UHezekeli 40:1-49

 • UHezekeli ulethwa kwa-Israyeli ngombono (1, 2)

 • UHezekeli ubona umbono wethempeli (3, 4)

 • Amagceke namasango (5-47)

  • Isango elingaphandle lasempumalanga (6-16)

  • Igceke elingaphandle; amanye amasango (17-26)

  • Igceke elingaphakathi namasango (27-37)

  • Amagumbi emisebenzi yasethempelini (38-46)

  • I-altare (47)

 • Umpheme wethempeli (48, 49)

40  Ngonyaka ka-25 wokudingiswa kwethu, + ekuqaleni konyaka, ngosuku lweshumi lwenyanga, ngonyaka ka-14 ngemva kokudilizwa kwedolobha, + ngalo kanye lolo suku isandla sikaJehova sasiphezu kwami, wangiyisa edolobheni. +  Ngemibono kaNkulunkulu, wangiletha ezweni lakwa-Israyeli wangihlalisa phezu kwentaba ephakeme kakhulu, + okwakukhona kuyo isakhiwo esinjengedolobha ngaseningizimu.  Lapho engiletha lapho, ngabona indoda eyayibukeka njengethusi. + Yayiphethe intambo yefilakisi nomhlanga wokukala, *+ imi esangweni.  Le ndoda yathi kimi: “Ndodana yomuntu, bukisisa, lalela ngokucophelela, unake konke engikutshengisa kona ngoba ulethelwe lokho lapha. Tshela indlu ka-Israyeli konke okubonayo.” +  Ngabona udonga luzungeze ingaphandle lethempeli.* Esandleni sale ndoda kwakukhona umhlanga wokukala oyizingalo eziyisithupha ubude (engalweni ngayinye kwanezelwa ububanzi obungangesandla).* Yaqala ukukala udonga, ububanzi balo babungangomhlanga owodwa, ukuphakama kwalo kungangomhlanga owodwa.  Ngemva kwalokho yeza esangweni elibheke empumalanga, + yakhuphuka ngezitebhisi zalo. Lapho ikala indawo yokungena esangweni, ububanzi bayo babungangomhlanga owodwa, ububanzi benye indawo yokungena nabo babungangomhlanga owodwa.  Ikamelo lonogada laliwumhlanga owodwa ubude nomhlanga owodwa ububanzi, amakamelo onogada ayehlukene ngezingalo ezinhlanu. + Indawo yokungena esangweni eliseceleni kompheme wesango ebheke ngaphakathi yayiwumhlanga owodwa.  Yakala umpheme wesango elibheke ngaphakathi, wawungumhlanga owodwa.  Yabe isikala umpheme wesango, wawuyizingalo ezingu-8; yabe isikala izinsika zawo ezisemaceleni, zaziyizingalo ezimbili; umpheme wesango wawusohlangothini olubheke ngaphakathi. 10  Kwakunamakamelo onogada amathathu ohlangothini ngalunye lwesango elisempumalanga. Womathathu ayelingana, nezinsika ezisemaceleni zazilingana. 11  Ngemva kwalokho, yakala ububanzi bendawo yokungena yesango obabuyizingalo eziyishumi; ubude besango babuyizingalo ezingu-13. 12  Indawo ehlukanisayo ephambi kwamakamelo onogada kuzo zombili izinhlangothi yayiyingalo eyodwa. Amakamelo onogada kuzo zombili izinhlangothi ayeyizingalo eziyisithupha ikamelo ngalinye. 13  Yabe isikala isango kusukela ophahleni lwelinye ikamelo lonogada* kuya ophahleni lwelinye, laliyizingalo ezingu-25 ububanzi; izindawo zokungena zazibhekene. + 14  Yakala nezinsika ezisemaceleni ezaziyizingalo ezingu-60 ubude kanye nezinsika ezisemaceleni zamasango nxazonke zegceke. 15  Ukusuka phambi kwendawo yokungena yesango kuya phambi kompheme wengaphakathi lesango kwakuyizingalo ezingu-50. 