IsAmbulo Esiya KuJohane 19:1-21

  • Dumisani uJah ngenxa yezahlulelo zakhe (1-10)

    • Umshado weWundlu (7-9)

  • Umgibeli wehhashi elimhlophe (11-16)

  • Isidlo esikhulu sakusihlwa sikaNkulunkulu (17, 18)

  • Isilo sasendle siyanqotshwa (19-21)

19  Ngemva kwalokhu, ngezwa okungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini. Sathi: “Dumisani uJah! *+ Insindiso nenkazimulo namandla kungokukaNkulunkulu wethu,  ngoba izahlulelo zakhe ziyiqiniso futhi zilungile. + Ngoba usikhiphile isahlulelo phezu kwesifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngokuziphatha kabi kwaso ngokocansi,* waliphindiselela negazi lezinceku zakhe elisezandleni zaso.” *+  Ngaso leso sikhathi saphinda okwesibili sathi: “Dumisani uJah! *+ Intuthu ephuma kuso isifebe inyuka kuze kube phakade naphakade.” +  Abadala abangu-24 + nezidalwa ezine eziphilayo + bawa phansi bakhulekela uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi, bathi: “Amen! Dumisani uJah!” *+  Kwaphuma izwi esihlalweni sobukhosi lathi: “Dumisani uNkulunkulu wethu, nonke nina zinceku zakhe, + ezimesabayo, abantukazana nezikhulu.” +  Ngezwa futhi okwakunjengokungathi izwi lesixuku esikhulu, kunjengomsindo wamanzi amaningi nanjengomsindo wokuduma okukhulu kwezulu. Sithi: “Dumisani uJah, *+ ngoba uJehova* uNkulunkulu wethu, uMninimandla Onke, + useqalile ukubusa njengenkosi! +  Masijabule sichichime injabulo, futhi simnike inkazimulo, ngoba umshado weWundlu ufikile nomkalo uzilungisile.  Yebo, unikwe ukuba agqoke ilineni elikhanyayo, elihlanzekile, nelisezingeni eliphezulu—ngoba ilineni elisezingeni eliphezulu limelela izenzo ezilungile zabangcwele.” +  Yathi kimi, “Bhala: Bayajabula abamenyelwe esidlweni sakusihlwa somshado weWundlu.” + Yaphinde yathi kimi: “Lawa ngamazwi eqiniso kaNkulunkulu.” 10  Ngawa phansi phambi kwezinyawo zayo ukuze ngiyikhulekele. Kodwa yathi kimi: “Qaphela! Ungakwenzi lokho! + Ngimane nje ngiyinceku kanye nawe nabafowenu abanomsebenzi wokufakaza ngoJesu. + Khulekela uNkulunkulu! + Ngoba ukufakaza ngoJesu yikho okuphefumulela isiprofetho.” + 11  Ngabona izulu livulekile, kwaphuma ihhashi elimhlophe. + Oligibele ubizwa ngokuthi oThembekile + noQinisile, + wahlulela futhi alwe ngokulunga. + 12  Amehlo akhe ayilangabi lomlilo + nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi.* Unegama elibhaliwe elingaziwa muntu ngaphandle kwakhe, 13  ugqoke ingubo yangaphandle echaphazelwe yigazi,* igama abizwa ngalo nguLizwi + KaNkulunkulu. 14  Amabutho asezulwini ayemlandela egibele amahhashi amhlophe, egqoke ilineni elimhlophe, elihlanzekile, elisezingeni eliphezulu. 15  Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ende ebukhali, + ukuze ashaye ngayo izizwe, futhi uyozelusa ngenduku yensimbi. + Ngaphezu kwalokho, unyathela isikhamo sewayini solaka oluvuthayo lukaNkulunkulu uMninimandla Onke. + 16  Engutsheni yakhe yangaphandle, yebo, ethangeni lakhe, unegama elibhaliwe, iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi. + 17  Ngabona futhi ingelosi imi elangeni, yamemeza ngezwi elikhulu yathi kuzo zonke izinyoni ezindiza emkhathini: “Wozani lapha, buthanani ndawonye esidlweni sakusihlwa esikhulu sikaNkulunkulu, + 18  ukuze nidle inyama yamakhosi nenyama yezinduna zamabutho nenyama yamadoda anamandla + nenyama yamahhashi neyalabo abawagibele + nenyama yabo bonke, eyabakhululekile neyezigqila, eyabantukazana neyezikhulu.” 19  Ngaphinde ngabona kubuthene ndawonye isilo sasendle namakhosi omhlaba namabutho awo ngenjongo yokulwa nalowo ohlezi ehhashini nebutho lakhe. + 20  Isilo sasendle sabanjwa, sabanjwa nomprofethi wamanga + owenza izibonakaliso phambi kwaso, lezo adukisa ngazo labo abamukela uphawu lwesilo sasendle + nalabo abakhulekela isithombe saso. + Baphonswa bobabili besaphila echibini lomlilo ovutha isibabule. + 21  Kodwa bonke abanye babulawa ngenkemba ende eyaphuma emlonyeni walowo ogibele ihhashi. + Zonke izinyoni zasutha inyama yabo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “esandleni saso.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “eminingi yasebukhosini.”
Noma kungaba, “efafazwe ngegazi.”