UHezekeli 34:1-31

  • Isiprofetho ngabelusi bakwa-Israyeli (1-10)

  • UJehova unakekela izimvu zakhe (11-31)

    • “Inceku yami uDavide” iyozelusa (23)

    • “Isivumelwano sokuthula” (25)

34  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakwa-Israyeli. Profetha uthi kubelusi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Maye kubelusi bakwa-Israyeli, + abebelokhu bezondla bona! Akufanele yini abelusi bondle umhlambi? +  Nidla amanoni, nigqoka uvolo, nihlabe nesilwane esinonile, + kodwa aniwondli umhlambi. +  Ezibuthaka aniziqinisanga, ezigulayo anizelaphanga, ezilimele anizibophanga, ezidukile anizibuyisanga, ezilahlekile anizifunanga; + kunalokho niziphathe ngonya nangokhahlo. +  Ngakho zahlakazeka ngoba kwakungekho malusi; + zahlakazeka zaba ukudla kwazo zonke izilwane zasendle.  Izimvu zami zazidukela kuzo zonke izintaba nakuwo wonke amagquma aphakeme; izimvu zami zazihlakazekele kuwo wonke umhlaba, kungekho muntu ozifunayo noma ozama ukuzithola.  “ ‘ “Ngakho nina belusi, yizwani izwi likaJehova:  ‘ “Ngiyafunga,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, “ngenxa yokuthi izimvu zami seziphenduke izinyamazane, ukudla kwazo zonke izilwane zasendle, ngoba kwakungekho malusi, nabelusi bami abazifunanga izimvu zami; kunalokho, babelokhu bezondla bona, bengazondli izimvu zami,” ’  ngakho-ke, nina belusi yizwani izwi likaJehova. 10  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Ngimelene nabelusi, ngizobenza balandise ngezimvu zami,* ngibayekise ukondla* izimvu zami + futhi abelusi ngeke besazondla bona. Izimvu zami ngizozisindisa, ngeke zisaba ukudla kwabo.’ ” 11  “ ‘Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngikhona mina, ngizozifunela mathupha izimvu zami ngizinakekele. + 12  Izimvu zami ngizozinakekela njengomalusi othole izimvu zakhe ebezihlakazekile futhi ozondlayo. + Ngizozisindisa kuzo zonke izindawo ebezihlakazekele kuzo ngosuku lwamafu nobumnyama. + 13  Ngizozikhipha ezizweni ngiziqoqele ndawonye zivela emazweni ngizilethe ezweni lazo zidle ezintabeni zakwa-Israyeli, + ngasemifudlaneni nangakuzo zonke izindawo zokuhlala zezwe. 14  Ngizozibeka edlelweni elihle zidle, izwe ezidla kulo liyoba sezintabeni zakwa-Israyeli eziphakeme. + Ziyolala lapho ezweni elinamadlelo amahle, + ziyodla emadlelweni ekhethelo ezintabeni zakwa-Israyeli.” 15  “ ‘ “Ngiyozondla mina mathupha izimvu zami, + ngiyozilalisa phansi,” + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 16  “Elahlekile ngiyoyifuna, + edukile ngiyoyibuyisa, elimele ngiyoyibopha, ebuthakathaka ngiyoyiqinisa; kodwa ekhuluphele nenamandla ngiyoyibhubhisa. Leyo ngiyoyondla ngesahlulelo.” 17  “ ‘Kodwa nina zimvu zami, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Sengizokwahlulela phakathi kwemvu nemvu, phakathi kwezinqama nezimpongo. + 18  Akwanele yini ukuthi nidlela emadlelweni amahle kakhulu? Ingabe kumelwe nidovoze* namanye amadlelo ngezinyawo zenu? Ngemva kokuphuza amanzi acwebile, ingabe kumelwe niwadunge ngokufaka izinyawo zenu? 19  Ingabe izimvu zami sekufanele zidle emadlelweni eniwadovoze ngezinyawo zenu ziphuze namanzi eniwadunge ngezinyawo zenu?” 20  “ ‘Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo kubo: “Ngikhona mina, mina mathupha ngiyokwahlulela phakathi kwemvu ekhuluphele nemvu ezacile, 21  ngenxa yokuthi benilokhu nizisunduza ngohlangothi nangehlombe, nangezimpondo zenu benilokhu nidudula zonke ezigulayo kwaze kwaba yilapho nizihlakazela kude zonke. 22  Ngiyozisindisa izimvu zami, ngeke zisaba yizinyamazane; + ngiyokwahlulela phakathi kwemvu nemvu. 23  Ngiyomisa umalusi oyedwa phezu kwazo, + inceku yami uDavide, + futhi uyozondla. Yena uyoziklabisa abe umalusi wazo. + 24  Mina Jehova ngiyoba uNkulunkulu wazo, + inceku yami uDavide ibe isikhulu phakathi kwazo. + Mina Jehova ngikhulumile. 25  “ ‘ “Ngiyokwenza nazo isivumelwano sokuthula, + ngiqede izilwane zasendle eziyingozi ezweni, + ukuze zihlale ngokuphepha ehlane, zilale emahlathini. + 26  Ngiyokwenza zona nendawo ezungeze igquma lami kube isibusiso, + ngibangele ukuba imvula ine ngesikhathi esifanele. Izibusiso ziyokwehla njengemvula. + 27  Izihlahla zensimu ziyothela izithelo zazo, nomhlabathi ukhiphe isivuno sawo, + ziyohlala ezweni ngokuphepha. Ziyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngiphula imigoqo yejoka lazo + futhi ngizisindisa kulabo ababezigqilaza. 28  Ngeke zisaba yinto ezingelwa yizizwe, izilwane zasendle zasemhlabeni ngeke zizishwabadele, ziyohlala ngokulondeka, kungekho muntu ozenza zesabe. + 29  “ ‘ “Ngiyozimisela isitshalo sodumo,* ngeke zisabulawa indlala ezweni, + ngeke zisalulazwa yizizwe. + 30  ‘Ziyokwazi ukuthi mina, Jehova uNkulunkulu wazo, nginazo nokuthi zona, indlu ka-Israyeli, zingabantu bami,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” ’ 31  “ ‘Nina zimvu zami, + izimvu engizinakekelayo, ningabantu, mina nginguNkulunkulu wenu,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “izimvu zami ngizozifuna esandleni sabo.”
Noma, “ukunakekela.”
Ukunyathela ngamandla.
NgesiHebheru, “ukuze zibe negama.”