IsiLilo 1:1-22

  • IJerusalema lifaniswa nomfelokazi

    • Lisele lodwa lishiywe dengwane (1)

    • Izono ezinkulu zeZiyoni (8, 9)

    • UNkulunkulu ulilahlile iZiyoni (12-15)

    • Akekho ozoduduza iZiyoni (17)

א [Aleph]* 1  Yeka ukuthi selihlala lodwa kanjani idolobha elaligcwele abantu! + Selibe njengomfelokazi, idolobha elalinabantu abaningi phakathi kwezizwe! + Yeka indlela lowo owayeyinkosazana phakathi kwezifundazwe* enziswe ngayo umsebenzi wobugqila! + ב [Beth]   Likhala lingathuli ubusuku bonke, + izinyembezi zalo zisezihlathini zalo. Izithandwa zalo azikho ukuze ziliduduze. + Bonke abangane balo balikhohlisile; + babe yizitha zalo. ג [Gimel]   UJuda uye ekudingisweni, + uyahlupheka futhi ugqilazwa kanzima. + Kumelwe ahlale phakathi kwezizwe; + akayitholi indawo yokuphumula. Bonke abamshushisayo bamfice ecindezelekile. ד [Daleth]   Imigwaqo eya eZiyoni iyakhala, ngoba akekho oza emkhosini. + Wonke amasango alo enziwe incithakalo; + abapristi balo bayabubula. Izintombi zalo zisosizini, lisezinhlungwini ezinkulu. ה [He]   Abaphikisana nalo sebeyinkosi* yalo; izitha zalo azinandaba. + Ngoba uJehova ulilethele usizi ngenxa yezono zalo eziningi. + Izingane zalo zithunjwe yisitha. + ו [Waw]   Bonke ubukhazikhazi bendodakazi yaseZiyoni abusekho. + Izikhulu zalo zibe njengezinyamazane ezingalitholanga idlelo,Zihamba zingenamandla phambi kozijahayo. ז [Zayin]   Ezinsukwini zokuhlupheka kwalo nezokungabi kwalo nandawo yokuhlala, iJerusalema likhumbulaZonke izinto eziyigugu okwakungezalo kusukela kudala. + Lapho abantu balo bewela esandleni sesitha, lingenamsizi, +Izitha zalo zalibona; zakuhleka ukuwa* kwalo. + ח [Heth]   IJerusalema lone kakhulu. + Yingakho liye laba yinto enyanyekayo. Bonke ababelidumisa manje bayalidelela, ngoba babone ubunqunu balo. + Nalo liyaquma, + lifulathele linamahloni. ט [Teth]   Ukungahlanzeki kwalo kusezingutsheni zalo. Alizange licabange ngekusasa lalo. + Liwe ngendlela emangalisayo; akukho muntu ozoliduduza. O Jehova, bona ukuhlupheka kwami, ngoba isitha siziphakamisile. + י [Yod] 10  Isitha salo sibeke isandla saso kuyo yonke ingcebo yalo. + Ngoba libone izizwe zingena endlini yalo engcwele, +Lezo owayala ukuthi akufanele zingene ebandleni lakho. כ [Kaph] 11  Bonke abantu balo bayakhala; bafuna ukudla. + Banikele ngezinto zabo ezibalulekile ngoba befuna ukuthola okudliwayo ukuze baphile. O Jehova, bheka ubone ukuthi ngibe njengowesifazane* ongelusizo lwalutho. ל [Lamed] 12  Akulutho yini kini nonke enidlula ngendlela? Bhekani nibone! Bukhona yini ubuhlungu obunjengobuhlungu engazwiswa bona,UJehova abangela ukuba ngibuzwe ngosuku lwentukuthelo yakhe evuthayo? + מ [Mem] 13  Uthumele umlilo emathanjeni ami esendaweni ephakeme, + uthobisa ngalinye lawo. Welulele izinyawo zami inethi; ungiphoqile ukuba ngibuyele emuva. Ungenze ngaba ngowesifazane owenziwe incithakalo. Usuku lonke ngiyagula. נ [Nun] 14  Izeqo zami ziboshelwe njengejoka, ziboshelwe ndawonye ngesandla sakhe. Zibekwe entanyeni yami, ngiphele amandla. UJehova unginikele kulabo engingakwazi ukumelana nabo. + ס [Samekh] 15  UJehova uwajikijele eceleni wonke amadoda anamandla abephakathi kwami. + Ungibizele isixuku ukuze siphihlize izinsizwa zami. + UJehova unyathele indodakazi eyintombi yakwaJuda esikhamweni sewayini. + ע [Ayin] 16  Ngiyakhala ngenxa yalezi zinto; + amehlo ami ageleza izinyembezi. Ngoba noma ubani obengangiduduza noma angenze ngizizwe ngingcono ukude kakhulu nami. Amadodana ami ayincithakalo, ngoba isitha sinqobile. פ [Pe] 17  IZiyoni lelule izandla zalo; + alinaye umduduzi. UJehova uyale bonke abazungeze uJakobe ukuba babe yizitha zakhe. + IJerusalema selibe yinto enyanyekayo kubo. + צ [Tsade] 18  UJehova ulungile + ngokungijezisa, ngoba angiyilalelanga imiyalo yakhe. + Lalelani nonke nina zizwe, nibone ubuhlungu bami. Izintombi zami nezinsizwa zami zithunjiwe. + ק [Qoph] 19  Ngizibizile izithandwa zami kodwa zingikhohlisile. + Abapristi bami namadoda amadala bashabalele edolobheni,Ngesikhathi befuna ukudla ukuze baqhubeke bephila. + ר [Resh] 20  O Jehova, bona, ngoba ngisebunzimeni obukhulu. Kuxhaphazela amathumbu. Inhliziyo yami iphendukile ngaphakathi kimi, ngoba bengidlubulunda ngokuphelele. + Ngaphandle inkemba ibulale abantwana bami; + nangaphakathi endlini kuyafiwa. ש [Shin] 21  Abantu bakuzwile ukububula kwami; anginaye umduduzi. Zonke izitha zami zizwile ngenhlekelele yami. Zijabule ziyafa ngoba nguwe oyilethile. + Kodwa uyoluletha usuku olumemezele, + lapho nazo ziyoba njengami. + ת [Taw] 22  Kwangathi ungabubona bonke ububi bazo, uzijezise kanzima, +Njengoba nje ungijezise kanzima nami ngenxa yazo zonke izeqo zami. Ngoba kade ngangibubula, inhliziyo yami ibuhlungu.

Imibhalo yaphansi

Izahluko 1 kuya ku-4 ziyizingoma zokulila ezihlelwe ngokulandelana kwezinhlamvu zesiHebheru.
Noma, “kwezifunda zombuso.”
NgesiHebheru, “sebeyinhloko.”
Noma, “zajabula ngokuwa.”
Isenzasamuntu esibhekisela eJerusalema.