Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8

Okuphakathi

 • INTOMBAZANE ENGUMSHULAMITI EKAMU LENKOSI USOLOMONI (1:1–3:5)

  • 1

   • Isihlabelelo sezihlabelelo (1)

   • Intombi (2-7)

   • Amadodakazi aseJerusalema (8)

   • Inkosi (9-11)

    • “Sizokwenzela imihlobiso yegolide” (11)

   • Intombi (12-14)

    • “Isithandwa sami sinjengesikhwama semure” (13)

   • Umalusi (15)

    • “Umuhle sithandwa sami”

   • Intombi (16, 17)

    • “Umuhle sithandwa sami” (16)

  • 2

   • Intombi (1)

    • “Ngiyimbali nje”

   • Umalusi (2)

    • ‘Isithandwa sami sinjengembali’

   • Intombi (3-14)

    • “Ningazami ukuvusa uthando kimi luze luzivukele lona” (7)

    • Kucashunwa umalusi (10b-14)

     • “Hamba nami, simomondiya sami” (10b, 13)

   • Abafowabo bentombi (15)

    • “Sibambeleni izimpungushe”

   • Intombi (16, 17)

    •  “Isithandwa sami singesami nami ngingowaso” (16)

  • 3

   • Intombi (1-5)

    • ‘Ebusuku, ngamfuna lowo engimthandayo’ (1)

 • UMSHULAMITI EJERUSALEMA (3:6–8:4)

  • 3

   • Amadodakazi aseZiyoni (6-11)

    • Udwendwe lukaSolomoni

  • 4

   • Umalusi (1-5)

    • ‘Umuhle sithandwa sami’ (1)

   • Intombi (6)

   • Umalusi (7-16a)

    • ‘Uyithathile inhliziyo yami makoti wami’ (9)

   • Intombi (16b)

  • 5

   • Umalusi (1a)

   • Abesifazane baseJerusalema (1b)

    • ‘Dakwani izenzo zothando!’

   • Intombi (2-8)

    • Ulandisa iphupho lakhe

   • Amadodakazi aseJerusalema (9)

    • “Isithandwa sakho singcono ngani kwezinye izithandwa?”

   • Intombi (10-16)

    • “Sigqamile phakathi kwabayizinkulungwane eziyishumi” (10)

  • 6

   • Amadodakazi aseJerusalema (1)

   • Intombi (2, 3)

    • “Ngingowesithandwa sami, nesithandwa sami singesami” (3)

   • Inkosi (4-10)

    • “Umuhle njengeTiriza” (4)

    • Kucashunwa abesifazane (10)

   • Intombi (11, 12)

   • Inkosi (nabanye) (13a)

   • Intombi (13b)

   • Inkosi (nabanye) (13c)

  • 7

   • Inkosi (1-9a)

    • ‘Yeka ukuthi umnandi kangakanani sithandwa sami’ (6)

   • Intombi (9b-13)

    • “Ngingowesithandwa sami, isithandwa sami siyangifisa” (10)

  • 8

   • Intombi (1-4)

    • “Ukube nje ubunjengomfowethu” (1)

 • UMSHULAMITI UYABUYA, UBUQOTHO BAKHE BUBONAKELE (8:5-14)

  • 8

   • Abafowabo bentombi (5a)

    • ‘Ubani lona oncike esithandweni sakhe?’

   • Intombi (5b-7)

    • “Uthando lunamandla njengokufa” (6)

   • Abafowabo bentombi (8, 9)

    • “Uma eludonga, . . . kodwa uma eyisicabha, . . . ” (9)

   • Intombi (10-12)

    • “Ngiludonga” (10)

   • Umalusi (13)

    • ‘Ake ngizwe izwi lakho’

   • Intombi (14)

    • “Usheshe njengenyamazane”