Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Incwadi YesAmbulo

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Isambulo sikaNkulunkulu, asinika uJesu (1-3)

  • Ukubingelelwa kwamabandla ayisikhombisa (4-8)

   • “Ngingu-Alfa no-Omega” (8)

  • UJohane waba sosukwini lweNkosi ngokuphefumulelwa (9-11)

  • Umbono ngoJesu okhazinyulisiwe (12-20)

 • 2

  • Imiyalezo eya e-⁠Efesu (1-7), eSmirna (8-11), ePhergamu (12-17), eThiyathira (18-29)

 • 3

  • Imiyalezo eya eSardesi (1-6), eFiladelfiya (7-13), eLawodikeya (14-22)

 • 4

  • Umbono wokuba khona kukaJehova ezulwini (1-11)

   • UJehova uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi (2)

   • Abadala abangu-24 ezihlalweni zobukhosi (4)

   • Izidalwa ezine eziphilayo (6)

 • 5

  • Umqulu onezimpawu eziyisikhombisa (1-5)

  • IWundlu lithatha umqulu (6-8)

  • IWundlu liyakufanelekela ukuvula izimpawu (9-14)

 • 6

  • IWundlu livula izimpawu zokuqala eziyisithupha (1-17)

   • Umnqobi ogibele ihhashi elimhlophe (1, 2)

   • Umgibeli wehhashi elibomvu njengomlilo uzosusa ukuthula (3, 4)

   • Umgibeli wehhashi elimnyama uzoletha indlala (5, 6)

   • Umgibeli wehhashi eliphaphathekile ubizwa ngokuthi ukuFa (7, 8)

   •  Ababulewe ngaphansi kwe-altare (9-11)

   • Ukuzamazama komhlaba okukhulu (12-17)

 • 7

  • Izingelosi ezine zibambe imimoya yembubhiso (1-3)

  • Abangu-144 000 babekwa uphawu (4-8)

  • Isixuku esikhulu sigqoke izingubo ezimhlophe (9-17)

 • 8

  • Uphawu lwesikhombisa luyavulwa (1-6)

  • Ukushaywa kwamacilongo amane okuqala (7-12)

  • Omaye abathathu bayamenyezelwa (13)

 • 9

  • Icilongo lesihlanu (1-11)

  • Umaye owodwa udlulile, kuza abanye ababili (12)

  • Icilongo lesithupha (13-21)

 • 10

  • Ingelosi enamandla nomqulu omncane (1-7)

   • “Ngeke kusalitshalwa” (6)

   • Imfihlo engcwele iyapheleliswa (7)

  • UJohane udla umqulu omncane (8-11)

 • 11

  • Ofakazi ababili (1-13)

   • Baprofetha izinsuku ezingu-1 260 begqoke indwangu yesaka (3)

   • Babulawa bashiywa bedindilizile (7-10)

   • Bavuswa ngemva kwezinsuku ezintathu nengxenye (11, 12)

  • Umaye wesibili udlulile, kuza owesithathu (14)

  • Icilongo lesikhombisa (15-19)

   • UMbuso weNkosi yethu nokaKristu (15)

   • Labo abacekela phansi umhlaba bazobhujiswa (18)

 • 12

  • Owesifazane, umntwana wesilisa nodrako (1-6)

  • UMikayeli ulwa nodrako (7-12)

   • UDrako uphonswa phansi emhlabeni (9)

   • UDeveli uyazi ukuthi unesikhathi esifushane (12)

  • UDrako ushushisa owesifazane (13-17)

 • 13

  • Isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa esiphuma olwandle (1-10)

  • Isilo esinezimpondo ezimbili esiphuma emhlabeni (11-13)

  • Isithombe sesilo esinamakhanda ayisikhombisa (14, 15)

  • Uphawu nenombolo yesilo sasendle (16-18)

 • 14

  • IWundlu nabangu-144 000 (1-5)

  • Imiyalezo evela ezingelosini ezintathu (6-12)

   • Ingelosi emkhathini inezindaba ezinhle (6, 7)

  • Bayajabula labo abafa bemunye noKristu (13)

  • Izivuno ezimbili zomhlaba (14-20)

 • 15

  • Izingelosi eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa (1-8)

   • Ingoma kaMose neyeWundlu (3, 4)

 • 16

  • Izitsha eziyisikhombisa zentukuthelo kaNkulunkulu (1-21)

   • Zathululelwa emhlabeni (2), olwandle (3), emifuleni nasemithonjeni (4-7), elangeni (8, 9), esihlalweni sobukhosi sesilo sasendle (10, 11), e-⁠Ewufrathe (12-16), nasemoyeni (17-21)

   • Impi kaNkulunkulu e-⁠Armagedoni (14, 16)

 • 17

  • Ukwahlulelwa ‘kweBhabhiloni Elikhulu’ (1-18)

   • Isifebe esikhulu sihlezi phezu kwesilo esinombala obomvu (1-3)

   • Isilo ‘sasikhona, kodwa manje asisekho, nokho sizophuma kwalasha’ (8)

   • Izimpondo eziyishumi zizolwa neWundlu (12-14)

   • Izimpondo eziyishumi zizosizonda isifebe (16, 17)

 • 18

  • Ukuwa ‘kweBhabhiloni Elikhulu’ (1-8)

   • “Phumani kulo, bantu bami” (4)

  • Ukulilela ukuwa kweBhabhiloni (9-19)

  • Ukuthokoza ezulwini ngenxa yokuwa kweBhabhiloni (20)

  • IBhabhiloni lizophonswa olwandle njengetshe (21-24)

 • 19

  • Dumisani uJah ngenxa yezahlulelo zakhe (1-10)

   • Umshado weWundlu (7-9)

  • Umgibeli wehhashi elimhlophe (11-16)

  • Isidlo esikhulu sakusihlwa sikaNkulunkulu (17, 18)

  • Isilo sasendle siyanqotshwa (19-21)

 • 20

  • USathane uboshwa iminyaka engu-1 000 (1-3)

  •  Ababusi beminyaka eyinkulungwane abakanye noKristu (4-6)

  • USathane uyakhululwa bese eyabhujiswa (7-10)

  • Abafile bahlulelwa phambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe (11-15)

 • 21

  • Izulu elisha nomhlaba omusha (1-8)

   • Ukufa ngeke kusaba khona (4)

   • Konke kwenziwa kube kusha (5)

  • IJerusalema Elisha liyachazwa (9-27)

 • 22

  • Umfula wamanzi okuphila (1-5)

  • Isiphetho (6-21)

   • ‘Woza! Thatha amanzi okuphila mahhala’ (17)

   • “Woza, Nkosi Jesu” (20)