UHezekeli 7:1-27

  • Ukuphela kufikile (1-27)

    • Inhlekelele engavamile (5)

    • Imali iphonswa emigwaqweni (19)

    • Ithempeli lizongcoliswa (22)

7  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Wena ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo ezweni lakwa-Israyeli: ‘Ukuphela! Ukuphela kufikile emakhoneni womane ezwe.  Manje ukuphela kukufikele, ngizoyikhiphela kuwe intukuthelo yami, ngikwahlulele ngokwezindlela zakho, ngikwenze ulandise ngazo zonke izenzo zakho ezinengekayo.  Iso lami ngeke likuhawukele; ngeke ngibe naluzwela, + ngoba ngizokuvuza ngokwezindlela zakho, uzobhekana nemiphumela yezenzo zakho ezinengekayo. + Uzokwazi ukuthi nginguJehova.’ +  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Bheka! Kuza inhlekelele, inhlekelele engavamile. +  Ukuphela kuyeza; ukuphela kuzofika; kuzovuka kumelane nawe. Bheka! Kuyeza.  Ithuba lakho* selifikile, wena ohlala ezweni. Isikhathi siyeza, usuku lusondele. + Kukhona ukudideka, hhayi ukumemeza ngenjabulo ezintabeni.  “ ‘Maduze nje ngizothululela ulaka lwami kuwe, + ngizoyikhiphela kuwe yonke intukuthelo yami, + ngikwahlulele ngokwezindlela zakho, ngikwenze ulandise ngazo zonke izenzo zakho ezinengekayo.  Iso lami ngeke libe nesihawu; ngeke ngibe naluzwela. + Ngizokuvuza ngokwezindlela zakho, uyobhekana nemiphumela yezenzo zakho ezinengekayo. Uzokwazi ukuthi mina Jehova ngiyakushaya. + 10  “ ‘Usuku luyeza! Luseduze! + Ithuba lakho* selifikile; induku yokukujezisa isilungile nokugabadela kuhlumile. 11  Ubudlova bandile baba induku yobubi. + Akekho ozosinda kubo, ngeke kusinde ngisho nengcebo yabo, izixuku zabo nokuvelela kwabo. 12  Isikhathi sizofika, nosuku luzofika. Umthengi makangajabuli, nomthengisi makangalili, ngoba kukhona ulaka olumelene naso sonke isixuku sabo. *+ 13  Ngoba umthengisi ngeke abuyele kokwathengiswa ngisho noma ukuphila kwakhe kusindiswa, ngoba umbono umelene naso sonke isixuku. Akekho oyobuya, futhi ngenxa yesiphambeko sakhe,* akekho oyosindisa ukuphila kwakhe. 14  “ ‘Bashaye icilongo, + wonke umuntu umi ngomumo, kodwa akukho muntu oya empini, ngoba ulaka lwami lumelene naso sonke isixuku. + 15  Ngaphandle kunenkemba, + ngaphakathi kunesifo esiwumshayabhuqe nendlala. Noma ubani osendle uyobulawa ngenkemba, abasedolobheni bayobulawa yindlala nesifo esiwumshayabhuqe. + 16  Abasindile kubo abakwaziyo ukuphunyuka bayoya ezintabeni, ngamunye uyolila ngenxa yesiphambeko sakhe njengamajuba asezigodini. + 17  Zonke izandla zabo ziyoyetha, wonke amadolo abo ayoconsa amanzi. *+ 18  Bagqoke indwangu yesaka + futhi bayaqhaqhazela. Wonke umuntu uyohlaziswa nawo wonke amakhanda ayoba nempandla. *+ 19  “ ‘Bayophonsa isiliva labo emigwaqweni, bayolenyanya igolide labo. Isiliva labo negolide labo ngeke kukwazi ukubasindisa ngosuku lolaka lukaJehova. + Ngeke baneliseke, ngeke bakwazi nokugcwalisa izisu zabo, ngoba kube* isikhubekiso esibabangela ukuba bone. 20  Baziqhenya ngobuhle bemihlobiso yabo, benza ngayo* imifanekiso enengekayo, izithixo zabo ezinyanyekayo. + Yingakho ngizokwenza isiliva labo negolide labo kube izinto ezenyanyekayo kubo. 21  Ngizokunika* izifiki ukuze zikuphange, ngikunike nabantu ababi bomhlaba ukuze kube impahla ephangiwe, futhi bayokungcolisa. 22  “ ‘Ngiyobufulathelisa ubuso bami kubo, + bayoyingcolisa indawo yami ecashile,* abaphangi bayongena kuyo bayingcolise. + 23  “ ‘Yenza iketanga *+ ngoba izwe ligcwele ukwahlulela okuchaphazelwe igazi + nedolobha ligcwele ubudlova. + 24  Ngiyoletha abantu ababi kunabo bonke bezizwe, + bathathe izindlu zabo, + ngiyokuqeda ukuqhosha kwabanamandla, nezindlu zabo ezingcwele ziyongcoliswa. + 25  Lapho befikelwa ubuhlungu, bayofuna ukuthula kodwa kuyobe kungekho. + 26  Kuyofika inhlekelele phezu kwenhlekelele, umbiko emva komunye, abantu bayofuna umbono kumprofethi, + kodwa umthetho* wompristi neseluleko samadoda amadala ngeke kusaba usizo. + 27  Inkosi iyolila + nesikhulu siyoba lusizi,* izandla zabantu bezwe ziyoqhaqhazela ngenxa yokwesaba. Ngiyobaphatha ngokwezindlela zabo, ngibahlulele ngendlela abahlulele ngayo. Bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Umqhele wakho wezimbali.”
Noma kungaba, “Umqhele wakho wezimbali.”
Okuwukuthi, abathenga umhlaba noma abawuthengisayo ngeke bazuze ngoba bonke bayobhujiswa.
Noma kungaba, “ngesiphambeko sakhe.”
Okuwukuthi, bayozichamela ngenxa yokwesaba.
Okuwukuthi, amakhanda abo ayogundwa ngoba belila.
Okuwukuthi, isiliva labo negolide labo.
Okuwukuthi, izinto zabo zegolide nezesiliva.
Okuwukuthi, isiliva labo negolide labo okwakwenziwa ngako izithixo.
Kubonakala sengathi kubhekiselwa endaweni engaphakathi yendlu engcwele kaJehova.
Okuwukuthi, amaketanga eziboshwa.
Noma, “isiqondiso.”
Noma, “siyokwenziwa incithakalo.”