IsAmbulo Esiya KuJohane 1:1-20

  • Isambulo sikaNkulunkulu, asinika uJesu (1-3)

  • Ukubingelelwa kwamabandla ayisikhombisa (4-8)

    • “Ngingu-Alfa no-Omega” (8)

  • UJohane waba sosukwini lweNkosi ngokuphefumulelwa (9-11)

  • Umbono ngoJesu okhazinyulisiwe (12-20)

1  Isambulo sikaJesu Kristu, asinikwa uNkulunkulu, + ukuze abonise izinceku zakhe + izinto okumelwe zenzeke maduzane. Wathuma ingelosi yakhe, wasethula ngayo ngezibonakaliso encekwini yakhe uJohane, +  owafakazela izwi alinikezwa uNkulunkulu nobufakazi obanikezwa nguJesu Kristu, yebo, kuzo zonke izinto azibona.  Uyajabula lowo ofunda ngokuzwakalayo, nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho futhi abagcina izinto ezilotshwe kuso, + ngoba isikhathi esibekiwe siseduze.  UJohane emabandleni ayisikhombisa + esifundazweni sase-Asiya: Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela “kuLowo okhona nowayekhona nozayo,” + nasemimoyeni eyisikhombisa + ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,  nakuJesu Kristu, “uFakazi Othembekile,” + “izibulo kwabavela kwabafile,” + “noMbusi wamakhosi omhlaba.” + Kuye osithandayo + nowasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe +  wasenza saba ngumbuso, + abapristi + kuNkulunkulu wakhe noYise—yebo, inkazimulo namandla makube kuye kuze kube phakade. Amen.  Bhekani! Uyeza kanye namafu, + wonke amehlo ayombona, nalabo abamgwaza; zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya zilusizi ngenxa yakhe. + Yebo, Amen.  “Ngingu-Alfa no-Omega,” *+ kusho uJehova* uNkulunkulu, “okhona nowayekhona nozayo, uMninimandla Onke.” +  Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani osizini + nasembusweni + nasekukhuthazeleni + kanye noJesu, + ngangisesiqhingini esibizwa ngokuthi iPhatmose ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu nangenxa yokufakaza ngoJesu. 10  Ngokuphefumulelwa ngaba sosukwini lweNkosi, futhi ngezwa ngemva kwami izwi elinamandla elinjengelecilongo, 11  lithi: “Lokho okubonayo kubhale emqulwini, uwuthumele emabandleni ayisikhombisa: elase-Efesu, + elaseSmirna, + elasePhergamu, + elaseThiyathira, + elaseSardesi, + elaseFiladelfiya + nelaseLawodikeya.” + 12  Ngaphenduka ukuze ngibone owayekhuluma nami, lapho ngiphenduka, ngabona izinti zezibani zegolide eziyisikhombisa, + 13  phakathi kwezinti zezibani ngabona othile ofana nendodana yomuntu, + egqoke ingubo efika phansi ezinyaweni, esifubeni ebophe ibhande legolide. 14  Ngaphezu kwalokho, ikhanda nezinwele zakhe kwakumhlophe njengoboya obumhlophe, njengeqhwa, namehlo akhe enjengelangabi lomlilo, + 15  izinyawo zakhe zazinjengethusi elikhazimulayo + lapho libenyezela esithandweni somlilo, izwi lakhe lalinjengomsindo wamanzi amaningi. 16  Esandleni sakhe sokudla wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa, + emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ende ebukhali, esika nhlangothi zombili, + nobuso* bakhe bunjengelanga likhanya bha. + 17  Lapho ngimbona, ngawela ngasezinyaweni zakhe njengokungathi ngifile. Wabeka isandla sakhe sokudla phezu kwami wathi: “Ungesabi. NgingowokuQala + nowokuGcina, + 18  nophilayo, + ngangifile + kodwa bheka! ngiyaphila kuze kube phakade naphakade, + futhi nginezihluthulelo zokufa nezeThuna. *+ 19  Ngakho, bhala izinto ozibonile nezinto ezenzekayo nezinto ezizokwenzeka ngemva kwalezi. 20  Imfihlo engcwele yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibone esandleni sami sokudla neyezinti zezibani zegolide eziyisikhombisa yile: Izinkanyezi eziyisikhombisa zisho izingelosi zamabandla ayisikhombisa, kanti izinti zezibani eziyisikhombisa zisho amabandla ayisikhombisa. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngingu-A no-Z.” U-Alfa uhlamvu lokuqala, u-Omega uhlamvu lokugcina ezinhlamvwini zesiGreki.
Noma, “nokubukeka.”
Noma, “nezeHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.