UHezekeli 44:1-31

  • Isango elisempumalanga liyohlale livaliwe (1-3)

  • Iziqondiso ezimayelana nabantu bakwezinye izizwe (4-9)

  • Iziqondiso zamaLevi nabapristi (10-31)

44  Yangibuyisa ngendlela yesango elingaphandle lendlu engcwele elibheke empumalanga, + lalivaliwe. +  UJehova wabe esethi kimi: “Leli sango liyohlale livaliwe. Akumelwe livulwe, akukho muntu oyongena ngalo; ngoba uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, ungene ngalo, + ngakho kumelwe lihlale livaliwe.  Nokho, isikhulu siyohlala khona ukuze sidle isinkwa phambi kukaJehova + ngenxa yokuthi siyisikhulu. Siyongena ngendlela yasemphemeni wesango siphinde siphume ngayo.” +  Yabe isingiletha phambi kwethempeli ngendlela yesango elisenyakatho. Lapho ngibuka, ngabona ukuthi inkazimulo kaJehova yayigcwalise ithempeli likaJehova. + Ngakho ngaguqa ngakhothama. +  UJehova wathi kimi: “Ndodana yomuntu, nakisisa,* ubuke futhi ukulalelisise kahle konke engikutshela kona ngeziqondiso nemithetho yethempeli likaJehova. Yinakisise indlela yokungena yethempeli nazo zonke izindawo zokuphuma zendlu engcwele. +  Kumelwe uthi endlini ka-Israyeli edlubulundayo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Kwanele ngemikhuba yenu enyanyisayo nina ndlu ka-Israyeli.  Lapho abantu bakwezinye izizwe abangasokile enhliziyweni nasenyameni nibangenisa endlini yami engcwele, bayalingcolisa ithempeli lami. Niletha isinkwa sami, amanoni negazi, kuyilapho isivumelwano sami sephulwa ngenxa yayo yonke imikhuba yenu enyanyisayo.  Anizinakekelanga izinto zami ezingcwele. + Kunalokho, imisebenzi yasendlini yami engcwele niyiphathisa abanye.” ’  “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Akukho muntu wesinye isizwe ohlala kwa-Israyeli ongasokile enhliziyweni nasenyameni ongangena endlini yami engcwele.” ’ 10  “ ‘Kodwa lawo maLevi angishiya + ngesikhathi u-Israyeli engishiya ukuze alandele izithixo ezinyanyisayo* ayobhekana nemiphumela yesiphambeko sawo. 11  Ayoba izikhonzi endlini yami engcwele ukuze engamele amasango ethempeli + futhi akhonze ethempelini. Ayohlaba umnikelo oshiswayo ophelele nomhlatshelo wabantu, ayoma phambi kwabantu ukuze abakhonze. 12  Ngenxa yokuthi ayebakhonza phambi kwezithixo zabo ezinyanyisayo futhi aba isikhubekiso abangela ukuba indlu ka-Israyeli yone, + yingakho ngiphakamise isandla sami samelana nawo, ngafunga,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ayobhekana nemiphumela yesiphambeko sawo. 13  Ngeke eze kimi ukuze akhonze njengabapristi bami noma asondele kunoma yiziphi izinto zami ezingcwele noma ezingcwelengcwele, ayothwala ihlazo lawo ngenxa yezinto zawo ezinengekayo azenzile. 14  Kodwa ngiyowenza anakekele imisebenzi yasethempelini, anakekele yonke inkonzo eyenziwa kulo nazo zonke izinto okufanele zenziwe kulo.’ + 15  “ ‘Kodwa abapristi abangamaLevi, amadodana kaZadoki, + abenza imisebenzi yasendlini yami engcwele lapho ama-Israyeli engishiya, + bayoza kimi ukuze bangikhonze, bayoma phambi kwami ukuze banikele kimi amanoni + negazi,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 16  ‘Yibo abayongena endlini yami engcwele, bayoza etafuleni lami ukuze bangikhonze, + bayokwenza imisebenzi engibanike yona. + 17  “ ‘Lapho bengena emasangweni egceke elingaphakathi, kufanele bagqoke izingubo zelineni. + Akufanele bagqoke uvolo lapho bekhonza emasangweni egceke elingaphakathi noma ngaphakathi. 18  Kufanele bagqoke amaduku elineni emakhanda abo, izikhindi zelineni kufanele zimboze izinqulu zabo. + Akufanele bagqoke noma yini ebajulukisayo. 19  Ngaphambi kokuba baye egcekeni elingaphandle—igceke elingaphandle lapho kunabantu khona—kufanele bakhumule izingubo abebekhonza ngazo + bazibeke emagunjini okudlela angcwele. + Bayogqoka ezinye izingubo ukuze bangadluliseli ubungcwele* kubantu ngezingubo zabo. 20  Akufanele baphuce amakhanda abo + noma bayeke izinwele zabo zikhule zibe zinde. Kufanele bacwale izinwele zabo. 21  Abapristi akufanele baphuze iwayini lapho bengena egcekeni elingaphakathi. + 22  Akufanele bashade nomfelokazi noma nowesifazane odivosile; + kodwa bangashada nentombi nto yenzalo ka-Israyeli noma nomfelokazi wompristi.’ + 23  “ ‘Kufanele bafundise abantu bami umehluko phakathi kokungcwele nokuvamile; bayobafundisa umehluko phakathi kokungcolile nokuhlanzekile. + 24  Kufanele babe abahluleli ecaleni lomthetho; + kumelwe bahlulele ngokuvumelana nezinqumo zami zokwahlulela. + Kufanele bagcine imithetho yami neziqondiso zami ngokuphathelene nayo yonke imikhosi yami, + bangcwelise amasabatha ami. 25  Akufanele basondele kunoma yimuphi umuntu ofile ukuze bangangcoli. Kodwa, bangazenza bangcole ngenxa kayise, unina, indodana, indodakazi, umfowabo, noma udadewabo ongashadile. + 26  Ngemva kokuhlanzwa kompristi, kufanele bambalele izinsuku eziyisikhombisa. 27  Ngosuku angena ngalo endaweni engcwele, egcekeni elingaphakathi, ukuze azokhonza endaweni engcwele, kufanele alethe umnikelo wakhe wesono,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 28  “ ‘Leli kuyoba yifa labo: Mina ngiyifa labo. + Akufanele nibanike mpahla kwa-Israyeli, ngoba mina ngiyimpahla yabo. 29  Yibo abayodla umnikelo wokudla okusanhlamvu, + umnikelo wesono nomnikelo wecala, + yonke into enikelwe kwa-Israyeli iyoba ngeyabo. + 30  Izithelo zokuqala ezivuthiwe zekhethelo zazo zonke izinhlobo zomnikelo ezivela kini ziyoba ezabapristi. + Kufanele ninike abapristi ufulawa* wokuqala ezivunweni zenu zokuqala. + Lokhu kuyokwenza ukuba isibusiso sihlale emindenini yenu. + 31  Abapristi akufanele badle inyoni noma isilwane esitholakale sifile noma sidwenguliwe.’ +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “beka inhliziyo yakho.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
NgesiHebheru, “bangangcwelisi.”
NgesiHebheru, “ufulawa odlakazekile.”