UHoseya 10:1-15

  • U-Israyeli, isihlahla samagilebhisi esiwohlokayo, uyobhujiswa (1-15)

    • Ukuhlwanyela nokuvuna (12, 13)

10  “U-Israyeli uyisihlahla samagilebhisi esiwohlokayo* esithela izithelo. + Lapho izithelo zakhe zanda, kuba yilapho andisa khona ama-altare akhe; +Lapho izwe lakhe likhiqiza kahle, kuba yilapho izinsika zakhe ezingcwele ziba zinhle khona. +   Inhliziyo yakhe iyazenzisa;Manje uzotholakala enecala. Ukhona oyowaphula ama-altare akhe aphihlize nezinsika zakhe.   Manje uzothi, ‘Asinayo inkosi + ngoba asizange simesabe uJehova. Inkosi ingasenzelani?’   Bakhuluma amazwi angathi shu, benze izifungo zamanga + nezivumelwano;Ngakho isahlulelo esihlumayo sifana nokhula oluwushevu olusemiseleni yensimu. +   Abahlala eSamariya bayokwesaba ngenxa yesithixo sethole saseBheti-aveni. + Abantu bakhona bayosililela,Kanjalo nabapristi balo bonkulunkulu bezinye izizwe ababejabula ngaso nangenkazimulo yaso,Ngoba iyosuka kubo iye ekudingisweni.   Siyolethwa e-Asiriya sibe isipho senkosi enkulu. + U-Efrayimi uyothelwa ngehlazo,U-Israyeli uyoba namahloni ngenxa yeseluleko asilandelile. +   Nakanjani iSamariya nenkosi yalo bayoqothulwa, *+Njengehlumela elinqamukile elisemanzini.   Izindawo eziphakeme zaseBheti-aveni, + eziyisono sika-Israyeli, + ziyobhuqwa. + Kuyomila ameva nokhula ema-altare azo. + Abantu bayothi ezintabeni, ‘Simbozeni!’ Emagqumeni bathi, ‘Welani phezu kwethu!’ +   O Israyeli, kusukela ezinsukwini zaseGibheya wonile. + Abantu baqhubeka benza isono esifanayo. Impi ayizange iwaqothule* amadodana okungalungi eGibheya. 10  Ngiyowayala futhi lapho sengithanda. Izizwe ziyoqoqana zimelane nawoLapho iziphambeko zawo ezimbili ziboshelwa kuwo.* 11  U-Efrayimi wayeyisithole esiqeqeshiwe esithanda ukubhula,Ngakho ngasindisa intamo yaso enhle. Manje ngiyokwenza othile agibele* u-Efrayimi. + UJuda uyolima; uJakobe uyomhlelembela umhlabathi. 12  Zihlwanyeleleni imbewu ngokulunga nivune uthando oluqotho. Zilimeleni umhlabathi ovundile +Kusenesikhathi sokufuna uJehova, +Aze afike anifundise ngokulunga. + 13  Kodwa nilime ububi,Nivune ukungalungi, +Nidle izithelo zenkohliso;Ngoba nithembele endleleni yenu,Emaqhaweni enu amaningi. 14  Kuyovuka isiyaluyalu ngokumelene nabantu bakho,Amadolobha enu anezivikelo eziqinile ayobhujiswa wonke +Njengokubhujiswa kwendlu ka-Aribeli nguShalimani,Ngosuku lwempi lapho omama bephihlizwa beba izicucu eceleni kwezingane zabo. 15  Yilokhu okuyokwenziwa kuwe Bhethele + ngenxa yobubi bakho obedlulele. Ekuntweleni kokusa nakanjani inkosi yakwa-Israyeli iyoqothulwa.” *+

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “esenabayo.”
NgesiHebheru, “bayothuliswa.”
Noma, “iwafice.”
Okuwukuthi, lapho bethwala isijeziso sabo njengejoka.
Noma, “abophele.”
NgesiHebheru, “iyothuliswa.”