IsAmbulo Esiya KuJohane 22:1-21

  • Umfula wamanzi okuphila (1-5)

  • Isiphetho (6-21)

    • ‘Woza! Thatha amanzi okuphila mahhala’ (17)

    • “Woza, Nkosi Jesu” (20)

22  Yangibonisa umfula wamanzi okuphila, + ucwebe njengekristalu, ugeleza uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu *+  wehla maphakathi nomgwaqo omkhulu wedolobha. Nganeno komfula nangaphesheya kwakukhona izihlahla zokuphila zithela izithelo ezingu-12, zithela izithelo zazo inyanga ngayinye. Amaqabunga alezi zihlahla ayengawokwelapha izizwe. +  Ngeke kusaba khona noma yisiphi isiqalekiso. Kodwa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu + siyoba sedolobheni, futhi izinceku zakhe ziyonikela kuye inkonzo engcwele;  ziyobubona ubuso bakhe + negama lakhe liyoba seziphongweni zazo. *+  Ubusuku ngeke busaba khona, + azikudingi nokukhanya kwesibani noma kwelanga, ngoba uJehova* uNkulunkulu uyozikhanyisela, + ziyobusa njengamakhosi kuze kube phakade naphakade. +  Yathi kimi: “La mazwi athembekile futhi ayiqiniso; + yebo, uJehova* uNkulunkulu owaphefumulela abaprofethi, + uthume ingelosi yakhe ukuba ibonise izinceku zakhe izinto okumelwe zenzeke ngokushesha.  Bheka! Ngiyeza masinyane. + Uyajabula umuntu ogcina amazwi esiprofetho salo mqulu.” +  Nokho mina Johane, yimi engangizwa futhi ngibona lezi zinto. Lapho sengizizwile futhi sengizibonile, ngawa phansi ezinyaweni zengelosi eyayingibonisa lezi zinto ukuba ngikhuleke.  Kodwa yathi kimi: “Qaphela! Ungakwenzi lokho! Ngimane nje ngiyinceku kanye nawe nabafowenu abaprofethi nalabo abagcina amazwi alo mqulu. Khulekela uNkulunkulu.” + 10  Yathi futhi kimi: “Ungawavali ngophawu amazwi esiprofetho salo mqulu, ngoba isikhathi esibekiwe siseduze. 11  Ongalungile makaqhubeke enza ukungalungi; ongcolile makaqhubeke nokungcola kwakhe; kodwa olungile makaqhubeke enza ukulunga, ongcwele makaqhubeke ebungcweleni bakhe. 12  “ ‘Bheka! Ngiyeza masinyane, ngiphethe umvuzo engiwunikezayo, ukuze nginikeze ngamunye ngokomsebenzi wakhe. + 13  Ngingu-Alfa no-Omega, *+ owokuqala nowokugcina, isiqalo nesiphetho. 14  Bayajabula abawasha izingubo zabo, + ukuze babe negunya lokuya ezihlahleni zokuphila + bangene nasedolobheni ngamasango alo. + 15  Ngaphandle kukhona izinja* nalabo abasebenzelana nemimoya nabaziphatha kabi ngokocansi* nababulali nabakhonza izithombe nawo wonke umuntu othanda ukukhohlisa nokuqamba amanga.’ + 16  “ ‘Mina, Jesu, ngathuma ingelosi yami ukuba ifakaze kini ngalezi zinto ukuze kuzuze amabandla. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, + nenkanyezi yokusa ekhanyayo.’ ” + 17  Umoya nomakoti + bathi, “Woza!” noma ubani ozwayo makathi, “Woza!” noma ubani owomile makeze; + nanoma ubani othandayo makathathe amanzi okuphila mahhala. + 18  “Ngifakaza kuwo wonke umuntu ozwa amazwi esiprofetho salo mqulu: Uma umuntu enezela kulezi zinto, + uNkulunkulu uyonezela kuye izinhlupho ezibhalwe kulo mqulu; + 19  uma umuntu esusa noma yini emazwini omqulu walesi siprofetho, uNkulunkulu uyosusa isabelo sakhe ezihlahleni zokuphila + nasedolobheni elingcwele, + okukhulunywa ngakho kulo mqulu. 20  “Lowo ofakaza ngalezi zinto uthi, ‘Yebo, ngiyeza masinyane.’ ” + “Amen! Woza, Nkosi Jesu.” 21  Kwangathi umusa omkhulu weNkosi uJesu ungaba nabangcwele.

Imibhalo yaphansi

Noma, “neseMvana.”
Noma, “semabunzini azo.”
Noma, “Ngingu-A no-Z.” U-Alfa uhlamvu lokuqala, u-Omega uhlamvu lokugcina ezinhlamvwini zesiGreki.
Okuwukuthi, labo abenza izinto ezingamanyala phambi kukaNkulunkulu.
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”