UHoseya 9:1-17

  • Izono zika-Efrayimi zenza uNkulunkulu amlahle (1-17)

    • Ukuzinikela kunkulunkulu oyihlazo (10)

9  “O Israyeli, ungathokozi, +Ungenzi ngendlela ebonisa injabulo njengezizwe. Ngoba uphambukile kuNkulunkulu wakho ngenxa yobufebe. *+ Uye wathanda inkokhelo yobufebe kuzo zonke izibuya zokudla okusanhlamvu. +   Kodwa isibuya nesikhamo sewayini ngeke kubondle,Iwayini elisha liyomdumaza. +   Ngeke baqhubeke behlala ezweni likaJehova; +Kunalokho, u-Efrayimi uyobuyela eGibhithe,E-Asiriya bayodla okungcolile. +   Ngeke besathululela iminikelo yewayini kuJehova; +Imihlatshelo yabo ngeke imjabulise. + Injengesinkwa esidliwa lapho kushone umuntu;Bonke abasidlayo bayozingcolisa. Ngoba isinkwa sabo singesabo bodwa;Ngeke singene endlini kaJehova.   Niyokwenzenjani ngosuku lomhlangano,Ngosuku lomkhosi kaJehova?   Ngoba bheka! kuyodingeka babaleke ngenxa yembubhiso. + IGibhithe liyobaqoqela ndawonye, + iMemfisi libangcwabe. + Izinto zabo zesiliva eziyigugu ziyothathwa izimbabazane,*Ematendeni abo kuyoba nezihlahla ezinameva.   Ziyofika izinsuku zokwahlulelwa, +Ziyofika izinsuku zokujeziswa,U-Israyeli uyokwazi lokho. Umprofethi wabo uyoba isiwula, umuntu othi ukhuluma okuvela kuNkulunkulu uyohlanya;Ngenxa yobuningi beziphambeko zakho, uzondwa kakhulu.”   Umlindi + ka-Efrayimi wayenoNkulunkulu wami. + Kodwa manje zonke izindlela zabaprofethi bakhe + zinjengezicupho zomcuphi wezinyoni;Kukhona inzondo endlini kaNkulunkulu wakhe.   Bangene shi encithakalweni, njengasezinsukwini zaseGibheya. + Uyosikhumbula isiphambeko sabo, ajezise izono zabo. + 10  “U-Israyeli ngamthola njengamagilebhisi ehlane. + Okhokho benu ngababona njengamakhiwane avele kuqala esihlahleni somkhiwane. Kodwa baya kuBhali wasePheyori; +Bazinikela entweni* eyihlazo, +Baba abanengekayo njengale nto abayithandayo. 11  Inkazimulo ka-Efrayimi indiza ihambe njengenyoni;Akukho kukhulelwa, akukho kubeletha. + 12  Ngisho noma bekhulisa izingane,Ngiyobaphuca zona kungasali muntu; +Yebo, maye kubo lapho ngibafulathela! + 13  U-Efrayimi, otshalwe edlelweni, wayenjengeThire + kimi;Manje u-Efrayimi kumelwe akhiphe amadodana akhe ukuze azobulawa.” 14  O Jehova, banike lokho okufanele ubanike kona; Mabaphuphunyelwe isisu futhi babe namabele angenalo ubisi.* 15  “Bonke ububi babo babuseGiligali, + ngoba ngabazonda lapho. Ngenxa yezenzo zabo ezimbi ngizobaxosha endlini yami. + Ngeke ngisabathanda; +Zonke izikhulu zabo zinenkani. 16  U-Efrayimi uyowiswa. + Impande yakhe iyokoma, ngeke athele. Ngisho noma ezala, ngiyoyibulala inzalo yakhe eyigugu.” 17  UNkulunkulu wami uyobenqaba,Ngoba abamlalelanga, +Bayoba ababaleki phakathi kwezizwe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “yokuziphatha kabi.”
Noma, “izimbati.”
Noma, “kunkulunkulu.”
Noma, “ashwabene.”