IsiLilo 3:1-66

 • UJeremiya uveza imizwa yakhe nethemba

  • “Ngizokulinda ngesineke” (21)

  • Isihe sikaNkulunkulu sisha njalo ekuseni (22, 23)

  • UNkulunkulu muhle kulabo abathembela kuye (25)

  • Kuhle ukuba umuntu abhekane nobunzima ebusheni bakhe (27)

  • UNkulunkulu uvimbe ngefu ukuba kungasondelwa kuye (43, 44)

א [Aleph] 3  Ngiyindoda ebone abantu behlupheka ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathukuthela kakhulu wabe esesijezisa.   Ungixoshile wangenza ngahamba ebumnyameni, hhayi ekukhanyeni. +   Impela, isandla sakhe silwa nami usuku lonke. + ב [Beth]   Ugugise inyama yami nesikhumba sami;Uphule amathambo ami.   Ungivimbezele; ubangele ukuba kukhule utshani obunoshevu + nxazonke zami wangibiyela nangobunzima.   Ungiphoqe ukuba ngihlale ezindaweni ezimnyama, njengabantu abafa kudala. ג [Gimel]   Ungibiyele ngodonga ukuze ngingaphunyuki;Ungibophe ngezibopho zethusi ezisindayo. +   Lapho ngikhala ngicela usizo, akawulaleli* umthandazo wami. +   Uvimbe izindlela zami ngodonga lwamatshe asikiwe;Imigwaqo yami uyigwegwisile. + ד [Daleth] 10  Ungicuthele ukuze angihlasele njengebhere, njengebhubesi elicashile. + 11  Ungichezukisile ezindleleni, wangidwengula ngaba yizicucu;*Ungenze ngasala dengwane. + 12  Ugobe umnsalo wakhe, uwubhekise kimi umcibisholo. ה [He] 13  Ungigwaze izinso ngemicibisholo* esesikhwameni semicibisholo yakhe. 14  Ngibe yinhlekisa kubo bonke abantu, bahlabelela ngami usuku lonke. 15  Ungidlise* izinto ezibabayo, wangiphuzisa nomhlonyane. + ו [Waw] 16  Uqhephula amazinyo ami ngamatshe;Ungenza ngithothobale emlotheni. + 17  Ungincisha ukuthula; angisakwazi okuhle. 18  Ngakho ngithi: “Ubuhle bami bushabalele, kanye nalokho engikulindele kuJehova.” ז [Zayin] 19  Khumbula ukuhlupheka kwami nokungabi kwami nakhaya, + umhlonyane noshevu obabayo. + 20  Nakanjani uyokhumbula wehlele kimi + ungibonise umusa. 21  Ngiyakukhumbula lokhu enhliziyweni yami; yingakho ngizokulinda ngesineke. + ח [Heth] 22  Ngenxa yothando lukaJehova oluqotho asizange sishabalale, +Ngoba isihe sakhe asisoze saphela. + 23  Siba sisha njalo ekuseni; + uhlale ethembekile. + 24  Ngithe, “uJehova uyisabelo sami, + yingakho ngizomlinda ngesineke.” + ט [Teth] 25  UJehova muhle kothembela kuye, + kumuntu oqhubeka emfuna. + 26  Kuhle ukulindela insindiso kaJehova + ngesineke. *+ 27  Kuhle lapho umuntu ebhekana nobunzima ebusheni bakhe. + י [Yod] 28  Makahlale yedwa athule ngoba uNkulunkulu ubuvumele. + 29  Makazithobe ngokuphelele, abeke ubuso bakhe othulini; + mhlawumbe lisekhona ithemba. + 30  Makanike omshayayo isihlathi sakhe; makasuthe inhlamba. כ [Kaph] 31  Ngoba uJehova ngeke asilahle unomphela. + 32  Nakuba ekuvumela ukuba sihlupheke, uyophinde abonise isihe ngokuchichima kothando lwakhe