UHezekeli 36:1-38

  • Isiprofetho esimayelana nezintaba zakwa-Israyeli (1-15)

  • Ukubuyiselwa kuka-Israyeli (16-38)

    • “Ngizolingcwelisa igama lami elikhulu” (23)

    • “Selifana nensimu yase-Edene” (35)

36  “Wena ndodana yomuntu, profetha ngezintaba zakwa-Israyeli uthi, ‘O zintaba zakwa-Israyeli, yizwani izwi likaJehova.  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Isitha sithe ngokumelene nani, ‘Nazo-ke! Ngisho nezindawo eziphakeme zakudala sezingezethu!’ ” ’ +  “Ngakho profetha uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngenxa yokuthi bakwenze incithakalo, bakuhlasela nxazonke ukuze ube impahla yabasinde* kwezinye izizwe futhi abantu bayaqhubeka bekhuluma ngawe bekunyundela, +  ngakho zintaba zakwa-Israyeli, yizwani izwi leNkosi EnguMbusi uJehova! Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo ezintabeni nasemagqumeni, emifudlaneni nasezigodini, nasemanxiweni ayebhuqiwe + nasemadolobheni ayeshiywe dengwane ayephangwe futhi ahlekwa usulu abasindile bezizwe ezibazungezile; +  kulaba iNkosi EnguMbusi uJehova ithi: ‘Ngolaka lwami oluvuthayo + ngizokhuluma ngimelane nabasindile bezizwe nangokumelene nalo lonke i-Edomi, labo okuthe ngenjabulo enkulu nokukloloda okukhulu + bathatha izwe lami laba elabo, ukuze bathathe amadlelo alo baliphange.’ ” ’ +  “Ngakho profetha ngezwe lakwa-Israyeli, uthi ezintabeni nasemagqumeni, emifudlaneni nasezigodini, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka! Ngizokhuluma ngentshiseko yami nangolaka lwami, ngenxa yokuthi izizwe zinilulazile.” ’ +  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Mina ngokwami ngiphakamisa isandla ngiyafunga ukuthi izizwe ezinizungezile ziyothwala elazo ihlazo. +  Kodwa nina zintaba zakwa-Israyeli, niyoveza amagatsha nithelele abantu bami u-Israyeli izithelo zenu + ngoba bazobuya ngokushesha.  Ngoba nginani, ngizoninaka, niyolinywa kuhlwanyelwe imbewu kini. 10  Ngiyokwandisa abantu benu—yonke indlu ka-Israyeli, yonke—amadolobha kuyohlalwa kuwo, + namanxiwa akhiwe kabusha. + 11  Ngiyokwandisa abantu benu nemfuyo yenu; + kuyokwanda kuzale. Ngiyokwenza ukuba kuhlale abantu endaweni yenu njengasekuqaleni, + ngiyonenza nichume kakhulu kunakuqala; + niyokwazi ukuthi nginguJehova. + 12  Ngiyobangela ukuba abantu—abantu bami u-Israyeli—bahambe phezu kwenu, bayonithatha nibe ababo. + Niyoba ifa labo, ngeke niphinde nibenze bangabi nabantwana.’ ” + 13  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngenxa yokuthi bathi kini: “Niyizwe elishwabadela abantu nelibulala abantwana bezizwe zalo,” ’ 14  ‘ngakho ngeke nisabashwabadela abantu noma nenze izizwe zenu zingabi nabantwana,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 15  ‘Ngeke ngisabangela ukuba izizwe zinithuke noma abantu banidelele, + nani ngeke nisazikhubekisa izizwe zenu,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 16  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi: 17  “Ndodana yomuntu, ngesikhathi indlu ka-Israyeli ihlala ezweni layo, yalingcolisa ngezindlela zayo nangezenzo zayo. + Izindlela zayo zazifana nokungcola kokuya esikhathini. + 18  Ngakho ngathululela ulaka lwami kuyo ngenxa yegazi eyayilichithile ezweni + nangenxa yokuthi yayingcolise izwe ngezithixo zayo ezinyanyisayo. *+ 19  Ngakho ngayihlakazela phakathi kwezizwe, ngayihlakazela emazweni. + Ngayahlulela ngokuvumelana nezindlela zayo nezenzo zayo. 20  Kodwa lapho ifika kulezo zizwe, abantu bangcolisa igama lami elingcwele + ngokuthi bathi ngayo, ‘Laba abantu bakaJehova, kodwa kwadingeka balishiye izwe lakhe.’ 