UHoseya 1:1-11

  • UmkaHoseya nezingane azizala (1-9)

    • UJizreyeli (4), uLo-ruhama (6), noLo-ami (9)

  • UJehova uzimisele ukubuyisa u-⁠Israyeli abe umkakhe (10, 11)

1  Leli yizwi likaJehova elafika kuHoseya* indodana kaBheyeri ezinsukwini zika-Uziya, + uJothamu, + u-Ahazi + noHezekiya, + amakhosi akwaJuda, + nasezinsukwini zikaJerobowamu + indodana kaJowashi, + inkosi yakwa-Israyeli.  Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHoseya, uJehova wathi kuHoseya: “Hamba uyoshada owesifazane ofebayo* nibe nezingane zobufebe, ngoba ngenxa yobufebe* izwe limfulathele ngokuphelele uJehova.” +  Ngakho wahamba wayoshada noGomere indodakazi kaDibilayimi, wakhulelwa wamzalela indodana.  UJehova wabe esethi kuye: “Yiqambe ngokuthi uJizreyeli* ngoba kungekudala ngizoyenza ilandise indlu kaJehu + ngenxa yezenzo zokuchitha igazi zaseJizreyeli, ngiqede ubukhosi bendlu ka-Israyeli. +  Ngalolo suku ngiyophula umnsalo ka-Israyeli eSigodini* SaseJizreyeli.”  Waphinde wakhulelwa wazala indodakazi. UNkulunkulu wathi kuHoseya: “Yiqambe ngokuthi uLo-ruhama,* ngoba ngeke ngisayibonisa isihe + indlu yakwa-Israyeli, ngoba nakanjani ngizoyihambisa. +  Kodwa ngizoyibonisa isihe indlu yakwaJuda, + ngiyisindise ngoJehova uNkulunkulu wayo; + ngeke ngiyisindise ngomnsalo noma ngenkemba noma ngempi noma ngamahhashi noma ngabagibeli bamahhashi.” +  Ngemva kokuyekisa uLo-ruhama ibele, wakhulelwa wazala indodana.  UNkulunkulu wabe esethi: “Yiqambe ngokuthi uLo-ami,* ngoba nina anibona abantu bami nami ngeke ngibe ngowenu. 10  “Isibalo sabantu* bakwa-Israyeli siyoba njengesihlabathi solwandle esingenakukalwa noma sibalwe. + Endaweni okwakuthiwa kubo, ‘Anibona abantu bami,’ + kuyothiwa kubo, ‘Abantwana bakaNkulunkulu ophilayo.’ + 11  Abantu bakwaJuda nabakwa-Israyeli bayoqoqelwa ndawonye babe munye, + bazikhethele inhloko eyodwa baphume ezweni ngoba luyoba lukhulu usuku lukaJizreyeli. +

Imibhalo yaphansi

Yisifushaniso selithi Hoshaya, elisho ukuthi “Osindiswe UJah; UJah Usindisile.”
Noma, “oziphethe kabi.”
Noma, “yokuziphatha kabi.”
Incazelo: “UNkulunkulu Uyohlwanyela Imbewu.”
Noma, “eThafeni Eliphansi.”
Incazelo: “Ongaboniswanga Isihe.”
Incazelo: “Abangebona Abantu Bami.”
NgesiHebheru, “samadodana.”