oluqotho. + 33  Ngoba akukho enhliziyweni yakhe ukuba ahluphe noma abangele amadodana abantu usizi. + ל [Lamed] 34  Ukunyathela komuntu zonke iziboshwa zasemhlabeni + ngaphansi kwezinyawo zakhe, 35  Ukungambonisi umuntu ubulungisa phambi koPhezukonke, + 36  Ukuphamba umuntu ecaleni lakhe lomthetho—UJehova akazibekezeleli izinto ezinjalo. מ [Mem] 37  Ngubani-ke ongakhuluma kwenzeke ngaphandle kokuba uJehova ekuyala? 38  Emlonyeni woPhezukonke,Akuphumi izinto ezimbi nezinhle ndawonye. 39  Kungani umuntu* kufanele akhononde ngemiphumela yesono sakhe? + נ [Nun] 40  Masihloleni izindlela zethu sizicubungule, + sibuyele kuJehova. + 41  Masincengeni uNkulunkulu emazulwini + ngenhliziyo engenabuzenzisi, siphakamise nezandla zethu, sithi: 42  “Sonile sadlubulunda, + wena awuzange usithethelele. + ס [Samekh] 43  Ngentukuthelo usivimbile ukuba singasondeli; +Usijahile wasibulala, awuzange usibonise isihe. + 44  Uvimbile ngamafu ukuba kungasondelwa kuwe, ukuze umthandazo wethu ungadluli. + 45  Usenza sibe yimfucumfucu nezibi phakathi kwezizwe.” פ [Pe] 46  Zonke izitha zethu zisenza inhlekisa. + 47  Sihlale sesaba sivalelekile, + sisele dengwane siyincithakalo. + 48  Amehlo ami ageleza imifudlana yamanzi ngenxa yokuphuka kwendodakazi yabantu bami. + ע [Ayin] 49  Angiyeki ukukhala, angithuli, + 50  Kuze kube yilapho uJehova ebheka phansi futhi ebona esezulwini. + 51  Amehlo ami angilethele usizi, ngenxa yawo wonke amadodakazi edolobha lakithi. + צ [Tsade] 52  Izitha zami zingizingele njengokungathi zizingela inyoni ngaphandle kwesizathu. 53  Zizame ukungibulala; zaqhubeka zingijikijela ngamatshe. 54  Amanzi ageleze phezu kwekhanda lami, ngathi: “Kuphelile ngami!” ק [Qoph] 55  O Jehova, ngimemeze igama lakho ngiphansi emgodini. + 56  Yizwa izwi lami; ungayivali indlebe yakho lapho ngikhalela usizo, ukuze ngithole impumuzo. 57  Usondelile ngosuku engakubiza ngalo. Wathi: “Ungesabi.” ר [Resh] 58  O Jehova, uye wangimela ecaleni lami, ukuhlengile ukuphila kwami. + 59  O Jehova, ukubonile okubi okwenziwe kimi; ngicela ungenzele ubulungisa. + 60  Uyibonile yonke impindiselo yabo, lonke uzungu abangakhele lona. ש [Sin] noma [Shin] 61  O Jehova, ukuzwile ukukloloda kwabo, lonke uzungu abangakhele lona, + 62  Amazwi alabo abaphikisana nami nokungihleba kwabo usuku lonke. 63  Babheke; lapho behleli nalapho bemile, bangenza inhlekisa ngezingoma zabo! ת [Taw] 64  O Jehova, uyobabuyisela ngokwezenzo zabo. 65  Uyobaqalekisa ngokubenza babe nenhliziyo elukhuni. 66  Uyobajaha uthukuthele, Jehova, ubaqothule emhlabeni.

Imibhalo yaphansi

Noma, “uyawuvimba; uwuvalela ngaphandle.”
Noma kungaba, “wangenza ngaba yinto engelusizo lwalutho.”
NgesiHebheru, “ngamadodana.”
Noma, “Ungigcingce.”
Noma, “buthule.”
NgesiHebheru, “umuntu ophilayo.”