UHezekeli 39:1-29

  • Ukubhujiswa kukaGogi namasosha akhe (1-10)

  • Ukungcwatshwa eSigodini SaseHamoni-Gogi (11-20)

  • Ukubuyiselwa kuka-Israyeli (21-29)

    • Umoya kaNkulunkulu uthululelwa phezu kuka-Israyeli (29)

39  “Wena ndodana yomuntu, profetha umelane noGogi, + uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngimelene nawe Gogi, sikhulu esiyinhloko sikaMesheke noThubhali. +  Ngiyokuphendula ngikuhole, ngikwenze uphume ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho, + ngikulethe phezu kwezintaba zakwa-Israyeli.  Ngiyoshaya umnsalo wakho usuke esandleni sakho sobunxele, ngenze imicibisholo yakho iwe esandleni sakho sokudla.  Uyowela ezintabeni zakwa-Israyeli, + wena nawo wonke amasosha akho nezizwe eziyobe zikanye nawe. Ngiyonikela ngawe ube ukudla kwazo zonke izinhlobo zezinyoni ezidla inyama nokwezilwane zasendle.” ’ +  “ ‘Uyowela endle + ngoba mina ngokwami ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  “ ‘Ngiyothumela umlilo kuMagogi nakulabo abahlala eziqhingini ngokulondeka, + bayokwazi ukuthi nginguJehova.  Ngiyokwenza igama lami elingcwele laziwe phakathi kwabantu bami u-Israyeli, ngeke ngisavuma ukuba igama lami elingcwele lingcoliswe; izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova, + oNgcwele kwa-Israyeli.’ +  “ ‘Yebo, kuyeza, kuzokwenzeka,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. ‘Yilolu usuku engikhulume ngalo.  Abakhe emadolobheni akwa-Israyeli bayophuma babase imililo ngezikhali—amahawu amancane* namakhulu, iminsalo nemicibisholo, izinduku* nemikhonto. Bayobasa ngako imililo + iminyaka eyisikhombisa. 10  Ngeke kudingeke bathathe izinkuni endle noma batheze izinkuni emahlathini ngoba bayosebenzisa izikhali lapho bebasa imililo.’ “ ‘Bayothatha impango kulabo ababebaphangile, baphundle labo ababebaphundlile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 11  “ ‘Ngalolo suku ngiyonika uGogi + indawo yokungcwatshwa lapho kwa-Israyeli, esigodini salabo abahamba empumalanga yolwandle, futhi siyovimba indlela yalabo abadlulayo. Bayomngcwaba lapho uGogi naso sonke isixuku sakhe, bayosibiza ngokuthi iSigodi SaseHamoni-Gogi. *+ 12  Indlu ka-Israyeli iyochitha izinyanga eziyisikhombisa ibangcwaba ngenjongo yokuhlanza izwe. + 13  Bonke abantu bezwe bayobangcwaba, lokhu kuyobalethela udumo ngosuku engiyozikhazimulisa ngalo,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 14  “ ‘Amadoda ayokwabelwa ukuba adlule ezweni njalo, angcwabe izidumbu zabasele emhlabeni ukuze awuhlanze. Ayoqhubeka ezifuna izinyanga eziyisikhombisa. 15  Lapho labo abadabula ezweni bebona ithambo lomuntu, bayobeka uphawu eceleni kwalo. Labo ababelwe ukungcwaba bayolingcwaba eSigodini SaseHamoni-Gogi. + 16  Kuyoba khona idolobha lapho elibizwa ngokuthi iHamona.* Bayolihlanza izwe.’ + 17  “Wena ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Yithi ezinyonini zazo zonke izinhlobo nakuzo zonke izilwane zasendle, “Qoqanani nize. Qoqanani nizungeze umhlatshelo wami enginenzela wona, umhlatshelo omkhulu phezu kwezintaba zakwa-Israyeli. + Nizodla inyama niphuze igazi. + 18  Nizodla inyama yabanamandla, niphuze igazi lezikhulu zomhlaba—izinqama, amawundlu, izimbuzi nezinkunzi—zonke izilwane ezikhuluphalisiwe zaseBhashani. 19  Nizozitika ngamanoni, niphuze igazi nize nidakwe umhlatshelo enginenzela wona.” ’ 20  “ ‘Etafuleni lami, niyosuthiswa amahhashi nabashayeli bezinqola, abantu abanamandla nazo zonke izinhlobo zamaqhawe,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 21  “ ‘Ngiyobonakalisa inkazimulo yami phakathi kwezizwe, zonke izizwe ziyosibona isahlulelo engisikhiphile namandla engiwabonise kuzo. + 22  Kusukela ngalolo suku kuqhubeke, indlu ka-Israyeli iyokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wayo. 23  Nezizwe ziyokwazi ukuthi indlu ka-Israyeli yaya ekudingisweni ngenxa yesiphambeko sayo, ngenxa yokuthi ayithembekanga kimi. + Ngakho ngayifihlela ubuso bami, + ngayinikela ezitheni zayo, + yonke yabulawa ngenkemba. 24  Ngasebenzelana nayo ngokuvumelana nokungcola kwayo neziphambeko zayo, ngayifihlela ubuso bami.’ 25  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngizobuyisela izithunjwa zikaJakobe, + ngibe nesihe kuyo yonke indlu ka-Israyeli; + ngizolilwela ngentshiseko igama lami elingcwele. + 26  Ngemva kokuba belulaziwe ngenxa yakho konke ukungathembeki kwabo kimi, + bayohlala ezweni labo ngokulondeka, kungekho muntu obenza besabe. + 27  Lapho ngibabuyisa ezizweni futhi ngibaqoqa emazweni ezitha zabo, + nami ngiyozingcwelisa phakathi kwabo phambi kwezizwe eziningi.’ + 28  “ ‘Bayokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo lapho ngibadingisela ezizweni bese ngibaqoqa ngibabuyisele ezweni labo, ngingashiyi noyedwa wabo. + 29  Ngeke ngisabafihlela ubuso bami + ngoba ngiyothululela umoya wami phezu kwendlu ka-Israyeli,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Amahawu amancane ayevame ukuphathwa amasosha aphatha imicibisholo.
Noma kungaba, “induku enensimbi phambili.”
Noma, “iSigodi Sesixuku SikaGogi.”
Incazelo: “Izixuku.”