16  Kwakukhona izikhala zamafasitela ezibanzi ngaphakathi ezaziya ngokuya zincipha ngaphandle + emakamelweni onogada nasezinsikeni zawo ezingaphakathi kwesango ohlangothini ngalunye. Ingaphakathi lemipheme nalo lalinamafasitela ohlangothini ngalunye, kwakukhona nemidwebo yezihlahla zesundu + ezinsikeni ezisemaceleni. 17  Ngemva kwalokho yangiletha egcekeni elingaphandle, ngabona amagumbi okudlela + nendawo egandayiwe nxazonke zegceke. Kwakunamagumbi okudlela angu-30 endaweni egandayiwe. 18  Indawo egandayiwe eceleni kwamasango yayilingana nobude bamasango—lena kwakuyindawo egandayiwe engezansi. 19  Yabe isikala ibanga* ukusuka phambi kwesango elingezansi kuya egcekeni elingaphakathi. Laliyizingalo ezingu-100 empumalanga nasenyakatho. 20  Igceke elingaphandle lalinesango elalibheke enyakatho, yakala ubude balo nobubanzi balo. 21  Ohlangothini ngalunye kwakunamakamelo onogada amathathu. Izinsika zalo ezisemaceleni nompheme kwakulingana nesango lokuqala. Laliyizingalo ezingu-50 ubude, ububanzi balo buyizingalo ezingu-25. 22  Amafasitela alo, umpheme walo nemidwebo yalo yezihlahla zesundu + kwakulingana nokwesango elisempumalanga. Abantu babengafinyelela kulo ngokukhuphuka izitebhisi eziyisikhombisa, umpheme walo wawuphambi kwazo. 23  Kwakunesango egcekeni elingaphakathi elalibhekene nesango elisenyakatho. Yakala ibanga elisuka esangweni kuya kwelinye, laliyizingalo ezingu-100. 24  Ngemva kwalokho yangiletha eningizimu, ngabona isango ohlangothini oluseningizimu. + Yakala izinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo, zazilingana nezinye. 25  Kwakunamafasitela ohlangothini ngalunye lwalo nompheme walo, njengamanye amafasitela. Laliyizingalo ezingu-50 ubude, ububanzi balo buyizingalo ezingu-25. 26  Kwakunezitebhisi eziyisikhombisa ezikhuphukela kulo, + umpheme walo wawuphambi kwazo. Lalinemidwebo yezihlahla zesundu ezinsikeni zalo ezisemaceleni, ngamunye ohlangothini ngalunye. 27  Igceke elingaphakathi lalinesango elibheke eningizimu; yakala ukuya ngaseningizimu kusukela esangweni kuya kwelinye, ibanga laliyizingalo ezingu-100. 28  Ngemva kwalokho yangiletha egcekeni elingaphakathi ngesango eliseningizimu; lapho ikala isango eliseningizimu lalilingana namanye. 29  Amakamelo alo onogada, izinsika zalo ezisemaceleni, umpheme walo kwakulingana nokwamanye amasango. Kwakunamafasitela ohlangothini ngalunye lwalo nompheme walo. Laliyizingalo ezingu-50 ubude, ububanzi balo buyizingalo ezingu-25. + 30  Kwakukhona imipheme nxazonke; yayiyizingalo ezingu-25 ubude, ububanzi buyizingalo ezinhlanu. 31  Umpheme walo wawubheke egcekeni elingaphandle, kukhona imidwebo yezihlahla zesundu ezinsikeni zalo ezisemaceleni, + kunezitebhisi ezingu-8 ezikhuphukela kulo. + 32  Lapho ingiletha egcekeni elingaphakathi ukusuka empumalanga, yakala isango, lalilingana namanye. 33  Amakamelo alo onogada, izinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwakulingana nokunye, kwakunamafasitela ohlangothini ngalunye lwalo nompheme walo. Laliyizingalo ezingu-50 ubude, ububanzi buyizingalo ezingu-25. 34  Umpheme walo wawubheke egcekeni elingaphandle, kwakunemidwebo yezihlahla zesundu kuzo zombili izinsika zalo ezisemaceleni, kunezitebhisi ezingu-8 ezikhuphukela kulo. 35  Yangiyisa esangweni elisenyakatho + yalikala; lalilingana namanye. 