IsiHlabelelo SeziHlabelelo 1:1-17

 • Isihlabelelo sezihlabelelo (1)

 • Intombi (2-7)

 • Amadodakazi aseJerusalema (8)

 • Inkosi (9-11)

  • “Sizokwenzela imihlobiso yegolide” (11)

 • Intombi (12-14)

  • “Isithandwa sami sinjengesikhwama semure” (13)

 • Umalusi (15)

  • “Umuhle sithandwa sami”

 • Intombi (16, 17)

  • “Umuhle sithandwa sami” (16)

1  Isihlabelelo sezihlabelelo,* esingesikaSolomoni: +   “Kwangathi ungangiqabula ngomlomo wakho,Ngoba indlela obonisa ngayo uthando ingcono kunewayini. +   Amafutha akho anephunga elimnandi. + Igama lakho linjengamafutha anuka kamnandi athululwayo. + Yingakho izintombi zikuthanda.   Ngithathe ngihambe nawe;* masigijime. Inkosi ingingenise emakamelweni ayo angaphakathi! Masijabule sithokoze ndawonye. Masikhulume* ngothando lwakho ngami, uthando lwakho lungcono kunewayini. Bakuthanda* kufanele.   Ngimnyama kodwa ngimuhle, O madodakazi aseJerusalema,Njengamatende aseKhedari, + njengezindwangu zamatende + kaSolomoni.   Ningangigqolozeli ngoba ngimnyama,Ngoba ngishiswe ilanga. Amadodana kamama ayengithukuthelele;Angimisa ukuba ngibe umlindi wamasimu amagilebhisi,Kodwa angibanga umlindi kweyami insimu yamagilebhisi.   Wena engikuthanda kakhulu ngitshele,Ukuthi udla kuphi umhlambi wakho, +Ukuthi uwulalisa kuphi emini. Kungani kufanele ngibe njengowesifazane ozimboze ubuso*Phakathi kwemihlambi yabangane bakho?”   “Wena omuhle kakhulu phakathi kwabesifazane, uma ungazi,Hamba ulandele imikhondo* yomhlambiWeluse amazinyane akho ezimbuzi eduze kwamatende abelusi.”   “Sithandwa sami, ngikufanisa nehhashi* lensikazi eliphakathi kwezinqola zikaFaro. + 10  Izihlathi zakho zinhle njengoba ufake ubucwebe,*Nentamo yakho inemigexo yobuhlalu. 11  Sizokwenzela imihlobiso* yegolideEfakwe isiliva.” 12  “Njengoba inkosi ihleli etafuleni layo eliyisiyingi,Amakha ami + akhipha iphunga elimnandi. 13  Isithandwa sami sinjengesikhwama semure kimi +Sichitha ubusuku bonke sisemabeleni ami. 14  Isithandwa sami sinjengesitshalo esinuka kamnandi kimi *+Phakathi kwamasimu amagilebhisi ase-Eni-gedi.” + 15  “Waze wamuhle sithandwa sami. Ave umuhle! Amehlo akho awamajuba.” + 16  “Lalela! Umuhle sithandwa sami futhi umnandi. + Umbhede wethu uphakathi kwamahlamvu. 17  Izingodo zendlu yethu* ezomsedari,Uphahla lwethu olwezihlahla zomjunipha.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ingoma enhle kakhulu.”
NgesiHebheru, “Ngidonse ngikulandele.”
Noma, “Masixoxe.”
Okuwukuthi, izintombi.
Noma, “ngendwangu egqokwa abalilayo.”
Noma, “ezinyathelweni.”
Noma, “nehhashi lami.”
Noma kungaba, “phakathi kwamagoda ezinwele.”
Noma, “imiqhele.”
Noma, “sinjengehena.”
Noma, “yethu enhle.”