IsAmbulo Esiya KuJohane 2:1-29

  • Imiyalezo eya e-⁠Efesu (1-7), eSmirna (8-11), ePhergamu (12-17), eThiyathira (18-29)

2  “Yibhalele lokhu ingelosi + yebandla lase-Efesu: + Yilezi izinto azishoyo lowo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokudla, ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide: +  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, nokuzikhandla kwakho nokukhuthazela kwakho, nokuthi awukwazi ukubekezelela abantu ababi, nokuthi wabavivinya labo abathi bangabaphostoli + bengebona, wabathola bengabaqambimanga.  Ubonisa nokukhuthazela futhi uye wabekezela ngenxa yegama lami, + wangakhathala. +  Noma kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi awusenalo uthando owawunalo ekuqaleni.  “ ‘Ngakho-ke khumbula lapho uwe khona, uphenduke, + wenze izenzo owazenza ekuqaleni. Uma ungenzi kanjalo, ngizoza kuwe futhi ngizosusa uthi lwakho lwesibani + endaweni yalo, ngaphandle uma uphenduka. +  Kodwa kunento eyodwa oyenza kahle: uyazizonda izenzo zeqembu lenkolo likaNikolawu + engizizondayo nami.  Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni: + Onqobayo + ngiyomenza ukuba adle esihlahleni sokuphila, + esisepharadesi likaNkulunkulu.’  “Ingelosi yebandla laseSmirna yibhalele lokhu: Yilezi izinto azishoyo ‘owokuQala nowokuGcina,’ + owafa wabuye waphila: +  ‘Ngiyalwazi usizi nobumpofu bakho—kodwa ucebile +—nokuhlambalaza kwalabo abathi bangamaJuda bebe bengewona kodwa beyisinagoge likaSathane. + 10  Ungazesabi izinto osazohlupheka ngazo. + Bheka! UDeveli uzoqhubeka ephonsa abanye kini ejele ukuze nivivinywe ngokugcwele, futhi nizoba nosizi izinsuku eziyishumi. Zibonakalise uthembekile kuze kube ngisho nasekufeni, khona-ke ngiyokunika umqhele wokuphila. + 11  Onendlebe makezwe + lokho umoya okushoyo emabandleni: Onqobayo + akasoze athintwa ukufa kwesibili.’ + 12  “Ingelosi yebandla lasePhergamu yibhalele lokhu: Yilezi izinto azishoyo lowo onenkemba ende ebukhali, esika nhlangothi zombili: + 13  ‘Ngiyazi lapho uhlala khona, okungukuthi, lapho isihlalo sobukhosi sikaSathane sikhona; nokho uyaqhubeka ulibambe ngokuqinile igama lami, + awuzange uluphike ukholo lwakho kimi + ngisho nasezinsukwini zika-Antipase, ufakazi wami othembekile, + owabulawa + lapho nihlala khona, lapho uSathane ehlala khona. 14  “ ‘Noma kunjalo, nginezinto ezimbalwa ngawe, ukuthi unabo lapho ababambelele ngokuqinile emfundisweni kaBhalami, + owafundisa uBhalaki + ukubeka isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, ukuba badle izinto ezihlatshelwe izithixo nokuba baziphathe kabi ngokocansi. *+ 15  Ngendlela efanayo, nawe unabo ababambelele ngokuqinile emfundisweni yeqembu lenkolo likaNikolawu. + 16  Ngakho phenduka. Uma ungaphenduki, ngiyeza kuwe masinyane, futhi ngizolwa nabo ngenkemba ende yomlomo wami. + 17  “ ‘Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni: + Onqobayo + ngiyomnika ingxenyana yemana elifihliwe, + futhi ngiyomnika itshe elincane elimhlophe, okubhalwe kulo igama elisha elingaziwa muntu ngaphandle kwalowo olamukelayo.’ 18  “Ingelosi yebandla laseThiyathira + yibhalele lokhu: Yilezi izinto iNdodana kaNkulunkulu ezishoyo, leyo enamehlo anjengelangabi lomlilo, + nezinyawo ezinjengethusi elihle: + 19  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, nothando lwakho nokholo, nenkonzo, nokukhuthazela, nokuthi izenzo zakho zamuva zingaphezu kwalezo owazenza ekuqaleni. 20  “ ‘Noma kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi ubekezelela lowo wesifazane uJezebeli, + ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi, ofundisa, adukise izinceku zami ukuba ziziphathe kabi ngokocansi *+ nokuba zidle izinto ezihlatshelwe izithixo. 21  Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kodwa akazimisele ukuphenduka ekuziphatheni kabi kwakhe ngokocansi.* 22  Bheka! Ngizomphonsa okhukhweni lwabagulayo,* nalabo abaphinga naye ngibaphonse osizini olukhulu, ngaphandle uma bephenduka ezenzweni zakhe. 23  Abantwana bakhe ngizobabulala ngesifo esibulalayo, ukuze wonke amabandla azi ukuthi nginguye ohlola imicabango ejulile* nezinhliziyo, futhi ngizoninika ngabanye ngokwezenzo zenu. + 24  “ ‘Nokho, ngithi kini nonke nina abanye eniseThiyathira, nonke nina eningayilandeli le mfundiso, nina eningazange nizazi izinto okuthiwa “izinto ezijulile zikaSathane”: + Angibeki noma yimuphi omunye umthwalo phezu kwenu. 25  Noma kunjalo, bambelelani ngokuqinile kulokho eninakho ngize ngifike. + 26  Onqobayo futhi agcine izenzo zami kuze kube sekupheleni, ngiyomnika igunya phezu kwezizwe, + 27  uyokwelusa abantu ngenduku yensimbi + kangangokuthi bayophihlizwa babe izicucu njengezitsha zobumba, njengoba nami ngilamukele kuBaba. 28  Ngiyomnika nenkanyezi yokusa. + 29  Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni.’

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “embhedeni wabagulayo.”
Noma, “imizwa ejulile.” NgesiGreki, “izinso.”