IsAmbulo Esiya KuJohane 8:1-13

  • Uphawu lwesikhombisa luyavulwa (1-6)

  • Ukushaywa kwamacilongo amane okuqala (7-12)

  • Omaye abathathu bayamenyezelwa (13)

8  Lapho livula + uphawu lwesikhombisa, + kwathula kwathi cwaka ezulwini cishe isigamu sehora.  Ngabona izingelosi eziyisikhombisa + ezima phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa.  Enye ingelosi yafika yama e-altare, + iphethe isitsha sempepho segolide, yanikwa impepho eningi + ukuba iyinikele kanye nemithandazo yabo bonke abangcwele e-altare legolide + elaliphambi kwesihlalo sobukhosi.  Intuthu yempepho yanyuka iphuma esandleni sengelosi kanye nemithandazo + yabangcwele phambi kukaNkulunkulu.  Kodwa ngaso leso sikhathi ingelosi yathatha isitsha sempepho, yasigcwalisa ngomunye womlilo wase-altare yawuphonsa emhlabeni. Kwaduma izulu, kwaba khona amazwi nemibani + nokuzamazama komhlaba.  Izingelosi eziyisikhombisa eziphethe amacilongo ayisikhombisa + zalungela ukuwashaya.  Eyokuqala yashaya icilongo layo. Kwaba khona isichotho nomlilo, kuxubene negazi, kwaphonswa emhlabeni; + ingxenye yesithathu yomhlaba yasha, nengxenye yesithathu yezihlahla yasha, nazo zonke izimila eziluhlaza zasha. +  Ingelosi yesibili yashaya icilongo layo. Okuthile okunjengentaba enkulu evutha umlilo kwaphonswa olwandle. + Ingxenye yesithathu yolwandle yaba yigazi; +  ingxenye yesithathu yezidalwa* zasolwandle yafa, + nengxenye yesithathu yemikhumbi yaphahlazeka. 10  Ingelosi yesithathu yashaya icilongo layo. Inkanyezi enkulu evutha njengesibani yawa isuka ezulwini, yawela engxenyeni yesithathu yemifula nasemithonjeni* yamanzi. + 11  Igama lale nkanyezi uMhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yaphenduka umhlonyane, futhi abantu abaningi bafa ngenxa yala manzi, ngoba ayenziwe ababa. + 12  Ingelosi yesine yashaya icilongo layo. Ingxenye yesithathu yelanga yashaywa + nengxenye yesithathu yenyanga nengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze ingxenye yesithathu yazo yenziwe ibe mnyama + futhi ingxenye yesithathu yosuku ingakhanyi, nobusuku ngokufanayo. 13  Ngabona futhi ngezwa ukhozi lundiza emkhathini luthi ngezwi elikhulu: “Maye, maye, maye + kulabo abahlala emhlabeni ngenxa yakho konke okunye ukukhala kwamacilongo ezingelosi ezintathu esezizoshaya amacilongo azo!” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “yezidalwa ezinemiphefumulo.”
Noma, “naseziphethwini.”