21  Ngakho ngiyoba nobubele ngegama lami elingcwele, indlu ka-Israyeli elingcolisile phakathi kwezizwe eye kuzo.” + 22  “Ngakho yithi endlini ka-Israyeli, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Isinyathelo angisithathi ngenxa yenu, nina ndlu ka-Israyeli, kodwa ngisithatha ngenxa yegama lami elingcwele enilingcolisile phakathi kwezizwe eniye kuzo.” ’ + 23  ‘Nakanjani ngizolingcwelisa igama lami elikhulu, + elangcoliswa phakathi kwezizwe, enalingcolisa phakathi kwazo; izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘lapho ngingcweliswa phakathi kwenu phambi kwazo. 24  Ngiyonithatha ezizweni nginiqoqe nginikhiphe kuwo wonke amazwe nginingenise ezweni lenu. + 25  Ngiyonifafaza ngamanzi ahlanzekile nihlanzeke; + ngiyonihlanza kukho konke ukungcola kwenu + nakuzo zonke izithixo zenu ezinyanyisayo. + 26  Ngiyoninika inhliziyo entsha, + ngifake umoya omusha + ngaphakathi kini. Ngiyosusa inhliziyo yetshe + emzimbeni wenu ngininike inhliziyo yenyama.* 27  Ngiyofaka umoya wami ngaphakathi kini, nginenze nihambe ngeziqondiso zami, + niyokwenza ngokuvumelana nezinqumo zami zokwahlulela futhi nizigcine. 28  Ngemva kwalokho niyohlala ezweni engalinika okhokho benu, niyoba abantu bami mina ngibe uNkulunkulu wenu.’ + 29  “ ‘Ngiyonisindisa kukho konke ukungcola kwenu ngiyale ukudla okusanhlamvu ukuba kuthele izithelo eziningi, ngeke nginilethele indlala. + 30  Ngiyokwenza ukuba izithelo ezimila ezihlahleni nomkhiqizo wensimu kube kuningi, ukuze ningaphinde nibhekane nesihlamba sokubulawa indlala phakathi kwezizwe. + 31  Niyozikhumbula izindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezazingezinhle, nizenyanye ngenxa yezono zenu nangenxa yemikhuba yenu enengekayo. + 32  Kodwa nakhu okumelwe nikwazi: Lokhu angikwenzi ngenxa yenu,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. ‘Kunalokho, yibani namahloni nilulazeke ngenxa yezindlela zenu, nina ndlu ka-Israyeli.’ 33  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngosuku engiyonihlanza ngalo kuzo zonke izono zenu, ngiyokwenza ukuba abantu bahlale emadolobheni + nokuba amanxiwa akhiwe kabusha. + 34  Izwe eliyincithakalo elalibonwa yiwo wonke umuntu odlulayo liyolinywa. 35  Abantu bayothi: “Izwe elaliyincithakalo selifana nensimu yase-Edene, + namadolobha ayengamanxiwa, eyincithakalo futhi ediliziwe manje asenezivikelo eziqinile futhi sekuhlalwa kuwo.” + 36  Izizwe ezisele ezinizungezile ziyokwazi ukuthi mina Jehova, ngikwakhile okwakubhidliziwe, ngikutshalile nokwakuyincithakalo. Mina Jehova ngikhulumile futhi ngikwenzile.’ + 37  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Indlu ka-Israyeli ngizoyivumela ukuba ingicele ngiyenzele lokhu: Ngizokwandisa abantu bayo njengomhlambi. 38  Njengomhlambi wabangcwele, njengomhlambi waseJerusalema* ngezikhathi zalo zemikhosi, + amadolobha ayengamanxiwa ayogcwala imihlambi yabantu; + bayokwazi ukuthi nginguJehova.’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yabasele.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Okuwukuthi, elalela isiqondiso sikaNkulunkulu.
Noma kungaba, “Njengemihlambi yezimvu eyimihlatshelo eJerusalema.”