IsAmbulo Esiya KuJohane 9:1-21

  • Icilongo lesihlanu (1-11)

  • Umaye owodwa udlulile, kuza abanye ababili (12)

  • Icilongo lesithupha (13-21)

9  Ingelosi yesihlanu yashaya icilongo layo. + Ngabona inkanyezi eyayiwele emhlabeni isuka ezulwini, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. +  Yavula umgodi wakwalasha, kwanyuka intuthu iphuma emgodini njengentuthu yesithando somlilo esikhulu, intuthu yalo mgodi yenza ilanga nomoya kwafiphala. +  Entuthwini kwaphuma isikhonyane* saya emhlabeni, + sanikwa igunya, igunya elifana nalelo ofezela bomhlaba abanalo.  Satshelwa ukuba singazilimazi izimila zomhlaba nanoma yisiphi esinye isitshalo esiluhlaza nanoma yisiphi isihlahla, kodwa kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu eziphongweni zabo. *+  Isikhonyane savunyelwa ukuba sibahluphe izinyanga ezinhlanu kodwa singababulali, futhi ukuhlushwa kwabo kwakunjengokuhlushwa ufezela + lapho utinyela umuntu.  Ngalezo zinsuku, abantu bayofuna ukufa kodwa ngeke bafe, bayofisa ukufa kodwa ukufa kuyobabalekela.  Isikhonyane sasibukeka njengamahhashi alungiselwe impi; + emakhanda aso kwakukhona okwakungathi imiqhele yegolide, ubuso baso bunjengobuso babantu,  kodwa sasinezinwele ezinjengezabesifazane. Amazinyo aso enjengawamabhubesi, +  sasinezivikelo zesifuba zensimbi. Umsindo wamaphiko aso wawunjengomsindo wezinqola zamahhashi agijimela empini. + 10  Sasinemisila enezindosi njengofezela, igunya laso lokulimaza abantu izinyanga ezinhlanu lisemisileni yaso. + 11  Sinenkosi ephezu kwaso, ingelosi yakwalasha. + NgesiHebheru igama layo ngu-Abhadoni,* kodwa ngesiGreki inegama elithi Apholiyoni.* 12  Umaye owodwa udlulile. Kuseza abanye omaye ababili + ngemva kwalezi zinto. 13  Ingelosi yesithupha + yashaya icilongo layo. + Ngezwa izwi elilodwa liphuma ezimpondweni ze-altare legolide + eliphambi kukaNkulunkulu 14  lithi engelosini yesithupha eyayinecilongo: “Khulula izingelosi ezine eziboshwe emfuleni omkhulu i-Ewufrathe.” + 15  Izingelosi ezine ebezilungiselelwe ihora nosuku nenyanga nonyaka, zakhululwa ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu. 16  Isibalo samabutho agibele amahhashi sasiyizinkulungwane ezingamashumi amabili eziphindwe ngezinkulungwane eziyishumi;* ngasizwa isibalo sawo. 17  Yile ndlela engawabona ebukeka ngayo amahhashi embonweni nalabo ababewagibele: Babenezivikelo zesifuba ezinokubomvu njengomlilo nokuluhlaza njengehiyakinte nokuphuzi njengesibabule, amakhanda amahhashi ayenjengamakhanda amabhubesi, + emilonyeni yawo kwaphuma umlilo nentuthu nesibabule. 18  Ingxenye yesithathu yabantu yabulawa yilezi zinhlupho ezintathu, umlilo nentuthu nesibabule okwakuphuma emilonyeni yawo. 19  Ngoba igunya lamahhashi lisemilonyeni yawo nasemisileni yawo, imisila yawo injengezinyoka futhi inamakhanda alimaza ngayo abantu. 20  Kodwa bonke abanye abantu abangabulawanga yilezi zinhlupho abazange baphenduke emisebenzini yezandla zabo; abazange bayeke ukukhulekela amademoni, nezithixo zegolide, nezesiliva, nezethusi, nezetshe, nezokhuni, okungakwazi ukubona noma ukuzwa noma ukuhamba. + 21  Abazange baphenduke nasezenzweni zabo zokubulala noma ezenzweni zabo zokusebenzelana nemimoya noma ekuziphatheni kabi ngokocansi* noma ekwebeni kwabo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “izintethe.”
Noma, “emabunzini abo.”
Incazelo: “IMbubhiso.”
Incazelo: “UMbhubhisi.”
Noma, “sasingu-20 000 ophindwe izikhathi ezingu-10 000,” okuwukuthi, 200 000 000.
NgesiGreki, por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.