36  Amakamelo alo onogada, izinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwakulingana nokunye. Lalinamafasitela ohlangothini ngalunye. Laliyizingalo ezingu-50 ubude, ububanzi balo buyizingalo ezingu-25. 37  Izinsika zalo ezisemaceleni zazibheke egcekeni elingaphandle, kwakunemidwebo yezihlahla zesundu kuzo zombili izinsika zalo ezisemaceleni, kunezitebhisi ezingu-8 ezikhuphukela kulo. 38  Igumbi lokudlela nomnyango walo lalingasezinsikeni ezisemaceleni zamasango, lapho kwakugezelwa khona yonke iminikelo eshiswayo. + 39  Kwakukhona amatafula amabili ohlangothini ngalunye lompheme wesango, okwakuhlatshelwa kuwo iminikelo eshiswayo ephelele, + iminikelo yesono + neminikelo yecala. + 40  Uma ukhuphukela esangweni elisenyakatho, kwakukhona amatafula amabili ngaphandle kwendawo yokungena. Kwakukhona namanye amatafula amabili kolunye uhlangothi lompheme wesango. 41  Kwakukhona amatafula amane ohlangothini ngalunye lwesango—amatafula angu-8 esewonke—okwakuhlatshelwa kuwo imihlatshelo. 42  Amatafula amane omnikelo oshiswayo ophelele ayengawetshe eliqoshiwe. Ayeyingalo eyodwa nohhafu ubude, ububanzi buyingalo eyodwa nohhafu, ukuphakama kuyingalo eyodwa. Phezu kwawo kwakubekwa amathuluzi ayesetshenziselwa ukuhlaba iminikelo eshiswayo kanye nemihlatshelo. 43  Amashalofu alingana nobubanzi besandla ayefakwe nxazonke zezindonga zangaphakathi; inyama yeminikelo yesipho yayibekwa ematafuleni. 44  Endaweni engaphandle kwesango elingaphakathi kwakukhona amagumbi okudlela abahlabeleli; + ayesegcekeni elingaphakathi eduze kwesango elisenyakatho, ebheke eningizimu. Elinye igumbi lokudlela laliseduze kwesango elisempumalanga, libheke enyakatho. 45  Yathi kimi: “Leli gumbi lokudlela elibheke eningizimu elabapristi abenza inkonzo ethempelini. + 46  Igumbi lokudlela elibheke enyakatho lingelabapristi abenza inkonzo e-altare. + Bangamadodana kaZadoki, + abavela kumaLevi ababelwe ukusondela kuJehova ukuze bamkhonze.” + 47  Ngemva kwalokho yakala igceke elingaphakathi. Laliyizingalo ezingu-100 ubude, ububanzi buyizingalo ezingu-100, izinhlangothi ezine ezilinganayo. I-altare laliphambi kwethempeli. 48  Yabe isingingenisa emphemeni wethempeli, + yakala insika eseceleni yompheme, yayiyizingalo ezinhlanu ohlangothini olulodwa, iyizingalo ezinhlanu kolunye. Ububanzi besango babuyizingalo ezintathu ohlangothini olulodwa, luyizingalo ezintathu kolunye. 49  Umpheme wawuyizingalo ezingu-20 ubude, ububanzi buyizingalo ezingu-11.* Abantu babefinyelela kuwo ngokukhuphuka ngezitebhisi. Kwakukhona izinsika ngasezigxotsheni ezisemaceleni, iyodwa ohlangothini ngalunye. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “lendlu.” Lihunyushwe kanje ezahlukweni 40-48 lapho elithi “indlu” libhekisela ezakhiweni zethempeli noma ethempelini uqobo lwalo.
NgesiHebheru, “umhlanga wokukala oyizingalo eziyisithupha, ingalo eyodwa nobubanzi obungangesandla.” Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
Kungenzeka kubhekiselwa phezu kodonga lwekamelo lonogada.
NgesiHebheru, “ububanzi.”
Noma kungaba, “ezingu-12.”