UHezekeli 46:1-24

  • Iminikelo yangezikhathi ezithile (1-15)

  • Ifa lendawo yesikhulu (16-18)

  • Izindawo zokubilisela iminikelo (19-24)

46  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Isango legceke elingaphakathi elibheke empumalanga + kufanele lihlale livaliwe + izinsuku eziyisithupha zokusebenza, + kodwa ngosuku lweSabatha nangosuku lokwethwasa kwenyanga kufanele livulwe.  Isikhulu siyongena ngendlela yasemphemeni wesango sivela ngaphandle, + sime ngasensikeni yomnyango wesango. Abapristi bayonikela umnikelo waso oshiswayo ophelele nemihlatshelo yaso ehlanganyelwayo, siyokhothama endaweni yokungena yesango bese siyaphuma. Kodwa isango akufanele livalwe kuze kuhlwe.  Abantu bezwe nabo bayokhothama phambi kukaJehova emnyango walelo sango ngamaSabatha nangokwethwasa kwenyanga. +  “ ‘Umnikelo oshiswayo ophelele isikhulu esiyowuletha phambi kukaJehova ngosuku lweSabatha kufanele ube namawundlu angamaduna ayisithupha aphile kahle nenqama ephile kahle. +  Umnikelo wokudla okusanhlamvu kuyoba i-efa* ngenqama nanoma yini akwazi ukuyinikela ngamawundlu angamaduna, kanye nehini* lamafutha nge-efa ngalinye. +  Ngosuku lokwethwasa kwenyanga, umnikelo uyoba nenkunzi esencane ephile kahle yomhlambi, amawundlu ayisithupha angamaduna nenqama; kufanele kube okuphile kahle. +  Kufanele sinikele i-efa ngenkunzi esencane libe umnikelo wokudla okusanhlamvu, sinikele i-efa ngenqama, nanoma yini esikwazi ukuyikhipha ngamawundlu angamaduna. Kufanele sinikele ngehini lamafutha nge-efa ngalinye.  “ ‘Lapho isikhulu singena, kufanele singene ngendlela yasemphemeni wesango siphinde siphume ngayo. +  Lapho abantu bezwe beza phambi kukaJehova ngezikhathi zemikhosi, + labo abangena ngesango lasenyakatho ukuze bazokhonza + kufanele baphume ngesango laseningizimu, + labo abangena ngesango laseningizimu kufanele baphume ngesango lasenyakatho. Akekho okufanele aphindele emuva ngendlela yesango angene ngalo, kufanele baphume ngesango elibhekene nabo. 10  Isikhulu esiphakathi kwabo kufanele singene lapho bengena, siphume lapho bephuma. 11  Ngezikhathi* zemikhosi umnikelo wokudla okusanhlamvu kufanele ube i-efa ngenkunzi esencane, ube i-efa ngenqama nanoma yini esikwazi ukuyinikela ngamawundlu angamaduna, kanye nehini lamafutha nge-efa ngalinye. + 12  “ ‘Uma isikhulu siletha umnikelo oshiswayo ophelele + noma imihlatshelo ehlanganyelwayo ukuze ibe umnikelo wokuzithandela oya kuJehova, siyovulelwa isango elibheke empumalanga, siyoletha umnikelo waso oshiswayo ophelele nemihlatshelo yaso ehlanganyelwayo njengoba nje senza ngosuku lweSabatha. + Ngemva kokuba sesiphumile, kufanele kuvalwe isango. + 13  “ ‘Nsuku zonke, kufanele ulethe iwundlu leduna eliphile kahle elingakawuqedi unyaka, libe umnikelo oshiswayo oya kuJehova. + Lokhu kufanele ukwenze njalo ekuseni. 14  Njalo ekuseni, kufanele ulethe kanye nalo okwesithupha kwe-efa kube umnikelo wokudla okusanhlamvu, kanye nokwesithathu kwehini lamafutha ukuze kufafazwe kufulawa ocolekile njengomnikelo wokudla okusanhlamvu owenziwa njalo oya kuJehova. Lona umthetho oyohlala phakade. 15  Kumelwe balethe iwundlu leduna, umnikelo wokudla okusanhlamvu kanye namafutha njalo ekuseni kube umnikelo oshiswayo ophelele owenziwa njalo.’ 16  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Uma isikhulu sipha ngayinye yamadodana aso indawo ukuze ibe yifa layo, iyoba indawo yamadodana aso. Iyindawo yawo ayizuze njengefa. 17  Kodwa uma sikhipha isipho efeni laso sinika enye yezinceku zaso, siyoba ngesayo kuze kube unyaka wenkululeko; + ngemva kwalokho siyobuyela esikhulwini. Yifa lamadodana aso kuphela eliyoba ngelawo unomphela. 18  Isikhulu akufanele sithathe ifa labantu ngokubaphoqa ukuba baphume endaweni yabo. Amadodana aso kufanele siwanike ifa elivela endaweni yaso, ukuze kungabi bikho muntu osuswa endaweni yakhe kubantu bami.’ ” 19  Yangingenisa ngendlela engenayo + eyayiseceleni kwesango eliholela emagunjini okudlela angcwele abapristi ayebheke enyakatho, + ngilapho ngabona indawo ngemuva ngasohlangothini olungasentshonalanga. 20  Yathi kimi: “Lena indawo abapristi abazobilisela kuyo umnikelo wecala nomnikelo wesono nalapho bezobhakela khona umnikelo wokudla okusanhlamvu, + ukuze bangathwali lutho baluyise egcekeni elingaphandle badlulisele ubungcwele* kubantu.” + 21  Yangikhiphela egcekeni elingaphandle yangidlulisa emakhoneni amane egceke, ngabona igceke ekhoneni ngalinye legceke elingaphandle. 22  Emakhoneni amane egceke kwakukhona amagceke amancane, eyizingalo* ezingu-40 ubude nezingalo ezingu-30 ububanzi. Womane ayelingana. 23  Kwakunonqenqema* olwaluwazungezile womane, ngaphansi konqenqema kwakunezindawo ezakhiwe zokubilisa iminikelo. 24  Ngemva kwalokho yathi kimi: “Lezi izindlu izikhonzi zasethempelini ezibilisela kuzo umhlatshelo wabantu.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ngezikhathi nangezinkathi.”
NgesiHebheru, “bangcwelise.”
Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “Kwakunezinhlu.”