokufa. + 17  Obonisa ophansi umusa uboleka uJehova, +Futhi Yena uyombuyisela* ngalokho akwenzayo. + 18  Yala indodana yakho lisekhona ithemba, +Ungabi nesandla ekufeni* kwayo. + 19  Osheshe acasuke uyohlawula;Uma uzama ukumsiza, kuyomelwe umsize njalo. + 20  Lalela iseluleko wamukele isiyalo, +Ukuze uhlakaniphe esikhathini esizayo. + 21  Maningi amacebo enhliziyweni yomuntu,Kodwa yintando* kaJehova eyokuma. + 22  Into efiselekayo kumuntu uthando lwakhe oluqotho; +Kungcono ukuhlupheka kunokuba umqambimanga. 23  Ukwesaba uJehova kuholela ekuphileni; +Umuntu omesabayo uyophumula kamnandi, angalinyazwa yilutho. + 24  Ivila lifaka isandla esitsheni,Kodwa alizihluphi ngisho nangokusibuyisela emlonyeni walo. + 25  Shaya umhleki wosulu + ukuze ongenalwazi ahlakaniphe, +Usole oqondayo ukuze andise ulwazi. + 26  Ohlukumeza uyise futhi axoshe uninaUyindodana ebanga amahloni nesihlamba. + 27  Ndodana yami, uma uyeka ukulalela isiyalo,Uyophambuka endleleni yolwazi. 28  Ufakazi ongelusizo lwalutho ubuhleka usulu ubulungisa, +Nomlomo wababi ugwinya ububi. + 29  Isahlulelo sigcinelwe abahleki bosulu, +Nenduku ibekelwe umhlane weziphukuphuku. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuphamazela.”
Noma, “womuntu ophanayo.”
NgesiHebheru, “inhliziyo.”
NgesiHebheru, “uyothola okuhle.”
Noma, “isiphambeko.”
Noma, “kwebhubesi eliselincane elinomhlwenga.”
Noma, “oyisicefe; obeleselayo.”
Noma, “uyomvuza.”
Noma, “Ungafisi ukufa.”
Noma, “injongo; iseluleko.”