UHezekeli 43:1-27

  • Inkazimulo kaJehova igcwala ethempelini (1-12)

  • I-altare (13-27)

43  Ngemva kwalokho yangiyisa esangweni elibheke empumalanga. +  Ngilapho ngabona inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli ivela empumalanga, + izwi lakhe lalinjengomsindo wamanzi amaningi ahazayo; + nomhlaba wawukhanyiswe inkazimulo yakhe. +  Engakubona kwakunjengombono engangiwubone* lapho ngifika ngizobhubhisa idolobha, kwakubonakala kunjengalokho engangikubone ngasemfuleni iKhebari; + ngaguqa ngakhothama.  Inkazimulo kaJehova yabe isingena ethempelini* ngesango elibheke empumalanga. +  Umoya wangivusa wangiletha egcekeni elingaphakathi, ngabona ukuthi ithempeli lase ligcwele inkazimulo kaJehova. +  Ngezwa umuntu ekhuluma nami esethempelini, lo muntu weza wama eceleni kwami. +  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, lena indawo yesihlalo sami sobukhosi + nendawo yezinyawo zami, + lapho ngizohlala khona phakathi kwabantu bakwa-Israyeli kuze kube phakade. + Indlu ka-Israyeli ngeke iphinde ilingcolise igama lami elingcwele, + yona namakhosi ayo, ngokufeba nabanye onkulunkulu* nangezidumbu zamakhosi ayo ekufeni kwawo.  Ngokwenza indawo yayo yokungena ibe seduze kwendawo yami yokungena nangokwenza insika yayo yomnyango ibe seceleni kwensika yomnyango wami, kuhlukaniswe udonga kuphela, + yangcolisa igama lami elingcwele ngezinto ezinengekayo eyazenza, ngakho ngayiqothula ngentukuthelo yami. +  Manje mayikudedisele kude nami ukufeba nabanye onkulunkulu nezidumbu zamakhosi ayo, mina ngiyohlala phakathi kwayo kuze kube phakade. + 10  “Wena ndodana yomuntu, chazela indlu ka-Israyeli ngethempeli + ukuze ibe namahloni ngenxa yeziphambeko zayo + futhi kufanele ihlolisise indlela elakheke ngayo.* 11  Uma izizwa inamahloni ngenxa yakho konke ekwenzile, kufanele uyazise ipulani yethempeli, indlela elihlelwe ngayo, izindawo zalo zokuphuma nezokungena. + Yibonise wonke amapulani alo neziqondiso zalo, amapulani alo nemithetho yalo, ukubhale phansi phambi kwayo ukuze iwaqaphele wonke amapulani alo, igcine imithetho yalo. + 12  Lona umthetho wethempeli. Yonke indawo kuso sonke isiqongo sentaba ingcwelengcwele. + Bheka! Lona umthetho wethempeli. 13  “Lezi izilinganiso ze-altare ngezingalo + (engalweni ngayinye kwanezelwa ububanzi obungangesandla).* Isinqe salo siyingalo eyodwa, siyingalo eyodwa ububanzi. Lizungezwe iphethelo elingangobubanzi besandla.* Lesi isinqe se-altare. 14  Ukusuka esinqeni kuya onqenqemeni oluzungezile olusezansi kuyizingalo ezimbili, ububanzi buyingalo eyodwa. Ukusuka onqenqemeni oluncane oluzungezile kuya onqenqemeni olukhulu oluzungezile kuyizingalo ezine, ububanzi balo buyingalo eyodwa. 15  Iziko le-altare liyizingalo ezine ukuphakama, kukhona izimpondo ezine eziphuma eziko le-altare zibheke phezulu. + 16  Iziko le-altare liyisikwele, izingalo ezingu-12 ubude nezingalo ezingu-12 ububanzi. + 17  Unqenqema oluzungezile nhlangothi zozine luyizingalo ezingu-14 ubude nezingalo ezingu-14 ububanzi; umngcele olizungezayo uwuhhafu wengalo, isinqe salo siyingalo eyodwa kuzo zonke izinhlangothi. “Izitebhisi zalo zibheke empumalanga.” 18  Yabe isithi kimi, “Ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Yilezi iziqondiso okumelwe zilandelwe lapho kwakhiwa i-altare ukuze kunikelwe iminikelo eshiswayo ephelele futhi kufafazwe igazi kulo.’ + 19  “ ‘Abapristi abangamaLevi benzalo kaZadoki, + abeza kimi ukuze bangikhonze, kumelwe ubanike inkunzi esencane yomhlambi wezinkomo ibe umnikelo wesono,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 20  ‘Kufanele uthathe elinye igazi layo uligcobe ezimpondweni ezine ze-altare, emakhoneni amane onqenqema nasephethelweni elizungezile ukuze lihlanzwe esonweni futhi lenzelwe isihlawulelo. + 21  Ngemva kwalokho uthathe leyo nkunzi, umnikelo wesono, ukuze uyishisele endaweni emisiwe yethempeli, ngaphandle kwendlu engcwele. + 22  Ngosuku lwesibili uyonikela ngempongo ephile kahle ibe umnikelo wesono; bayohlanza i-altare esonweni ngendlela efanayo nabalihlanze ngayo esonweni ngenkunzi esencane.’ 23  “ ‘Lapho usuqedile ukulihlanza esonweni uyonikela ngenkunzi esencane ephile kahle yomhlambi wezinkomo nenqama ephile kahle evela emhlanjini wezimvu. 24  Kumelwe uzilethe kuJehova, abapristi kumelwe bathele usawoti + phezu kwazo bazinikele zibe umnikelo oshiswayo ophelele oya kuJehova. 25  Izinsuku eziyisikhombisa uyonikela impongo ibe umnikelo wesono wansuku zonke, + kanye nenkunzi esencane yomhlambi wezinkomo nenqama evela emhlanjini wezimvu; uyonikela ngezilwane ezingenasici. 26  Izinsuku eziyisikhombisa kumelwe benzele i-altare isihlawulelo, kumelwe balihlanze futhi balimise. 27  Lapho izinsuku seziphelile, ngosuku luka-8 kuqhubeke, + abapristi bayonikela phezu kwe-altare iminikelo yenu* eshiswayo ephelele nemihlatshelo ehlanganyelwayo; ngiyojabula ngani,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “ayewubone.”
NgesiHebheru, “endlini.”
Okuwukuthi, ukukhulekela abanye onkulunkulu.
NgesiHebheru, “ikale umklamo walo.”
Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, ububanzi besandla, obungaba u-22,2 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, iminikelo yabantu.