UHezekeli 4:1-17

  • Kufanekiselwa ukuvinjezelwa kweJerusalema (1-17)

    • Icala liyothwalwa izinsuku ezingu-390 nezinsuku ezingu-40 (4-7)

4  “Wena ndodana yomuntu, thatha isitini usibeke phambi kwakho. Uqophe kuso umdwebo wedolobha—iJerusalema.  Kumelwe ulwe nalo leli dolobha, ulivimbezele, + wakhe udonga lokulivimbezela, + uphakamise udonga lokuvikela, + umise amakamu empi, wenze idolobha lizungezwe izikhali zokulibhubhisa. +  Thatha isigazingo, usibeke njengodonga lwensimbi phakathi kwakho nedolobha. Wenze ubuso bakho bumelane nalo, lizovinjezelwa; kumelwe ulivimbezele. Lesi isibonakaliso endlini ka-Israyeli. +  “Wena kufanele ulale ngohlangothi lwesobunxele, icala lendlu ka-Israyeli liyoba kuwe *+ ngezinsuku oyobe ulele ngazo ngohlangothi.  Lokhu uyokwenza ngezinsuku ezingu-390, ngokuhambisana neminyaka yecala layo, + icala lendlu ka-Israyeli liyothwalwa nguwe.  Kumelwe uziqede. “Okwesibili, uyolala ngohlangothi lwakho lwesokudla, uthwale icala lendlu kaJuda + izinsuku ezingu-40. Usuku lumelele unyaka, usuku lumelele unyaka, yilokho engikunike kona.  Uyophendulela ubuso bakho ekuvinjezelweni kweJerusalema, + ufingqe umkhono engalweni, kumelwe uprofethe ngokumelene nalo.  “Bheka! Ngizokubopha ngezintambo ukuze ungaphendukeli kolunye uhlangothi, zize ziphele izinsuku zokulivimbezela kwakho.  “Kufanele uthathe ukolweni, ibhali, ubhontshisi, udali, unyaluthi nesipelite, ukufake esitsheni esisodwa, uzenzele isinkwa ngakho. Uzosidla izinsuku oyolala ngazo ngohlangothi, izinsuku ezingu-390. + 10  Uzokala futhi udle amashekeli angu-20* okudla ngosuku. Uzokudla ngezikhathi ezimisiwe. 11  “Amanzi uzowaphuza ngesilinganiso, okwesithupha kwehini.* Uzowaphuza ngezikhathi ezimisiwe. 12  “Uzosidla ngendlela obungadla ngayo ulofu webhali oyindilinga; uzosibhaka phambi kwabo, ubase ngendle yabantu eyomile.” 13  UJehova wabuye wathi: “Yileyo ndlela ama-Israyeli ayosidla ngayo isinkwa sawo—singcolile—phakathi kwezizwe engiyowahlakazela kuzo.” + 14  Ngabe sengithi: “Makungabi njalo Nkosi EnguMbusi Jehova! Kusukela ebusheni bami kuze kube manje, angikaze ngingcoliswe ukudla ingcuba noma inyama yesilwane esidwenguliwe, + angikaze ngiyifake inyama engcolile emlonyeni wami.” + 15  Ngakho wathi kimi: “Kulungile, ngizokuvumela usebenzise amalongwe ezinkomo esikhundleni sendle yabantu, isinkwa sakho uzosibhaka ngawo.” 16  Wabe esethi kimi: “Ndodana yomuntu, ngizonqamula ilungiselelo lokudla* eJerusalema, + isilinganiso sesinkwa sabo bayosidla bekhathazeke kakhulu, + bayophuza isilinganiso samanzi abo ngokwesaba okukhulu. + 17  Lokhu kuyokwenzeka kangangokuba bayoswela ukudla namanzi, babukane bodwa beshaqekile, baphele emzimbeni ngenxa yesiphambeko sabo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “kulo,” okuwukuthi, uhlangothi lukaHezekeli lwesobunxele.
Cishe u-230 g. Bheka iSithasiselo B14.
Cishe u-0, 6 L. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “ngizophula izinduku zesinkwa.” Kungenzeka kubhekiselwa ezindukwini ezazisetshenziselwa ukugcina izinkwa.