UHezekeli 38:1-23

  • UGogi uhlasela u-⁠Israyeli (1-16)

  • Ulaka lukaJehova ngoGogi (17-23)

    • ‘Izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova’ (23)

38  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, misa ubuso bakho bumelane noGogi wezwe lakwaMagogi, + isikhulu esiyinhloko sikaMesheke noThubhali, + uprofethe ngokumelene naye. +  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngimelene nawe Gogi, sikhulu esiyinhloko sikaMesheke noThubhali.  Ngizokuphendula ngifake amahhuku emihlathini yakho, + ngikukhiphe kanye nalo lonke ibutho lakho lempi, + amahhashi nabagibeli bamahhashi, lonke ligqoke ubukhazikhazi, ibandla elikhulu elinamahawu amakhulu namancane,* lonke liphethe izinkemba;  iPheresiya, iTopiya nePhuthi + kukanye nabo, bonke banehawu elincane nesigqoko sokuzivikela;  iGomere nawo wonke amasosha alo, indlu kaThogarma + evela ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho kanye nawo wonke amasosha ayo—izizwe eziningi zikanye nawe. +  “ ‘ “Lungani, nizilungiselele, wena nawo wonke amabutho akho abuthene kanye nawe, wena uzoba umkhuzi* wawo.  “ ‘ “Ngemva kwezinsuku eziningi uyonakwa.* Engxenyeni yokugcina yeminyaka uyothatha izwe labantu ababuyiswe ngemva komonakalo odalwe inkemba, abaqoqwe bevela ezizweni eziningi baqoqelwa ezintabeni zakwa-Israyeli, okwase kuyisikhathi eside zisele dengwane. Abantu bakuleli zwe babuyiswa ezizweni, bonke bahlala ngokulondeka. +  Uyobathelekela njengesivunguvungu, uyomboza izwe njengamafu, wena nawo wonke amasosha akho nezizwe eziningi kanye nawe.” ’ 10  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngalolo suku kuyofika imicabango enhliziyweni yakho, uyokwakha icebo elibi. 11  Uyothi: “Ngizohlasela izwe elinezindawo ezingavikelekile. *+ Ngizothelekela labo abahlala ngokulondeka ngaphandle kweziphazamiso, bonke labo abahleli ezindaweni ezingavikelwe yizindonga, imigoqo noma amasango.” 12  Kuyoba ngenjongo yokuthatha impango eningi, ukuhlasela izindawo ezibhuqiwe manje osekuhlalwa kuzo + nokuhlasela isizwe esiqoqwe ezizweni, + esiqongelela umcebo nempahla, + esihlala enkabeni yomhlaba. 13  “ ‘ISheba + neDedani, + abathengisi baseTharishishi + nawo wonke amaqhawe* alo bayothi kuwe: “Ingabe uhlasela ngenjongo yokuthola impango eningi? Ingabe uqoqe amabutho akho ukuze uthathe isiliva negolide, umcebo nempahla, nempango enkulu kakhulu?” ’ 14  “Ngakho profetha ndodana yomuntu, uthi kuGogi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngosuku abantu bami u-Israyeli abahlala ngalo ngokulondeka, ngeke yini wazi? + 15  Uyokuza uvela endaweni yakho, ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho, + wena nezizwe eziningi kanye nawe, zonke zigibele amahhashi, ibandla elikhulu, ibutho lempi elikhulu. + 16  Njengamafu amboza izwe, uyomelana nabantu bami u-Israyeli. Engxenyeni yokugcina yezinsuku ngiyokuletha umelane nezwe lami + ukuze izizwe zingazi lapho ngizingcwelisa ngawe Gogi, phambi kwazo.” ’ + 17  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Akuwena yini lo engakhuluma ngaye ezinsukwini zangaphambili ngezinceku zami abaprofethi bakwa-Israyeli, abaprofetha iminyaka eminingi ukuthi uyolethwa umelane nabo?’ 18  “ ‘Ngalolo suku, mhla uGogi ehlasela izwe lakwa-Israyeli,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ulaka lwami olukhulu luyovuka. + 19  Ngentukuthelo yami, ngomlilo wokufutheka kwami, ngiyokhuluma; ngalolo suku kuyoba khona ukuzamazama okukhulu ezweni lakwa-Israyeli. 20  Ngenxa yami izinhlanzi zasolwandle, izinyoni ezindizayo ezisesibhakabhakeni, izilwane zasendle, zonke izilwane ezinwabuzelayo ezinwabuzela phezu komhlabathi nabo bonke abantu abasemhlabeni kuyoqhaqhazela, izintaba ziyodilizwa, + amagquma ayodilika, zonke izindonga ziyowela emhlabathini.’ 21  “ ‘Ngiyobiza inkemba imelane naye kuzo zonke izintaba zami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. ‘Inkemba yomuntu ngamunye iyomelana nomfowabo. + 22  Ngiyomahlulela ngesifo esiwumshayabhuqe + nangokuchithwa kwegazi; ngiyonisa imvula ekhukhulayo namatshe esichotho, + umlilo + nesibabule + phezu kwakhe naphezu kwamasosha akhe naphezu kwezizwe eziningi ezikanye naye. + 23  Nakanjani ngiyozikhulisa ngizingcwelise, ngizenze ngaziwe phambi kwezizwe eziningi; ziyokwazi ukuthi nginguJehova.’

Imibhalo yaphansi

Amahawu amancane ayevame ukuphathwa amasosha aphatha imicibisholo.
NgesiHebheru, “unogada.”
Noma, “uyobizwa.”
Noma, “ezivulekile, zasemaphandleni.”
Noma, “amabhongo amabhubesi anomhlwenga.”