UHezekeli 9:1-11

  • Ababulali abayisithupha nendoda yophondo lukayinki (1-11)

    • Ukwahlulela kuyoqala endlini engcwele (6)

9  Wabe esememeza kakhulu ezindlebeni zami, wathi: “Biza labo abazoletha isijeziso edolobheni, ngamunye eze ephethe isikhali sakhe sokubhubhisa!”  Ngabona amadoda ayisithupha eza evela ngasesangweni elingenhla + elibheke enyakatho, ngayinye iphethe isikhali sayo sokuphihliza; phakathi kwawo kukhona indoda eyodwa egqoke ilineni, inophondo lukayinki lukanobhala* okhalweni lwayo, angena ama eceleni kwe-altare lethusi. +  Inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli, + yasuka lapho yayikhona phezu kwamakherubi yaya esitubhini sendlu, + wabe* esememeza indoda eyayigqoke ilineni, okwakukhona uphondo lukayinki lukanobhala okhalweni lwayo.  UJehova wathi kuyo: “Nqamula edolobheni, eJerusalema, ubeke uphawu eziphongweni zabantu ababubulayo nabaqumayo + ngenxa yazo zonke izinto ezinengekayo ezenziwa edolobheni.” +  Kulawa amanye washo lokhu ngilalele: “Nqamulani edolobheni ngemva kwakhe nibulale. Iso lenu lingabi nesihawu, ningabi naluzwela. +  Kufanele niqothule ixhegu, insizwa, intombi, umntwana omncane nabesifazane. + Kodwa ningasondeli kunoma yimuphi umuntu okukhona kuye uphawu. + Kufanele niqale endlini yami engcwele.” + Ngakho aqala ngamadoda amadala ayephambi kwendlu. +  Wabe esethi kuwo: “Ngcolisani indlu, nigcwalise amagceke ngababulewe. + Hambani!” Ngakho aphuma abulala abantu edolobheni.  Ngesikhathi besababulala, kwasala mina ngedwa, ngaguqa ngakhothama ngakhala ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova! Ingabe uzobhubhisa bonke abasele bakwa-Israyeli lapho ukhiphela ulaka lwakho eJerusalema?” +  Ngakho wathi kimi: “Isiphambeko sendlu ka-Israyeli noJuda sikhulu kakhulu. + Izwe ligcwele ukuchithwa kwegazi + nedolobha ligcwele inkohlakalo. + Ngoba bathi, ‘UJehova ulishiyile izwe futhi uJehova akaboni.’ + 10  Kodwa mina, iso lami ngeke libe nesihawu; ngeke ngibonise uzwela. + Imiphumela yezindlela zabo ngiyoyehlisela emakhanda abo.” 11  Ngabe sengibona indoda egqoke ilineni, okwakukhona uphondo lukayinki okhalweni lwayo, ithi: “Ngenze njengoba nje ungiyalile.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “into yombhali yokubamba uyinki.”
Ngokusobala kubhekiselwa kuNkulunkulu.